Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2611. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 7309.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 9. 2017 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 28. 9. 2017 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17) se drugi odstavek 72. člena spremeni, tako da se glasi: »Če članica na volitvah ne izvoli dekana, imenuje dekana rektor izmed visokošolskih učiteljev članice, ki izpolnjujejo pogoje iz 69. člena tega statuta.«
2. člen 
V prvem odstavku 94. člena se besedilo »z odločbo« zamenja z besedilom »s sklepom«.
3. člen 
V prvem odstavku 106. člena se beseda »odločbo« zamenja z besedo »sklep«.
4. člen 
Prvi odstavek 107. člena se spremeni, tako da se glasi: »Če ni s tem statutom drugače določeno, odloča o pritožbi študenta senat članice, ko gre za pritožbo zoper sklep drugih organov oziroma delovnih teles članice na prvi stopnji. Zoper sklep organa univerze na prvi stopnji odloča komisija univerze, ki je pristojna za odločanje o pritožbah študentov.«
5. člen 
Prvi odstavek 109. člena se spremeni, tako da se glasi: »Sklep organa o pritožbi je dokončen in ga ni mogoče izpodbijati z ugovorom ali drugimi rednimi pravnimi sredstvi.«
6. člen 
V drugem odstavku 115. člena se beseda »odločbe« zamenja z besedo »sklepe«.
7. člen 
V prvem odstavku 120. člena se doda stavek: »Sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja (kolokviji, testi, ocenjevanje laboratorijskih vaj ipd.) lahko izvede tudi visokošolski sodelavec.«
8. člen 
135. člen se spremeni, tako da se glasi: »Postopki za pridobitev doktorata znanosti se podrobneje opredelijo s pravilnikom univerze.«
9. člen 
V 191. členu se v zadnjem stavku črta beseda »članic«.
10. člen 
V 199. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, lahko študenti, vpisani v triletne doktorske študijske programe, dokončajo študij na teh študijskih programih z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta, vendar najpozneje do konca študijskega leta 2025/2026.«
11. člen 
V 202. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.«
12. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-5/2017-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2017 in 28. septembra 2017
prof. dr. Borut Božič l.r.
prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
Predsednik UO UL 
Predsednik Senata UL
Rektor UL

AAA Zlata odličnost