Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2609. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa, stran 7308.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) izdaja direktor agencije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O    Z A H T E V O
o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/835 z dne 12. maja 2017 o popravku slovenske in švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 124 z dne 17. 5. 2017, str. 35) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 923/2012/EU), dodatne zahteve in pogoje glede pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva velja za uporabnike zračnega prostora iz 2. točke prvega člena in izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa iz 3. točke prvega člena Uredbe 923/2012/EU.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen kakor izrazi, uporabljeni v Uredbi 923/2012/EU.
II. PRAVILA LETENJA 
3. člen 
(formacijski leti) 
Formacijski leti se v kontroliranem in nekontroliranem zračnem prostoru izvajajo pod pogoji, določenimi v odstavkih (a) do (d) SERA.3135 prvega poglavja Oddelka 3 Priloge Uredbe 923/2012/EU.
4. člen 
(operacije na vodi) 
Poleg določbe SERA.3230 Poglavja 2 Oddelka 3 Priloge Uredbe 923/2012/EU se za zrakoplove na vodi upoštevajo tudi določbe 22. člena Pravilnika o izogibanju trčenju na morju (Uradni list RS, št. 84/05) v zvezi z lučmi.
5. člen 
(oddaja načrta leta za domači let VFR) 
V skladu z določbo SERA.4001(d) se načrt leta za domači let VFR, za katerega je treba zagotoviti službo kontrole zračnega prometa ali svetovalno službo zračnega prometa, predloži vsaj trideset minut pred odhodom ali, če je načrt predložen med letom, v času, ki zagotavlja, da bo ustrezna enota ATS prejela načrt leta vsaj deset minut, preden naj bi jo zrakoplov predvidoma dosegel.
6. člen 
(vsebina načrta leta) 
Načrt leta mora vsebovati vse informacije, ki so navedene v (a) odstavku SERA.4005 Oddelka 4 Priloge Uredbe 923/2012/EU.
7. člen 
(vsebina skrajšanega načrta leta) 
(1) Obvezne vsebine skrajšanega načrta leta, ki se uporablja pri oddaji preko radiotelefonije, so naslednje informacije:
1. identifikacija zrakoplova;
2. tip-i zrakoplova;
3. nivo potovalnega leta;
4. pot letenja.
(2) Vsebina skrajšanega načrta leta so lahko tudi druge informacije, ki so navedene v (a) odstavku SERA.4005 Oddelka 4 Priloge Uredbe 923/2012/EU.
8. člen 
(izpolnjevanje načrta leta) 
Pri izpolnjevanju načrta leta in skrajšanega načrta leta se uporabljajo oznake, kot so določene v dokumentu Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) št. 4444 – Postopki za navigacijske službe zračnega pometa – Upravljanje zračnega prometa – PANS-ATM.
9. člen 
(zaključek načrta leta) 
Za obveščanje o zaključku načrta leta se lahko poleg načinov obveščanja iz odstavka (a) SERA.4020 Oddelka 4 Priloge Uredbe 923/2012/EU uporabi tudi telefon.
10. člen 
(vidljivost v vizualnih meteoroloških razmerah in najmanjša oddaljenost od oblakov) 
Let zrakoplova se dovoli v vidljivosti, ko so vrednosti manjše od določenih v tabeli S5-1, SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Uredbe 923/2012/EU, ob upoštevanju omejitev v opombi (***) tabele S5-1, SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Uredbe 923/2012/EU.
11. člen 
(nočni leti VFR) 
(1) Nočni leti VFR se dovolijo v skladu s pogoji iz odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Uredbe 923/2012/EU.
(2) V skladu z (v) alinejo 3. točke odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Uredbe 923/2012/EU se za letenje zrakoplovov, razen helikopterjev, v goratih območjih določi minimalna vidljivost 8 km.
12. člen 
(sprememba v časovni napovedi) 
V skladu s 3. točko odstavka (b) SERA.8020 Oddelka 8 Priloge Uredbe 923/2010/EU, če se ugotovi, da predvideni čas za naslednjo veljavno točko javljanja, mejo območja z informacijami za letenje ali namembni aerodrom, odvisno od tega, kateri od teh krajev je najbližji, odstopa za več kot 30 minut od napovedi, ki je bila sporočena ATS, je treba ustrezni enoti ATS čim prej sporočiti spremenjeni predvideni čas.
KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te operativno-tehnične zahteve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list RS, št. 10/15).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. oktobra 2017
Rok Marolt l.r.
direktor 
Javne agencije 
za civilno letalstvo Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost