Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2612. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina, stran 7311.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) na 25. redni seji, dne 28. 9. 2017 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in št. 20/17) na 25. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega zavoda) 
(1) Javni zavod Lekarna Ajdovščina (v nadaljevanju zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o javnem zavodu Lekarna Ajdovščina (Uradni glasilo št. 2/93), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (Uradni list RS, št. 52/05 in 45/10).
(2) Ustanoviteljici zavoda sta Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, matična številka: 5879914 in Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična številka: 5879922 (v nadaljevanju ustanoviteljici).
(3) Zavod je vpisan v sodni register za opravljanje lekarniške dejavnosti.
(4) S tem odlokom ustanoviteljici usklajujeta delovanje zavoda s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom občinska sveta ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu Lekarna Ajdovščina (v nadaljevanju skupni organ).
4. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ustanovitvena deleža ustanoviteljic,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacijske enote zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o organih zavoda,
– obseg premoženja, ki se zagotavlja zavodu,
– določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v last ali upravljanje,
– določbe o ravnanju s premoženjem zavoda,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje,
– medsebojne pravice in odgovornosti ustanoviteljic in zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo tudi:
– naloge skupnega organa iz 3. člena tega odloka,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinama.
5. člen 
(ustanovitvena deleža ustanoviteljic) 
Ustanoviteljici imata v zavodu naslednja ustanovitvena deleža:
– Občina Ajdovščina
77,27 %
– Občina Vipava
22,73 %.
6. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Lekarna Ajdovščina
(2) Sedež zavoda je: Ajdovščina
(3) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(4) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene zzakonom in tem odlokom ter odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
7. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem sta zapisana ime in sedež zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
DEJAVNOST ZAVODA 
8. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov, in obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško in izobraževalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
ORGANIZACIJA ZAVODA 
9. člen 
(organizacijske enote javnega zavoda) 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo za območje občin Ajdovščina in Vipava.
(2) Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod dve organizacijski enoti: lekarno v Ajdovščini in lekarno v Vipavi.
(3) Zavod lahko organizira lekarno, podružnico lekarne ali priročno zalogo zdravil le z dovoljenjem ustanoviteljice, na območju katere se lekarna, podružnica lekarne ali priročna zaloga zdravil ustanovi oziroma organizira, na podlagi predhodnega mnenja pristojne zbornice in soglasja ministrstva.
(4) Organizacijske enote niso pravne osebe.
(5) Zavod ima lahko organizirano spletno lekarno.
(6) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega zavoda določa statut zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
10. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi, razen z nepremičnim premoženjem, za kar si mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.
ORGANI ZAVODA 
11. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
12. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda.
(2) Direktorja imenuje svet zavoda v skladu s predpisi, na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljic.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, in predloži program razvoja zavoda.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(5) Primere, ko se imenuje vršilec dolžnosti direktorja in primere, kdaj se direktorja razreši, določa zakon. Direktorja razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi in s soglasjem ustanoviteljic.
(6) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročila o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.
13. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda ima dvanajst članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic:
šest članov,
– zaposlenih v zavodu:
štirje člani,
– pacientov:
en član,
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije:
en član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujeta ustanoviteljici v skladu s svojima statutoma. Občina Ajdovščina imenuje štiri predstavnike, Občina Vipava imenuje dva predstavnika.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili. Postopki kandidiranja in volitev ter postopek za razrešitev predstavnikov delavcev se določijo s statutom zavoda.
(5) Predstavnika pacientov imenuje ustanoviteljica zavoda, na območju katere ima zavod sedež, na podlagi izvedenega javnega poziva.
(6) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(8) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih več kot polovica članov sveta zavoda. Ob izpolnitvi navedenega pogoja prvo sejo novega sveta zavoda skliče dosedanji predsednik sveta zavoda, najkasneje v roku dvajset dni po predvidenem poteku mandata dosedanjemu svetu zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika dosedanji predsednik. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, z izvolitvijo predsednika in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda. Do konstituiranja novega opravlja naloge sveta zavoda dosedanji svet zavoda.
(9) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če ni za posamezne odločitve predvidena drugačna večina. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
(10) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom zavoda, in sicer:
– sprejme letni program dela in finančni načrt zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljicama v sprejetje,
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– ustanoviteljicama predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanoviteljicama,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
– s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja,
– podaja soglasje k načrtu investicij in k razvoju lekarniške dejavnosti,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, če ni določeno drugače,
– ustanoviteljicama predlaga spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti zavoda,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– odloča o najemanju dolgoročnih posojil v soglasju z ustanoviteljicama,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom javnega zavoda.
14. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih. Imenuje ga svet zavoda na predlog direktorja.
(2) Strokovni svet sklicuje in vodi direktor.
(3) Število članov, pogoji in način imenovanja, način dela ter naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda, v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
15. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih sredstev:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
– s plačili iz proračunskih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljic oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev, s prodajo blaga in storitev,
– iz drugih poslovnih razmerij,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakoni.
(2) Ustanoviteljici zagotavljata sredstva le za dogovorjene obveznosti in programe. Ustanoviteljici sta dolžni zagotoviti zavodu sredstva za njegov razvoj in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti, vsaka na svojem območju. Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se ustanoviteljici dogovorita o deležih obveznosti posamezne ustanoviteljice.
PREMOŽENJE ZAVODA 
16. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Ustanoviteljici zagotavljata zavodu finančno in stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 31. 12. 2016.
(2) Finančno premoženje in stvarno premoženje iz prvega odstavka tega člena je last ustanoviteljic in dano zavodu v upravljanje. Stvarno premoženje, ki je dano zavodu v upravljanje in ki ga zavod uporablja za izvajanje javne službe in dejavnosti, je:
– zemljišče in prostori lekarne v Ajdovščini, id. št. 2392-1320-1, Tovarniška cesta 3e, ki je lastnina Občine Ajdovščina,
– zemljišče in prostori lekarne v Vipavi, id. št. 2401-125-1, Cesta 18. aprila 8, ki je lastnina Občine Vipava.
V primeru, da zavod ne potrebuje več posamezne nepremičnine ali dela nepremičnine za opravljanje javne službe ali dejavnosti v teritorialni organizaciji, določeni s tem odlokom, ustanoviteljica lastnica nepremičnine izvzame to nepremičnino ali del nepremičnine iz upravljanja javnega zavoda.
(3) Zavod upravlja s premoženjem, ki je last ustanoviteljic in s premoženjem, ki ga ustanoviteljici preneseta v last zavoda. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici, ki je lastnica premoženja, oziroma je premoženje zagotovila.
(4) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, uporablja pa ga na način, kot to določata zakon in ta odlok. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanoviteljic. Zavod ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je zagotovila premoženje. Zavod lahko pridobiva v last nove nepremičnine, ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti, le s soglasjem ustanoviteljic.
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
17. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljicama, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicama, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Ta sredstva smeta ustanoviteljici uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
(3) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
18. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda.
ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA IN NJEGOVO POSLOVANJE 
19. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje) 
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMA 
20. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– poroča ustanoviteljicama o svojem poslovanju vsaj enkrat letno,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
– pripravlja program dela in finančni načrt,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– med letom obvešča ustanoviteljici o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda,
– zagotavlja ustanoviteljicama potrebne podatke za spremljanje poslovanja in izvajanja dejavnosti ter v statistične namene, v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljici:
– vključujeta zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva in v skladu s planom sodelujeta pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe,
– usklajujeta programe zdravstvenega varstva in spremljata njihovo izvajanje ter sprejemata druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva,
– izvajata nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev,
– imenujeta svoje predstavnike v svet zavoda,
– v primerih, ko ugotovita, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imata ustanoviteljici pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic, z večino vseh članov sveta zavoda.
22. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC 
23. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) Ustanoviteljske pravice ustanoviteljic izvršuje skupni organ iz 3. člena tega odloka, razen če ni izvrševanje posameznih ustanoviteljskih pravic pridržano občinskima svetoma občin ustanoviteljic.
(2) Ustanoviteljici uredita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.
SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
24. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic Lekarne Ajdovščina (v nadaljevanju Svet ustanoviteljic lekarne).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic lekarne je v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic lekarne opravlja Občinska uprava Občine Ajdovščina.
25. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic lekarne) 
(1) Svet ustanoviteljic lekarne se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda Lekarne Ajdovščina, razen tistih katerih izvrševanje je pridržano občinskima svetoma ustanoviteljic, in za usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z zavodom.
(2) Svet ustanoviteljic lekarne sestavljata župana občin ustanoviteljic.
26. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) Občinska sveta ustanoviteljic odločata, oziroma izvršujeta naslednje ustanoviteljske pravice:
– odločata o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki, oziroma o načinu ter višini kritja primanjkljaja sredstev zavoda,
– imenujeta in razrešujeta svoje predstavnike v svetu zavoda.
(2) Vse ostale ustanoviteljske pravice izvršuje Svet ustanoviteljic lekarne.
(3) Svet ustanoviteljic lekarne po potrebi usklajuje odločitve občinskih svetov ustanoviteljic v zvezi:
– s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda,
– s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
27. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic lekarne izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki sta ga ustanovili.
28. člen 
(način dela Sveta ustanoviteljic lekarne) 
(1) Svet ustanoviteljic lekarne se sestaja na sejah. Seja se skliče na pobudo kateregakoli župana občine ustanoviteljice, ki potem tudi vodi sejo. Seje so lahko tudi korespondenčne.
(2) Svet ustanoviteljic lekarne veljavno odloča, če sta na seji prisotna oba župana.
29. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
(1) Pri glasovanju ima vsak župan en glas.
(2) Svet ustanoviteljic lekarne sprejema odločitve s soglasjem obeh županov.
30. člen 
(poročanje) 
(1) Svet ustanoviteljic lekarne po potrebi, oziroma najmanj enkrat letno poroča občinskima svetoma o svojem delu.
(2) Občinska sveta lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic lekarne in zavzameta do njih svoja stališča.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic lekarne pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic lekarne tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic lekarne.
31. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic lekarne) 
(1) Višino potrebnih sredstev za delo Sveta ustanoviteljic lekarne predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic lekarne zagotovita občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije polovico stroškov za delo Sveta ustanoviteljic lekarne.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(opravljanje funkcije) 
Dosedanjemu svetu zavoda se podaljša mandat za dva meseca, dosedanjemu direktorju pa za šest mesecev od predvidenega izteka mandata v letu 2017.
33. člen 
(uskladitev statuta) 
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v devetih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
34. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (Uradni list RS, št. 52/05 in št. 45/10).
35. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0005/2017
Vipava, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.
Št. 02600-00002/2005
Ajdovščina, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti