Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2626. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje, stran 7344.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 7. in 8. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03 in 37/16) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 21. redni seji dne 26. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) Javni vzgojno-izobraževalni zavodi Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: zavodi), ki so bili ustanovljeni z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07, 54/10 in 99/12) za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja so:
– I. osnovna šola Celje,
– II. osnovna šola Celje,
– III. osnovna šola Celje,
– IV. osnovna šola Celje,
– Osnovna šola Frana Kranjca,
– Osnovna šola Hudinja,
– Osnovna šola Ljubečna,
– Osnovna šola Lava,
– Osnovna šola Frana Roša in
– Osnovna šola Glazija.
(3) Ustanoviteljica zavodov je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: mestni svet), razen če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(4) Zavodi so vpisani v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod naslednjimi vložnimi številkami ter z matičnimi številkami in številkami vpisa v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo:
– I. osnovna šola Celje – vpis v sodni register pod vl. št. 10380700, matična številka 5082609000, št. vpisa v razvid 172;
– II. osnovna šola Celje – vpis v sodni register pod vl. št. 10375500, matična številka 5082617000, št. vpisa v razvid 146;
– III. osnovna šola Celje – vpis v sodni register pod vl. št. 10380500, matična številka 5083613000, št. vpisa v razvid 174;
– IV. osnovna šola Celje – vpis v sodni register pod vl. št. 10380600, matična številka 5082633000, št. vpisa v razvid 428;
– Osnovna šola Frana Kranjca – vpis v sodni register pod vl. št. 10375700, matična številka 5082641000, št. vpisa v razvid 432;
– Osnovna šola Hudinja – vpis v sodni register pod vl. št. 10375800, matična številka 5082650000, št. vpisa v razvid 385;
– Osnovna šola Ljubečna – vpis v sodni register pod vl. št. 10682000, matična številka 1262823000, št. vpisa v razvid 101;
– Osnovna šola Lava – vpis v sodni register pod vl. št. 10374900, matična številka 5062799000, št. vpisa v razvid 164;
– Osnovna šola Frana Roša – vpis v sodni register pod vl. št. 10375200, matična številka 5186650000, št. vpisa v razvid 52;
– Osnovna šola Glazija – vpis v sodni register pod vl. št. 10375300, matična številka 5083699000, št. vpisa v razvid OŠPP-486.
(5) K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
(6) S tem odlokom se urejajo:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– šolski okoliši,
– dejavnosti zavoda,
– določbe o organih zavoda in notranja organizacija zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME, SEDEŽ, PEČAT IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
2. člen 
(1) Zavodi poslujejo pod naslednjimi imeni in imajo naslednje sedeže:
– I. osnovna šola Celje
Ime: I. osnovna šola Celje
Sedež: Vrunčeva ulica 13, Celje
– II. osnovna šola Celje
Ime: II. osnovna šola Celje
Sedež: Ljubljanska cesta 46, Celje
– III. osnovna šola Celje
Ime: III. osnovna šola Celje
Sedež: Vodnikova ulica 4, Celje
– IV. osnovna šola Celje
Ime: IV. osnovna šola Celje
Sedež: Dečkova cesta 60, Celje
– Osnovna šola Frana Kranjca
Ime: Osnovna šola Frana Kranjca
Sedež: Hrašovčeva ulica 1, Celje
– Osnovna šola Hudinja
Ime: Osnovna šola Hudinja
Sedež: Mariborska cesta 125, Celje
– Osnovna šola Ljubečna
Ime: Osnovna šola Ljubečna
Sedež: Kocbekova cesta 40a, Ljubečna
– Osnovna šola Lava
Ime: Osnovna šola Lava
Sedež: Pucova ulica 7, Celje
– Osnovna šola Frana Roša
Ime: Osnovna šola Frana Roša
Sedež: Cesta na Dobrovo 114, Celje
– Osnovna šola Glazija
Ime: Osnovna šola Glazija
Sedež: Oblakova ulica 15, Celje
(2) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem ustanovitelja.
3. člen 
(1) Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike s premerom 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež zavoda.
(2) Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
(4) Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
(5) Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni določi ravnatelj s sklepom.
4. člen 
Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
5. člen 
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pisno pooblasti druge delavce zavoda.
III. ŠOLSKI OKOLIŠ 
6. člen 
(1) Šolski okoliš I. Osnovne šole Celje je:
AŠKERČEVA ULICA 20, BEŽIGRAJSKA CESTA 2 2A 2B 2C 2D 4 4A 4B 4C 4D 4E 4F 6 8 10 12 14 14A 16 18, BRINARJEVA ULICA 1 2 4 6 7 8 9, BRODARJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 35 37 39 41, CELOVŠKA ULICA 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20, CESTA NA DOBROVO 1 5 7 9 11 13 21 23 24 25 26 27 28 29 29A 29B 31 33 35 35A 35B 37 39 39A 39B 41 41A, CINKARNIŠKA POT 2 4 4A 6 6A 7 8 10 12 13 14 15 16 19, ČOPOVA ULICA 20 22 24, DALMATINOVA ULICA 1 2 3 5 7 9, DEČKOVA CESTA 1 25A 26 27 29 31 33 33A 35 36 36A 37 38 39 40 41 43, DELAVSKA ULICA 3 5 5A 5B 8 8A 12 15 16 17 18 19 20 20A 21 23 25, GREGORČIČEVA ULICA 1 3 5 5A 7, IPAVČEVA ULICA 2 3 3A 4 4A 4B 6 8 12 13A 14 15 16 17 18 18A 19 20 21 22 23 23A 24 25 26 26A 28 30 32, JENKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 15 16 16A 16B 17 18 18A 18B 19 20 20A 20B 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30A 32 34 36 38, KERSNIKOVA ULICA 1 1A 1B 2 3 4 4A 5 5A 6 6A 7 8 9 9A 10 11 12 12A 12B 12C 13 15 17 17A 18 19 20 21 22 27 28 30 31 32 32A 33 34 36 38 40 42 44 46A 46B 48 50 52, KIDRIČEVA ULICA 3 4 5 6 13 15 19 21 24 24A 24B 25 26 26A 26G 26H 28 29 30 31 32 34 36 38 40, KOČEVARJEVA ULICA 1 2 4 4A 4B 4C 4D 6 8 9 10 12, KOLMANOVA ULICA 12, KOSOVA ULICA 1 3 5 6 7 8 10 11 14 18 20 22 24 25 26 27, KOSOVELOVA ULICA 1 2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23, KOVINARSKA ULICA 3 4 4A 6 7 8 9 10 11 12 13 16, KUMERDEJEVA ULICA 8A, LEVSTIKOVA ULICA 2 4A 6 6A 8, LJUBLJANSKA CESTA 12, MARIBORSKA CESTA 1 1B 1C 2 3 6 7 8 8A 8B 8C 10 12 13 14 14A 17 18 19 20 20A 21 22 23 24 28 28A 29 30 32 32A 32B 32C 37 38 39 40 41 41A 42 43 43A 44 44A 44B 45 47 49 49A 50A 53 53A 54 54A 57 58 60 61 63 64 66 67 68 68A 69 70 70A 76 76A 80 80A 80B 84 86 88, NA GOLOVCU 1, NUŠIČEVA ULICA 1 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 4 5 6 7 7A 8 9 9A 10 11 12 14, OBLAKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 32A 34 36 38 40, OKROGARJEVA ULICA 2 2A 3 4 5 6 7 7A 10 11 12 13 14, POHORSKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13A 13B 15 15A 17 19, POKOPALIŠKA CESTA 1 2 3 4 6, ROŠKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A, STARA DEČKOVA CESTA 2 2A 3 6 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21, STRITARJEVA ULICA 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15A 16 17 18 20 22 24 26 28, TAVČARJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, TEHARSKA CESTA 4 4A 6 9 11 13 13A 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 33 33A 34 35 36 37 38 39 40 40A 40B 40C 41 43 45 47 49 50 51 52 53 54 58 60 62 64 66 68 68A 70 71 72 73 74 75A 76 78 79 80 82 83 84 86 86A 88 89 90A 91 92 92A 94 96 97 99 100 101 102 104 110 111 112 114 114A 114B 116 116A 116B 116C 117 118 118A 120 122 122A 124 126 128, TKALSKA ULICA 1 2 3 3A 3B 3C 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16A 17 18, TOVARNIŠKA ULICA 2 5 6 7 9 9A 9B 9C 11 12 14 27 29 31 35 37, TOVORNA ULICA 3 5 7 9 11 17 19 21, ULICA MESTA GREVENBROICH 2 4, VESELOVA ULICA 1 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16, VRUNČEVA ULICA 1 2 2A 3 4 5 7 9 10 10A 11 11A 11B 13 14 16 18 20 22 24 25A 25B 25C 25D 26 27 28 29 29A 29B 30 30A 31 34 35 35A 36 37 38 39 39A 41 41A 42 44, ZAGAJŠKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15, ZOISOVA ULICA 1 2 3, NASELJE ZVODNO 31 40 42 43 44 45 46 46A 47 47A 48 48A 49 49A 50 50A 50B 51 51A 51B 52 52A 53 53A 53B 54 55 56 57 57A 58 59 59A 59B 60 60A 61 61A 63 65 66 67.
(2) Skupni šolski okoliš I. Osnovne šole Celje in II. Osnovne šole je:
ČOPOVA ULICA 20 24.
(3) Skupni šolski okoliš I. Osnovne šole Celje in III. Osnovne šole je:
GREGORČIČEVA ULICA 1 3 5 5A 7, LEVSTIKOVA ULICA 2 4A 6 6A 8, GREGORČIČEVA ULICA 2 4 6 6A, LEVSTIKOVA ULICA 1 3 3A 5.
(4) Skupni šolski okoliš I. Osnovne šole Celje in Osnovne šole Frana Kranjca je:
NASELJE ZVODNO, NASELJE OSENCA.
(5) Šolski okoliš II. Osnovne šole Celje je:
BABNO 1 12A, BADOVINČEVA ULICA 1 2 4 5 6 7, BOŽIČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ČOPOVA ULICA 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, GRUDNOVA ULICA 1 1A 2 4 6, IPAVČEVA ULICA 10, KAMNIŠKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 16, KETTEJEVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6 6A 7 8 9 10 11 12 12A 12B 13 14 15 16 18 20 22 24, LISCE 13 13A 13B 14 14A 14B 15 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15G 15H 15I 16 17 18 19 20 24 24A 25 26 27 27A 27B 28 29 29A 29B 30 30A 30B 30C 31A 32 33 35 36 37 38, LJUBLJANSKA CESTA 14 16 18 18A 18B 18C 18D 20 20A 20B 22 24 26 26A 27 28 28A 29 30 31 32 32A 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 46 48 50A 52 54 56 58 59 60 60A 61 62 63 64 65 66 66A 67 68 68A 69 70 71 72 73 74 74A 75 75A 76 76A 78 78A 78B 78C 80 80A 82 86 86A 86B 86C 87 88 89 90 91 91A 92 93 94 95 96 97 98 100 102 104 106 108 110 112, MARKOVA ULICA 1 3, NA ZELENICI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, NAZORJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 6A 7 8 9 10 11 11A 12 13 14 15 16 17 18 18A 18B 19 19A 20 20A 20B 20C 20D 21 21A 22 23 24 25 26, OB ŽELEZNICI 1 2 3 4 5 6, OBLAKOVA ULICA 15, PARTIZANSKA CESTA 2 4 5 5A 6 6A 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 17B 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 29A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 59A, PINTARJEVA ULICA 1 2 3 4 4A 4B 5 6, POT NA LAVO 9 9A 9B 11 22, PRIMORSKA ULICA 3 4 5 6, RONKOVA ULICA 6 6A 8 8A 8B 9 10 10A 10B 11 12 12A 13 14 14A 15 16 16A 17 19 21 23, ŠERCERJEVA ULICA 2 4 6 8 10 10A 12 14 16 18 20 22 24 26, ŠKVARČEVA ULICA 1 3 4 5 6 7 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 16A 17 18 19 20 21 22 23 24, TRUBARJEVA ULICA 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 67 69 71 73 75 77 79 81 83 83A 85 87 89 91 93 95 97, TRŽAŠKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 7A 9 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37, ULICA TONČKE ČEČEVE 1 3 3A 5 5A 6 7 8 9 10 11 13 15, ULICA V. PREKOMORSKE BRIGADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 10 11 12 13 15 17, VIPAVSKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 19, VOJKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, NASELJE MEDLOG 1 2 3 3A 4 5 6 7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 8 8A 10 11 12 13 14 15 16 16A 18.
(6) Skupni šolski okoliš II. Osnovne šole Celje in Osnovne šole Lava je:
RONKOVA ULICA 6 6A 8 8A 8B 9 10 10A 10B 11 12 12A 13 14 14A 15 16 16A 17 19 21 23, LJUBLJANSKA CESTA 54 56 58 60 60A 62 64.
(7) Skupni šolski okoliš II. Osnovne šole Celje in III. Osnovne šole je:
LJUBLJANSKA CESTA 11 13 14 15 16 17 18 18A 18B 18C 18D 20 20A 20B 21 22 23 24 25 26 26A 27 28 28A 29 30 32, ČOPOVA ULICA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23 25, TRUBARJEVA ULICA 26 28 30 32 34 36 38 57 57A 57B 57C 57D 59 59A 59B 59C 59D 61 63 65.
(8) Šolski okoliš III. Osnovne šole Celje je:
AŠKERČEVA ULICA 1 3 3A 7A 10 11 12 13 14 15, CANKARJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 11 11A 11B 13 13A, ČOPOVA ULICA 2 4 6 8 10 12 14 16, GLAVNI TRG 1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 17A 18, GLEDALIŠKA ULICA 2 4 7 9, GLEDALIŠKI TRG 2 3 4 5 6 7 8, GOSPOSKA ULICA 1 1A 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 9A 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 22A 23 24 25 27 28 30 32, GREGORČIČEVA ULICA 2 4 6 6A, GUBČEVA ULICA 1 2 3 4 6 8 10, JURČIČEVA ULICA 1 5 6 7 9 11, KAJUHOVA ULICA 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, KOCBEKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 8, KOCENOVA ULICA 1 2 2A 3 4 8 10, KOPITARJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15, KREKOV TRG 1 3 4 5 5A 6 7 8 9, LEVSTIKOVA ULICA 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 3 3A 5, LILEKOVA ULICA 1 2 3 4 5, LINHARTOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22, LJUBLJANSKA CESTA 1 1A 1B 1C 3 3A 5 5A 5B 6 7 8 10 11 13 15 17 21 23 25, MALGAJEVA ULICA 2 2A 4 6 8 10 12 14 16 18 20, MIKLOŠIČEVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6 6A 7 9 10 11 11A 11B, MUZEJSKI TRG 1 1A 2 3 4 4A 5 6 7 8 9, NA OKOPIH 1 1A 2 2A 2B 2C 2D 3 4 4A 4B 5 7 9 11 13, NA OTOKU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17, OZKA ULICA 1 2 3, PLETERŠNIKOVA ULICA 1 2, PREŠERNOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 16 17 18 19 20 21 22 23 23A 25 27, PREŽIHOVA ULICA 1 1A 2 3 3A 3B 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62, RAZLAGOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A 11B 11C 11D 13 13A 13B 13C 14 15 16 17 19 21 21A, SAVINJSKA ULICA 1 3, SAVINJSKO NABREŽJE 3 4 5 6, SAVINOVA ULICA 2 3 4 5 7 9, SLOMŠKOV TRG 1 2 3 3A 4 5 6 7 8 9 10 11, STANETOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 16A 16B 17 17A 18 19 20 20A 20B 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38, ŠVABOVA ULICA 2 4 6 8 10, TEHARSKA CESTA 1 1A 2 2A 2B 2C 2D, TRG CELJSKIH KNEZOV 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10, TRUBARJEVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 5A 5B 6 7 8 9 10 11 11A 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 31 33 35 35A 37 39 41 43 45 47 49 51 53 53A 53B 55 55A 55B 55C 55D 55E 55F 55G 55H 57 57A 57B 57C 57D 59 59A 59B 59C 59D 61 63 65, ULICA IVANKE URANJEKOVE 2 3 4, ULICA XIV. DIVIZIJE 2 4 6 8 10 12 12A 14 15, VODNIKOVA ULICA 1 2 3 3A 4 5 6 7 9 10 10A 11 13 14, ZAGATA 1 1A 2 3 4 6.
(9) Skupni šolski okoliš III. Osnovne šole Celje in Osnovne šole Frana Kranjca je:
BREG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24A 24B 26 26A 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58, RAZLAGOVA ULICA 8 10 11A 11B 11C 11D 13 13A 13B 13C 14 15 16 17 19 21 21A, SLOMŠKOV TRG 3 3A 4 5 6 7, SAVINJSKO NABREŽJE 3 4 5 6, SAVINJSKA ULICA 1 3, ULICA XIV. DIVIZIJE 8 10 12 12A 14, PLETERŠNIKOVA ULICA 2, KOCENOVA ULICA 3.
(10) Šolski okoliš IV. Osnovne šole Celje je:
ADAMIČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 13A 14 15 15A 16 17 19, CESTA V LOKROVEC 9 11 11A 12 12A 14 14A 16 18 20 20A 20B 22 24 26 28 30 33 35 36 37 38 39 39A 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, DEČKOVA CESTA 42 44 44A 44B 46 48 50 52 54 56 60, DRAPŠINOVA ULICA 1 1A 1B 1C 2 4 5 5A 5B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 28, GRČARJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, HOHKRAUTOVA ULICA 1 2 2A 2B 3 4 6 7 8 9 10
HUBADOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7, NOVI TRG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, POD GABRI 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, POD KOSTANJI 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, POD LIPAMI 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38, RIBARJEVA ULICA 1 2 3 3A 4 5 5A 7 7A 9 9A 11, ROBOVA ULICA 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, STARIHOVA ULICA 1 2 3 4, ŠARANOVIČEVA ULICA 1 2 2A 3 4 5 5A 5B 6 6A 6B 7A 7B 7C 8 9 10 11 13 15 17, TOMAŽIČEVA ULICA 2 3 4 5 6 8 10 12 14, ULICA BRATOV MRAVLJAKOV 1 1A 3 5 7 9 9A 9B 9C 9D 11 13 15 17 19, ULICA MESTA GREVENBROICH 3 5 7 9 11 13.
(11) Skupni šolski okoliš IV. Osnovne šole Celje in Osnovne šole Frana Roša je:
ULICA BRATOV VOŠNJAKOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28, KRAIGHERJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 16 16A 18 20 22 24 26 28 30 32, SMREKARJEVA ULICA 1, ŠKAPINOVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6 6A, NOVI TRG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.
(12) Šolski okoliš Osnovne šole Frana Kranjca je:
BOHORIČEVA ULICA 2 4 4A 6 8 10 14 16, BOROVA ULICA 1 2 3 5 6 8 10 12, BREG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24A 24B 26 26A 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58, BREZOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16, CELESTINOVA ULICA 1 1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 10 11 11A 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32, CESTA NA GRAD 5 5A 10 11 13 15 15A 17 17A 18 19 19A 21 23 23A 25 25A 27 29 29A 31 33 35 36 38 38A 39 40 41 42 43 43A 44 45 46 47 48 49 50 50A 52 52A 52B 52C 52D 54 54A 56 56A 56B 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66A 67 68 69 70 72 74 78, CESTA V LAŠKO 1 1A 1B 1C 2 2A 2B 2C 3 4 4A 4B 4C 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 12B 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 25A 26 27 28 30 30A 32 34 36 38 40 42, CIGALETOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 9, DOLARJEVA ULICA 2 6 8 8A 10 12 14 16 18 18A 20 22 24, DROBNIČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 8 10, FRIDERIKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, GALLUSOVA ULICA 1 2 3 4 5 6, GROHARJEVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 10 11 12 17, GRUNOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17, HRAŠOVČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14, HRIBARJEVA ULICA 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14, JANEŽIČEVA POT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, JAPLJEVA ULICA 1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25, JAVORJEVA ULICA 1 2 4 6, KOLŠKOVA ULICA 1 2 3 5 6 7, KOTNIKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, KRANJČEVA ULICA 1 2 3 4 6, KUKOVČEVA ULICA 1 2 3 4 4A 5 6 8 8A 10 12 14, LEŠNIČARJEVA ULICA 1 3 4B 5 6 7 8 9 10, LISCE 1 2 3 4 4A 5 5A 6 6A 7 8 8A 9 9A 9B 9C 10 10A 11 11A 12 21 21A 22 22A 23 23A 23B 23C 23D 23E, MAISTROVA ULICA 1 2 4 4A 5 6 7 8 9 11 12 13 13A 14 15 16 18 19 19A 19B 19C 20 20A 21 21A 21B 21C 21D 22 23 23A 24 24A 25 26 27 28 29 29A 30 30A 30B 31 32 32A 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44, MIRNA POT 1 2 2A 2B 3 4 4A 5 5A 5B 6 6A 7 8 9 10 11 11A, NA REBRI 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 8A 9 10 10A 11 12 13 13A 13B 14, OROŽNOVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6, OSOJNA ULICA 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15, PARTIZANSKA CESTA 1 3 3A, PLEČNIKOVA ULICA 1 1A 2 2A 2B 2C 3 4 6 7 7A 8 8A 9 10 10A 10B 11 12 12A 12B 13 14 15 16 17 18 18A 19 19A 20 20A 20B 21 22 22A 23 24 25 26 28 29 29A 29B, POD GRADOM 2 2A 2B 2C 2D 4 6 8, PODGORJE 1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37, POLULE 64 65 66 66A 67 67A 67B 68 68A 68B 68C 68D 68E 69 69A 69B 69C 69D 69E 70 70A 70B 71 71A 71B 72 73 73A 74 75 76 76A 77 77A 77B 77C 78 78A 79 80 80A 80B 80C 80D 81 82 82A 82B 84, POPOVIČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, PUNCERJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14, SELIŠKARJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6, SKETOVA ULICA 1 2 3 4 8 10, SMREČNA ULICA 2 3 4 6 7 8 9, ULICA HEROJA BRAČIČA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28, ULRIKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, VEGOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 12B 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 30A 32 34, VILHARJEVA ULICA 2 3 4 5 6 7 8, VRTNA ULICA 1 1A 2 3 4 6, ZAGRAD 1 2 3 4 5 5A 5B 6 7 8 9 9A 10 11 11A 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 12J 12K 12L 12M 12N 13 13A 14 15 15A 15B 15C 15D 16 17 18 19 20 21 21A 21B 22 22A 22B 22C 23 23A 23B 23C 24 25 26 26A 27 27A 27B 27C 27D 28 28A 28B 28C 29 30 31 31A 31B 31C 31D 31E 31F 31G 31H 31I 31J 31K 32 32A 32B 33 33A 33B 33C 33D 34 34A 34B 34C 35 35A 35B 35C 35D 36 36A 36B 37 37A 38 38A 39 40 41 41A 42 42A 43 44 44A 45 45A 46 46A 46B 47 47A 47B 47C 47D 48 49 50 51 52 53 53A 54 55 56 57 58 59 60 60A 60B 60C 60D 60E 61 61A 61B 61C 61D 61E 61F 61G 61H 61I 62 62A 62B 62C 62D 62E 63 63A 63B 64 64C 65 66 66A 66B 66C 67 68 68A 69 70 70A 70B 70C 71 71A 72A 72B 73 73A 73B 74 75 76 76A 77 78 79 79A 80 81 82 82A 83 83A 84 85 85A 85B 85C 85D 86 87 88 88A 88B 89 90 90A 91 92 92A 93 94 95 95A 96 97 97A 97B 97C 98 99 99A 100 101 102 103 104 105 106 107 108 108A 109 110 110A 111 112 113 114 115 115A 115B 116 116A 117 118 118A 118B 119 120 121 121A 121B 122 123 124 124A 125 126 126A 127 127A 127B 127C 128 128A 128B 129 129A 129B 130 130A 130B 131 131A 131B 131C 132 133 133A 133B 133C 134 135 135A 136 136A 137 138 139 139A 140 140A 140B 142 143 144 145, ZVEZNA ULICA 2 4 6 8 8A 9 10 11 12 16, NASELJE KOŠNICA PRI CELJU, NASELJE OSENCA, NASELJE PEČOVNIK, NASELJE TREMERJE, NASELJE ZVODNO 1 1A 2 3 3A 3B 4 5 5A 5B 5C 6 7A 8 9 10 10A 11 12 12A 13 13A 13B 13C 14 14A 15 15A 15B 15C 16 16A 16B 16C 16D 17 18 19 19A 19B 20 20A 20B 20C 20D 21 21A 21B 21D 22 23 23A 24 24A 25 25A 25B 25C 25D 25E 25F 26 26A 27 28 28A 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42A.
(13) Šolski okoliš Osnovne šole Hudinja je:
BERKSOVA ULICA 3, BERNEKERJEVA ULICA 2 2A 4 6 7 8 8A 9 10 15, BEZENŠKOVA ULICA 1 2 3 5 7 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 20A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65, BEŽIGRAJSKA CESTA 1 5 7 9 11 13 15 17 25, CESTA V LAHOVNO 1 2 3 5 6 7 8 9, CESTA V TRNOVLJE 1 7 10 10A 12 15 17 19 21, DOBOJSKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22A 23 24 25 26 27 28 29 29A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48, DOLHARJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, DON BOSKOV TRG 1, GORUČANOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 6A 7 8 9 10 11, ILIRSKA ULICA 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19, JAKOPIČEVA ULICA 5 6 7 8 9 9A 10, JANŠEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, JERAJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9, JERETINOVA ULICA 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22, KAČEVA ULICA 2 2A 4 5 6 7 8 9 10, KOVAČIČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9, LETNERJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9, LEVČEVA ULICA 2 4 6 8 10, MARIBORSKA CESTA 73 79 81 87 89 91 93A 95 97 99 100 101 103 103A 105 107 111 113 115 116 118 119 120 122 122A 125 127 128 137 137A 139 140 141 143 145 146 147 147A 149 149A 153 153A 155 157 159 161 162 163 164 166 169 171 173 175 175A 177 177A 177B 177C 179 179A 181 183 183A 185 185A 187 189 189A 189C 191 193 195 197 200 200A 202 204 210A 210B 210C 210D 212 212A 214 214A 214B 214C 216 216A 218 220 222 224 224A 224B, MILČINSKEGA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, OPEKARNIŠKA CESTA 1 2 2A 2C 3 3A 4 5 6 8 8A 8B 10 10A 10B 11 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 14 14A 16A 18 20 22, PLANINČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 6A 7 8 9 10 11, PLANKARJEVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, PODJAVORŠKOVA ULICA 1 2 3 4 5 7 9 11 13, PRIJATELJEVA ULICA 1 1A 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16A 17 20 22 24, RESLJEVA ULICA 3 3A 5 16 18 20 22, SALMIČEVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6 8, SERNČEVA ULICA 1 3 6 8 10 11 12 13, SKALETOVA ULICA 1 1A 1B 2 2A 3 3A 4 4A 5 6 7 7A 8 8A 9 10 10A 11 11A 11B 12 12A 12B 13 13A 14 14A 15 16 16A 16B 17 17A 19, ŠTEKLIČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6, TRDINOVA ULICA 2 2A 3 4 6 8 10 10A 12, TUMOVA ULICA 1 3 5 6 6A 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 27 27A 29 30 31 32 33 35 37 39 40 41 42 43, ULICA BIBE ROECKA 1 2 3 4 5, ULICA BRATOV DOBROTINŠKOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40, ULICA DUŠANA FINŽGARJA 1 2 3 4 5 6, ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 1 1A 1B 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 11 11A 12 13 14 15 16 17 17A 17B 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26A 27 28 29 30 31 32 33 34 34A 35 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92, ULICA HERMINE SENIČARJEVE 1 2 3 4 5 6 8, ULICA KLJUČARJA KOŽUHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ULICA ROKA DROFENIKA 1 2 3 4 5, ZGORNJA HUDINJA 1 2 8 10 11 11A 12 12A 13 14 15 16 17 18 18A 18B 18C 18D 19 19A 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28A 28B 28C 28D 29 30 31 31A 32 33 33A 34 35 36 36A 37 38 39 39A 40 40A 40B 40C 41 41A 42 43 44 45 46 46A 47 47A 48 49 50 51 52 53 54 54A 55 56 57 58 58A 58B 59 60 60A 61 64 65 65A 66 67 68 69, ŽAGARJEVA ULICA 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 15 17, NASELJE LAHOVNA 1 1A 1B 1C 2 2A 2B 3 3A 3B 4 4A 5 5A 5B 6 7 8 9 10 10A 10C 10D 10E 10F 11 12 12A 13 13A 14 14A 15 16 17 18 19 19A 20 20A 23 24, NASELJE PREKORJE, NASELJE RUNTOLE, NASELJE ŠKOFJA VAS, NASELJE ŠMARJETA PRI CELJU.
