Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2641. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica, stran 7363.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 22. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
1. člen 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16) se v petem odstavku 3. člena zadnja pika nadomesti z vejico in doda alineja z besedilom: »– Grafični prikazi podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev.«.
2. člen 
(1) V prvem odstavku 4. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi: »dopolnilna dejavnost je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov in poleg tega tudi kulinarika, nudenje prenočitev in druge storitvene dejavnosti, ki niso vezane na kmetijo;«.
(2) Točka z vsebino: »enodružinska gradnja je območje prosto stoječih stanovanjskih stavb, ki obsegajo do dve stanovanjski enoti v stavbi na enem zemljišču, namenjenem gradnji;« se spremeni tako, da se glasi: »enodružinska gradnja je območje prostostoječih eno- in dvostanovanjskih stavb«.
(3) Črta se točka z vsebino: »enostanovanjska stavba je objekt z enim stanovanjem;«
(4) Doda se točka z vsebino: »mejni zid je zid, ki stoji tik ob parcelni meji sosednjega zemljišča oziroma v odmiku največ 1,0 m;«.
(5) Doda se točka z vsebino: »podporni oziroma oporni zid je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine;«.
(6) Doda se točka z vsebino: »poljavni oziroma pol-javni prostor je površina zemljišča, ki je v zasebni lasti, vendar pa ga lahko uporablja tudi ostala javnost;«.
(7) Točke se razporedijo po abecedi in preštevilčijo.
3. člen 
(1) Tretji odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi: »Parcele ali deli parcel, ki niso vključeni v EUP, so pa po evidenci zemljiškega katastra na ozemlju Občine Ilirska Bistrica, se priključi najbližjim EUP.«.
(2) V zadnji alineji šestega odstavka se črta besedilo: »brez grafične oznake.«.
4. člen 
V drugi alineji drugega odstavka 80. člena se črta besedilo: »in pomembnejših nestanovanjskih objektih«.
5. člen 
V drugem odstavku 82. člena se zadnja pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »– CC-SI 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.«.
6. člen 
(1) V prvem odstavku 85. člena se besedilo: »Novi objekti in prizidave se gradijo« spremeni v: »Gradnja novih stavb je dovoljena«.
(2) V prvi alineji četrtega odstavka se črta besedilo: »za nadzidave,«.
(3) V zadnjih dveh alinejah četrtega odstavka se pred besedo »tudi« doda besedilo: »in najmanj 8,0 m od tujih stanovanjskih stavb.«
(4) V čertrtem odstavku se zadnja pika nadomesti s podpičjem in doda alineja z vsebino: »za nadzidave, kjer je odmik najmanj 8,0 m od tujih stanovanjskih stavb«.
7. člen 
V prvem odstavku 86. člena se črta druga, tretja in šesta alineja.
8. člen 
Druga alineja drugega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi: »Dovoljene barve fasad stanovanjskih objektov: barve po RGB barvni lestvici v sestavi iz rdeče v razponu od 200 do 255, zelene v razponu od 200 do 255 in modre v razponu od 100 do 255 pri čemer v barvni sestavi odtenek modre ne sme presegati vrednosti rdeče ali zelene komponente. Nasičene barve fasade so dopustne samo kot oblikovni poudarek in ne smejo presegati 20 % površine posamezne fasade. Barve fasade se določijo v projektu za gradbeno dovoljenje (npr. navedba oznake barve in proizvajalca).«.
9. člen 
(1) V drugem, tretjem in četrtem odstavku 89. člena se število »1,50« spremeni v »3,0«.
(2) V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo: »Kaskade se gradijo v medsebojnem razmiku najmanj 1,0 m.«.
10. člen 
V petnajsti alineji tretjega odstavka 90. člena se črta besedilo »prostornine do vključno 0,0 m3 za«; beseda »zbiralnike« se nadomesti z »zbiralnik«.
11. člen 
Črta se prva alineja sedmega odstavka 92. člena. V peti alineji se beseda »skladno« nadomesti s »smiselno«.
