Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2639. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2017, stran 7361.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 7. in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) ter sklepa 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 27. 9. 2017 izdaja župan Občine Ig
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2017
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:
– parcelna številka 2255/9, k.o. 1700 Ig (ID 6730646)
– parcelna številka 1604/4, k.o. 1707 Iška vas (ID 6702582)
– parcelna številka 121/22, k.o. 1707 Iška vas (ID 3331532)
– parcelna številka 1334/4, k.o. 1712 Zapotok (ID 6653169).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0049/2017
Ig, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.