(14) Skupni šolski okoliš Osnovne šole Hudinja in Osnovne šole Frana Roša je:
BEZENŠKOVA ULICA 12 14 15 16 17 18 19 20 20A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65, DOBOJSKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22A 23 24 25 26 27 28 29 29A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48, DON BOSKOV TRG 1, MILČINSKEGA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, OPEKARNIŠKA CESTA 1 2 2A 2C 3 3A 4 5 6 8 8A 8B 9 10 10A 10B 11 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 14 14A 15 15A 15B 15C 15D 16A 18 20 22 26, PODJAVORŠKOVA ULICA 1 2 3 4 5 7 9 11 13, PRIJATELJEVA ULICA 13 14 17, ŠTEKLIČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6, ULICA BRATOV DOBROTINŠKOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40, ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92, ZGORNJA HUDINJA 61 65 65A 68 69.
(15) Skupni šolski okoliš Osnovne šole Hudinja in Osnovne šole Ljubečna je:
NASELJE PREKORJE, NASELJE ŠKOFJA VAS, NASELJE ŠMARJETA PRI CELJU 1 2 3 4 4A 5 6 7 7A 8 8A 8B 8C 8D 9 10 10A 11 12 12A 12B 12C 13 14 15 16 16A 17 18 19 20 21 21A 21B 21C 22 23 24 24A 24B 25.
(16) Šolski okoliš Osnovne šole Ljubečna je:
NASELJE BUKOVŽLAK, NASELJE GLINSKO, NASELJE LESKOVEC, NASELJE LIPOVEC PRI ŠKOFJI VASI, NASELJE LJUBEČNA, NASELJE SLANCE, NASELJE ŠMIKLAVŽ PRI ŠKOFJI VASI, NASELJE TEHARJE, NASELJE TRNOVLJE PRI CELJU, NASELJE VRHE, NASELJE ZAČRET, NASELJE ZADOBROVA, NASELJE ŽEPINA.
(17) Šolski okoliš Osnovne šole Lava je:
BABNO 2 2A 3 3A 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 11A 13 13A 13B 14 15 15A 15B 16 16A 17 17A 17B 17C 18 19 19A 19B 20 20A 21 22 23 23A 23B 24 24A 24B 25 25A 25B 26 26A 26B 26C 26D 27 28 28A 28B 29 29A 30 31 31A 32 33, CESTA II. GRUPE ODREDOV 2A 2B 4 5 7 8 9 10 10A 11 12 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41, CESTA NA OSTROŽNO 1 2 3 4 4A 4B 4C 6 6A 6B 8 8A 8B 9 10 12 13 14 15 16 16A 16B 16C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 33 35 37 39 41 43 72 74 76 76A 78 78A 79 81 82 83 83A 85 85A 85B 85C 87 87A 87B 89 90 91 93 93A 94 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 111A 113 113A 114 115 117 119 124 124A 126 127 128 129 130 131 131A 132 133 133A 134 134A 135 136 136A 136B 137 138 139 140 140A 141 141A 142 143 144 145 148 150 150A 150B 152 154 158, ČRTOMIROVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6 7 7A 7B 8 9, EFENKOVA ULICA 2 4 6 8 12 13 15 16 17 18 19 20 22 30 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50, ERJAVČEVA ULICA 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16A 17 18 18A 19 20 21 22 23 24 25 25A 25B 25C 26 27 28 29 30 31 31A 32 33 35 35A 37 39 41 43 45 45A, GASILSKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, GORIŠKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 10, GRADNIKOVA ULICA 1 2 2A 3 4 4A 6 8 9 10 12 14 15 20, IRŠIČEVA ULICA 2 2A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21, KLANJŠKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, KOZAKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, KRPANOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, LAVA 1 2 2A 2B 2C 2D 2E 3 3A 3B 4 5 6 6A 7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 8 9 9A 11 17 18 19 20 21 23 25 42, LEPA POT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15, LOŽNICA PRI CELJU 1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9 9A 10 10A 11 12 13 14 15 16 17 18 18A 19 20 20A 20B 21 22 22A 22C 22D 23 23A 24 28 29 30 31 32 36, MENCINGERJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, MEŠKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 9, NJEGOŠEVA ULICA 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17, POHLINOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, PREGLJEVA ULICA 1 3 5 7 9 11 13, PRVOMAJSKA ULICA 15 15A 17 18 18A 19 19A 19B 20 20A 21 22 22A 23 24 25 27 28 28A 28B 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 54 56, PUCOVA ULICA 1 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 9A 9B 9C 10 11 12 13 14 15 17 19 21, SAMOVA ULICA 1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9, SORČANOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 8, STARA CESTA 2 4 5 6 7 8 9 10 12, STEGENŠKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19, ULICA BRATOV FRECETOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ULICA BRATOV VEDENIKOV 3 4 5 6 7 8, ULICA DUŠANA KVEDRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 45 47 49 51 53 55 59, ULICA HEROJA LACKA 1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9 10 11 12 12A 13 14 15 17, ULICA HEROJA ŠARHA 1 2 3 5 5A 7 9 11 14 15 15B 16 17 18 19 19A 20 22 25 26 27 29 33, ULICA I. ŠTAJER. BATALJONA 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ULICA JANA HUSA 2 4 6 8 10 12, ULICA KOZJANSKEGA ODREDA 1 2 3 4 5 6 7, ULICA MAKSIMA GORKEGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14, ULICA MILKE KERINOVE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ULICA ZOFKE KVEDROVE 1A 2 2A 2B 5 7 8 9 9A 10 11 12 14 15 16 17 19, VALJAVČEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, VALVASORJEVA ULICA 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 32A 32B 32C 32D 32E 34 36 38 40 42 44 46 48 48A 50 52 54 56 58 60 60A 62 62A 64 66, ZATIŠJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23 25 27 29, NASELJE DOBROVA 44 44A 44B 45 46 47 47A 48 48A 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65, NASELJE GORICA PRI ŠMARTNEM, NASELJE LOKROVEC, NASELJE LOPATA, NASELJE MEDLOG 20 21 22 22A 23 23A 23B 23D 24 24A 25 26 26A 26B 26C 27 28 28A 29 30 30A 31 32 33 34 34A 35 36 37 38 41 42 43 44 44A 45 46 47 48 49 50 51 51A 51B 51C 51D 51E 52 52A 52B 53 53A 53B 54 55 56 57 57A 58 58A 58B 58C 59 60 61A 62 63 64 64A 65 66 67 68 68A 69 94 95 96 97.
(18) Skupni šolski okoliš Osnovne šole Lava in Osnovne šole Frana Roša je:
ULICA ALME KARLINOVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55, ULICA MARJANA JERINA 1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, CVETLIČNA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29,
ULICA OB GOZDU 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9.
(19) Šolski okoliš Osnovne šole Frana Roša je:
BEVKOVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 29 31 33, CESTA NA DOBROVO 36 38 43 45 47 47A 49 49A 51 51A 53 54 55 56 57 58 59 60 60A 61 62 62A 62B 62C 63 64 64A 64B 65 66 66A 68 70 72 74 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 109 114, CVETLIČNA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29, GOSPOSVETSKA ULICA 1 2 3 4 8 10, JAMOVA ULICA 1 1A 1B 2 2A 2B 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 15A 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33, KRAIGHERJEVA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 16 16A 18 20 22 24 26 28 30 32, NA GOLOVCU 2 3 3A 4 5, OB KOPRIVNICI 1 5 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86, OPEKARNIŠKA CESTA 9 15 15A 15B 15C 15D 26, PRISOJNA ULICA 2 4 5 6, PUČNIKOVA ULICA 1 2 4 9, RAZGLEDNA ULICA 1 1A 2 3 3A 4 5 6 7 8 9 10 11 11A 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29, ROŽNA ULICA 2 3 4 5 6, SMREKARJEVA ULICA 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, SPOMINSKA ULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, STRMA POT 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 17, ŠKAPINOVA ULICA 1 1A 2 3 4 5 6 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 15, TRAVNIŠKA ULICA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 17A 18 19 21 23 25 26 27 29 31 33, ULICA ALME KARLINOVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55, ULICA BRATOV VOŠNJAKOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28, ULICA CIRILA DEBELJAKA 1 2 3 4 5 5A 6 7 7A 8 9 10 10A 11 12 12A 13 13A 13B 13C 14 15 16 17 18 19 20, ULICA HEROJA ROJŠKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 53 53A 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 81, ULICA MARJANA JERINA 1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ULICA MATEVŽA HACETA 1 3 5 7 9 10 11 12 13, ULICA OB GOZDU 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9, ZGORNJA HUDINJA 70 71 71A 73 74 75 76 77, NASELJE DOBROVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 19A 20 21 22 23 23A 23B 24 24A 25 26 27 28 29 29A 30 31 32 32A 33 34 35 36 37 38 38A 39 39A 40 41 42 43 43A, NASELJE LAHOVNA 21 21A 21B 22 22A.
(20) Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
(21) Šolski okoliši so zarisani v kartografskih prikazih Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, in so priloga tega odloka.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
7. člen 
(1) Osnovna dejavnost zavodov je izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Zavodi izvajajo javno službo, ki obsega javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z veljavnimi predpisi.
(2) Zavodi opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
(3) Osnovne dejavnosti Osnovne šole Glazija so osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja – usposabljanje, domska vzgoja ter mobilna specialno pedagoška služba.
8. člen 
(1) Osnovna dejavnost zavodov po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Poleg osnovne dejavnosti zavodi izvajajo tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjujejo svojo dejavnost ter po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje razrede in podrazrede:
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290 Druga oskrba z jedmi
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– 88.910 Dnevno varstvo otrok
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.011 Dejavnost knjižnic
– 93.110 Obratovanje športnih objektov
– 93.190 Druge športne dejavnosti
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
(3) Dejavnosti Osnovne šole Glazija so poleg dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti, sodijo v naslednje razrede in podrazrede še:
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb.
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.
(5) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
9. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
V. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda in
– svet staršev.
(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način imenovanja določi s pravili.
11. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda,
– predlaga ustanovitelju razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– sprejema cenik storitev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
12. člen 
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja,
– petih predstavnikov delavcev zavoda in
– treh predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje mestni svet ustanovitelja izmed občanov z območja šolskega okoliša zavoda v skladu s svojim statutom in poslovnikom. Vsaj en predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda mora biti ob imenovanju svetnik mestnega sveta ustanovitelja.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem izmed vseh delavcev zavoda, po postopku in na način kot ga določata veljavna zakonodaja in ta odlok.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši javno na svetu staršev izmed svojih članov.
(5) Za predsednika sveta zavoda člani sveta na konstitutivni seji sveta zavoda izvolijo enega izmed članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po preteku mandata sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dne začne teči mandat članov sveta zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
13. člen 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, vodi volilna komisija. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
(3) Kandidati za predstavnike delavcev morajo imeti pasivno volilno pravico. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, imajo najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, morajo biti pisni, vsebovati morajo podpise vseh predlagateljev. Predlogu morajo biti priložena pisna soglasja vseh predlaganih kandidatov h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh po razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
(6) Glede aktivne in pasivne volilne pravice delavcev v svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(7) O poteku volitev se pripravi zapisnik.
14. člen 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne.
(2) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Volitve se opravijo z dvigovanjem rok. Pred glasovanjem se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
(4) O poteku volitev se pripravi zapisnik.
15. člen 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.
(3) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta zavoda o odstopu.
(4) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sindikat.
(5) Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % članov sveta staršev zavoda.
(6) Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sestanek delavcev oziroma sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga. Če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj osem dni pred sestankom oziroma sejo, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne.
(7) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(8) Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina članov sveta staršev.
(9) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(10) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(11) Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
(12) Če je član sveta zavoda predčasno razrešen ali mu preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član sveta zavoda, ki je bil razrešen ali mu je prenehal mandat.
16. člen 
(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Svet zavoda lahko v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom, način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov natančneje določi s poslovnikom.
17. člen 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter strokovno delovanje zavoda.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
18. člen 
(1) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest, v soglasju s pristojnim organom,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravi prvi sklic sveta staršev,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– imenuje in razrešuje svoje pomočnike,
– izvaja sklepe ustanovitelja in sklepe sveta zavoda,
– pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu zavoda polletno poročilo o delu zavoda,
– pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu zavoda,
– pripravlja predloge za spremembo pravil zavoda, če jih zavod ima,
– predlaga ustanovitelju in svetu zavoda najemanje kreditov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
19. člen 
(1) Postopek in pogoje za imenovanje in razrešitev ravnatelja in imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja, ureja zakon.
(2) Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa, določenega z zakonom.
20. člen 
(1) V zavodu se lahko v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
(3) Postopek in pogoje za imenovanje in razrešitev pomočnika ravnatelja, ureja zakon.
(4) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge kot izhajajo iz akta o sistemizaciji delovnih mest v zavodu ter naloge za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
(5) Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.
21. člen 
(1) Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
(2) Naloge in pristojnosti strokovnih organov zavodov določa zakon.
22. člen 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika.
(4) Pristojnosti sveta staršev določa zakon.
23. člen 
V zavodu delujeta svetovalna služba in knjižnica, katerih pristojnosti določa zakon.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
24. člen 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– prispevkov učencev,
– s prodajo storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanovitelja za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(4) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
(5) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
25. člen 
(1) Premoženje s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanovitelj da zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v upravljanje.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način kot to določa zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju stvarnega premoženja občine, sklenjena med zavodom in ustanoviteljem.
(4) Pred odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
26. člen 
Zavod pod pogoji, ki jih določa zakon ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
27. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda odgovarja omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM 
28. člen 
(1) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta ravnatelj zavoda Mestnemu svetu ustanovitelja poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta,
4. do 15. oktobra tekočega leta mora posredovati Letni delovni načrt, Letno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta in Organizacijsko poročilo,
5. najkasneje v roku določnem v izhodiščih ustanovitelja za pripravo finančnega načrta posredovati program dela in finančni načrt,
6. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(2) Obveznosti iz 1., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.
(3) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. pred odločitvijo sveta zavoda o izbiri kandidata za ravnatelja poda obrazloženo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
2. daje soglasje k sprejetemu finančnim načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
3. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
4. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
5. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
6. do 30. septembra tekočega koledarskega leta potrdi sistemizacijo delovnih mest za dodatne občinske programe, za katere zagotavlja sredstva,
7. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti zavoda, za tisti del sredstev, ki ga zagotavlja zavodu,
8. daje soglasje o najemanju kreditov zavoda,
9. izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev ter gospodarjenjem in upravljanjem zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je vložil v delovanje zavoda,
10. v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi ter
11. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene s tem odlokom in z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(4) Ustanoviteljske pravice iz 1. točke prejšnjega odstavka izvršuje komisija Mestnega sveta ustanovitelja, pristojna za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
(5) Ustanoviteljske pravice iz 4., 6., 7., 9. in 10. točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(6) Ustanoviteljske pravice iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Ustanoviteljske pravice iz 8. točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance.
IX. JAVNOST DELA 
29. člen 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda, staršem ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
(4) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj za ta namen pooblasti.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
30. člen 
Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
31. člen 
(1) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, če s pravili zavoda ni določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XI. STATUSNE SPREMEMBE 
32. člen 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanovitelj.
XII. PREHODNE DOLOČBE 
33. člen 
(1) Zavod mora uskladiti pravila zavoda s tem odlokom najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in pravili zavoda uskladiti v roku dveh mesecev od uveljavitve pravil zavoda.
(3) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(4) Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom dosedanji ravnatelj zavoda in svet zavoda do izteka mandata, za katerega sta bila imenovana.
34. člen 
V prehodnem obdobju do začetka uporabe skupnih šolskih okolišev, določenih s tem odlokom, se lahko posamezni sosednji osnovni šoli v primeru previsokega ali prenizkega vpisa učencev, v soglasju s pristojnim organom ustanovitelja dogovorita za uskladitev vpisa. Pri uskladitvi vpisa sosednji osnovni šoli upoštevata skupne šolske okoliše, določene s tem odlokom. Takšna uskladitev vpisa ne pomeni spremembe šolskega okoliša.
35. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07, 54/10 in 99/12) ter Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 90/07).
(2) Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis sprememb v sodni register, opravi ravnatelj.
XIII. KONČNA DOLOČBA 
36. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 603-6/2017
Celje, dne 26. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti