Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2632. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017, stran 7356.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 20. redni seji dne 4. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.006.691
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.886.373
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.457.585
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.755.847
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
367.838
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
333.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.428.788
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
253.630
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
6.400
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
91.660
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
252.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
824.498
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
722.398
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
722.398
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
396.920
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
396.920
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.040.423
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.828.903
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
315.639
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
49.851
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.310.413
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.000
409 REZERVE
118.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.529.473
410 SUBVENCIJE
185.500
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.726.209
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
164.092
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
453.671
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.472.147
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.472.147
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
209.900
431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
207.400
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.500
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–33.731
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
55
ODPLAČILA DOLGA
262.570
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–296.301
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–262.570
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
33.731
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
380.759
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2017 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti.
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 140.400 EUR,
– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine 21.600 EUR
– kratkoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ do višine 216.000 EUR
– kratkoročna posojila Snaga skupno največ do višine 108.000 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2017-1
Dobrova, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.