Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2640. Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom na Mašunu, stran 7361.

  
Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 22. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom na Mašunu 
1. člen 
Gozd okrog zaselka Mašun se razglasi za gozd s posebnim namenom.
2. člen 
Gozd s posebnim namenom obsega zemljišča parc. št.:
– del 1369/170, 2014, 2015/1, 2015/2, 2018, 2020/1, del 2020/2, del 2023/1, 2024, 2025, del 2026, 2027, 2028, 2029 v k.o. 2510 Koritnice;
– del 1665/1, 1665/4, del 1669/1, del 1744/6, del 1835, del 1847/1, 1847/2, del 1848, del 1849/1, 1849/2, 1852, del 1853, 1869/1, del 1869/2, del 1870, del 1873/1 v k.o. 2508 Snežnik.
3. člen 
Območje gozda s posebnim namenom je prikazano v prilogi tega odloka.
4. člen 
Namen razglasitve gozda za gozd s posebnim namenom je, da se ohrani njegova zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna higiensko-zdravstvena funkcija in estetska funkcija.
5. člen 
V gozdu s posebnim namenom ni dovoljena gradnja objektov, ki niso infrastruktura ali sprememba podobe gozda. Dovoljena je odstranitev, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, ki ne posegajo v krajinsko podobo in omogočajo boljše varovanje okolja.
6. člen 
Izvajalec režima gospodarjenja z gozdom s posebnim namenom je področni zavod za gozdove.
7. člen 
Zavezanec za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima ureditve in opreme gozda s posebnim namenom, je področni zavod za gozdove.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odločba, ki določa gozdove s posebnim namenom okrog naselja Mašun, št 321-5/68-4/5 z dne 30. januar 1969, objavljena v Uradnih objavah občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 1/1969.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2007
Ilirska Bistrica, dne 28. septembra 2017
 
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.