12. člen 
V 96. členu se črtajo odstavki od enajstega do vključno štirinajstega.
13. člen 
V tretjem odstavku 97. in 98. člena se črta beseda »stavbno«.
14. člen 
V enajstem odstavku 98. člena se v besedi »proizvajalcu« črta »pro«.
15. člen 
V drugem odstavku od 124. do 129. člena se v rubriki »Drugi dopustni tipi zazidave« črta besedilo: »kot npr.: cerkev, šola ipd.«.
16. člen 
V drugem odstavku 128. in 129. člena se v rubriki »Dopustne stavbe« doda besedilo: »12650 Stavbe za šport.«.
17. člen 
V drugem odstavku 128. člena se v rubriki »Dopustne stavbe« črta besedilo: »300,00 m2 BTP in«.
18. člen 
V drugem odstavku 128. in 129. člena se v rubriki »Pogojno dopustne dejavnosti in stavbe« za besedilom »300,00 m2« doda besedilo: », razen pri stavbah za šport«.
19. člen 
V drugem odstavku 128. in 147. člena se v rubriki »Merila in pogoji za oblikovanje« črta besedili: »Osnovne stranice za stavbe a so v razmerju od 1:1,5 do 1:2.« in »Osnovne stranice za TZ d so v razmerju od 1:1,5 do 1:2.«.
20. člen 
V drugem odstavku 129. in 136. člena se v rubriki »Merila in pogoji za oblikovanje« črta besedilo: »Osnovne stranice za stavbe a so v razmerju od 1:1,5 do 1:2.«
21. člen 
V drugem odstavku 130., 131., 133., 138., 139. in 140. člena se v rubriki »Osnovni tipi zazidave« črta besedilo: »kot npr.: cerkev, šola ipd.«.
22. člen 
V drugem odstavku 131., 132. in 133. člena se v rubriki »Merila in pogoji za oblikovanje« črta 2. točka. Ostale točke se preštevilčijo.
23. člen 
V drugem odstavku 132. člena se v rubriki »Osnovni tipi zazidave« črta besedilo: »kot npr.: cerkev, šola, grad ali graščina, hotel ipd.«.
24. člen 
25. 
V drugem odstavku 134., 135., 142., 143., 145. in 146 člena se v rubriki »Drugi dopustni tipi zazidave« črta besedilo: »kot (npr.: trgovina ipd.)«.
26. člen 
V drugem odstavku 134. člena se v rubriki »Merila in pogoji za oblikovanje« črta 4. točka. Ostale točke se preštevilčijo.
27. člen 
V drugem odstavku 135. in 137. členu se v rubriki »Merila in pogoji za oblikovanje« črta 3. točka. Ostale točke se preštevilčijo.
28. člen 
V drugem odstavku 136. člena se v rubriki »Osnovni tipi zazidave« črta besedilo: »npr.: cerkev, šola, hotel ipd.«.
29. člen 
V drugem odstavku 137. člena se v rubriki »Osnovni tipi zazidave« črta besedilo: »(npr.: cerkev, šola ipd.)«.
30. člen 
V drugem odstavku 144. člena se v rubriki »Osnovni tipi zazidave« črta besedilo: »kot (npr.: trgovina ipd.)«.
31. člen 
V drugi alineji četrtega odstavka 165. člena se beseda »severni« nadomesti z besedo »južni«.
32. člen 
V četrtem odstavku 171. člena se črta besedilo »/1«.
33. člen 
(1) V prvi alineji drugega odstavka 178. člena se besedilo: »2 in HS01/1« zamenja s »3«. Doda se alineja z besedilom: »Deviacija obstoječe lokalne ceste Tovarna Plama – G7 vključno s komunalno infrastrukturo.«.
(2) V peti alineji četrtega odstavka se črta besedilo: »v območju, katerega trasa poteka po sredini območja HS01/1 in severnem obrobju HS01/3, dopustna je tudi potek trase po južnem obrobju območja HS01/2«.
