Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza, stran 7355.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. do 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13 in 81/13) – v nadaljevanju: ZN.
(2) Sestavni del tega odloka je grafični del – ureditvena situacija.
2. člen 
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela ZN) 
V celotnem tekstu sedmega odstavka 4. člena ZN, se beseda »nadstrešek« zamenja z besedama »dvoetažni objekt«.
3. člen 
(1) Besedilo osmega odstavka 5. člena ZN se zamenja z naslednjim besedilom:
»Dvoetažni objekt: Višina zgornjega roba objekta ne sme presegati zgornjega roba komisionirnice. Streha je ravna, z minimalnim naklonom, kritina se poenoti s kritino ostalih objektov območja.«
(2) V devetem odstavku 5. člena ZN, se beseda »nadstrešek« zamenja z besedama »dvoetažni objekt«.
4. člen 
V 7. členu ZN se pod naslovom »Parkirišča« v tretjem odstavku beseda »nadstrešek« zamenja z besedama »dvoetažni objekt«.
5. člen 
V 16.b členu ZN se beseda »nadstrešek« zamenja z besedama »dvoetažni objekt«.
6. člen 
V 25. členu se v IV. etapi beseda »nadstrešnica« zamenja z besedama »dvoetažni objekt«.
7. člen 
(vpogled v spremembe in dopolnitve ZN) 
SD ZN so stalno na vpogled v prostorih Občine Črnomelj.
8. člen 
(veljavnost sprememb in dopolnitev SD ZN) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2017
Črnomelj, dne 28. septembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost