Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2633. Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018, stran 7357.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 20. redni seji dne 4. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.026.588
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.344.702
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.463.952
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.842.164
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
367.888
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
253.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
880.750
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
254.590
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
6.400
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
91.660
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
237.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
290.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
680.886
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
680.886
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.538.455
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.816.932
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
309.999
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
49.991
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.310.942
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.000
409 REZERVE
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.403.191
410 SUBVENCIJE
185.500
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.587.307
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
174.898
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
455.486
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.208.833
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.208.833
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
109.500
431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
109.500
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–511.867
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
1.500.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.500.000
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
55
ODPLAČILA DOLGA
262.570
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
725.563
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
1.237.430
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
511.867
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
319.763
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2018 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti.
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 140.400 EUR,
– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine 21.600 EUR,
– kratkoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ do višine 216.000 EUR,
– kratkoročna posojila Snaga skupno največ do višine 108.000 EUR.
Dolgoročna zadolžitev LPP je namenjena financiranju nakupa avtobusov, dolgoročna zadolžitev Energetike Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje Plinsko parne enote PPE-TOL:
– Dolgoročno posojilo LPP skupno največ do višine 129.600 EUR
– Dolgoročno posojilo Energetika Ljubljana največ do višini 2.328.480 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2016-3
Dobrova, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost