Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2628. Sklep o začetku priprave Spremembe Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever (Uradni list RS, št. 89/14) – skrajšani postopek, stran 7354.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Spremembe Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever (Uradni list RS, št. 89/14) – skrajšani postopek
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever (v nadaljnjem besedilu: Spremembe OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo spremembe OPPN 
(1) Veljavni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever (Uradni list RS, št. 89/14) določa, da na zemljišču s parcelnimi številkami 1047/8, 1047/13, 1047/14, 1047/19, 1047/21, 1047/22, 1047/23 in 1048/3, vse k.o. 1083 – Bukovžlak veljajo ureditve določene v projektu, ki ga je pod številko 083/12 izdelalo podjetje Vizura - Vitez d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje.
(2) Drugi odstavek 9. člena dopušča ograditev posameznih stavbnih zemljišč z ograjami v žični izvedbi, do višine 1,80 m, kar ni dovolj za vlomsko zavarovanje premičnin.
3. 
Predmet, programska izhodišča in namen 
S spremembo Odloka se spremeni dovoljena višina ograje, ki je določena v drugem odstavku 9. člena.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta 
Zaradi tekstualne spremembe besedila odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora, se v skrajšani postopek spremembe odloka ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
Roki za pripravo spremembe OPPN 
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
6. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave spremembe OPPN 
Pripravljavec spremembe OPPN je Mestna občina Celje, sprememba ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
Končna določba 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-12/2017
Celje, dne 20. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.