34. člen 
Črtata se prvi alineji prvega in drugega odstavka 179. člena.
35. člen 
(1) V prvem stavku prvega odstavka 180. člena se črta besedilo: »deset«. Besedilo »zazidalnih polj« se spremeni v »zazidalna polja«. Besedilo: »z možnostjo razširitve za štiri dodatna ZP sicer« se zamenja z besedilom: »s sledečimi cestami«. Črta se prve tri alineje. V četrti alineji se črta besedilo: »in sicer na severno in južni meji območja«.
(2) V prvi alineji drugega odstavka se črta besedilo: », DC 3.4«. V tretji alineji se besedilo: »: tipski tlorisni gabarit dimenzij 26,00 m x 45,00 m oziroma 60,00 m (odvisno od širine posameznega zazidalnega polja) pri čemer so največji gabariti določeni z gradbenimi linijami in« nadomesti z besedilom: »so omejeni z«.
(3) V prvi alineji tretjega odstavka se črta besedilo: », DC 3.4«. Črta se druga alineja. V tretji alineji se črta besedilo: »Ne glede na prejšnjo alinejo je potrebno« in za besedo „gradnji“ doda besedilo: »je potrebno«. V četrti alineji se črta besedilo: »gradbeno linijo ali«. Črta se šesta alineja.
36. člen 
V prvem odstavku 181. člena se črta besedilo: »v obsegu 45.597,00 m2 «. Črtata se drugi in tretji odstavek.
37. člen 
Črtata se četrta in peta alineja v prvem odstavku 183. člena.
38. člen 
Črta se šesti odstavek 186. člena.
39. člen 
Črta se drugi odstavek 189. člena.
40. člen 
Črta se zadnji stavek 190. člena.
41. člen 
V drugem odstavku 195. člena se črta druga alineja. V tretji alineji se besedilo: »linije in gradbene črte« zamenja z besedo »meje«. V četrti alineji se »O3« nadomesti z »O4«. V šesti alineji se črta besedilo za »HS01/1«.
42. člen 
Črta se prve alineje v vseh treh odstavkih 196. člena.
43. člen 
V tretjem odstavku 238. člena se besedilo »MO01/1, MO01/2, MO01/3« nadomesti z »MO02«.
44. člen 
Črta se prva alineja četrtega odstavka 272. člena.
45. člen 
V petem odstavku 272. člena, v tretjem odstavku 273. in 274. člena, v drugem odstavku 275. člena ter v četrtem odstavku 276. člena se črta besedilo: », ki se jih vodi le po obstoječih javnih cestah in izjemoma po drugih obstoječih poteh (gozdne ali poljske poti),«.
46. člen 
(1) V Prilogi 1 se v rubriki IB01 črta druga alineja.
(2) V rubrikah IB69 in IB71 se črtata drugi alineji.
(3) V rubriki IB81 se v drugi alineji črta drugi stavek ter četrta in šesta alineja.
(4) Nad rubriko JS01 se črta rubrika OI77.
(5) V rubriki OR006 OR007 se črta oznaka »OR006«.
(6) Črtajo se rubrike DZ05, FA02, GA04, GB02, HA02, HR08, JA01, JA03, JA07, JS01, KU01, KU06, KU07, NV02, PO01, PO03, VI01 VI02, VR01, VR04, VR06, VB02 VB03 in ZA01.
(7) V vseh rubrikah se črtajo alineje, ki vsebujejo besedilo »širina stavbe«.
47. člen 
(1) V Prikazu območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev se spremeni list št. 31.
(2) V Prikazu območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture se spremeni list št. 31.
(3) V grafičnih prikazih podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za EUP HS01 in HS02 se spremenijo listi št. 3.1, 3.2, 4, 5.2.1 in 5.2.2.
48. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 56/16) ne velja več.
(2) Številčenje v tem odloku upošteva številčenje iz Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16).
49. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2016
Ilirska Bistrica, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.