Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2606. Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev, stran 7304.

  
Na podlagi 5. člena Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 71/09) in v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1 in 59/11) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev 
1. člen 
(predmet urejanja) 
To navodilo ureja:
1. nabor plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, v zvezi s katerimi je obveznik poročanja dolžan poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih po Sklepu o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 71/09);
2. način poročanja obveznika poročanja podatkov o višinah in datumih pričetka veljavnosti nadomestil za storitve iz prve alinee tega člena (v nadaljevanju: nadomestila) z uporabo Aplikacije za poročanje nadomestil za plačilne storitve (v nadaljevanju: Aplikacija PNPS).
2. člen 
(poročanje) 
Obveznik poročanja poroča višine nadomestil za plačilne storitve in z njimi povezane dodatne in pomožne storitve, ki so navedene v 5. členu tega navodila, in datume pričetka njihove veljavnosti z uporabo Aplikacije PNPS.
3. člen 
(način poročanja) 
Obveznik poročanja za namene poročanja pridobi ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo, ki je v skladu z varnostnimi zahtevami Banke Slovenije za digitalna potrdila in določbami zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje. Varnostne zahteve Banke Slovenije za digitalna potrdila določa navodilo, ki ureja varno elektronsko poslovanje poslovnih subjektov z Banko Slovenije, objavljeno na spletnih straneh Banke Slovenije.
Obveznik poročanja mora zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo na ime osebe, ki bo pri obvezniku poročanja odgovorna za poročanje Banki Slovenije v skladu s tem navodilom (v nadaljevanju: odgovorna oseba), in ga aktivirati pri Banki Slovenije pred pričetkom njegove uporabe, tako, da javni del kvalificiranega digitalnega potrdila in pripadajoči javni ključ pošlje Banki Slovenije: (i) elektronsko na naslov tarife@bsi.si, z izpolnitvijo vsakokrat veljavnega obrazca za vlogo za prijavo digitalnega potrdila za dostop do spletne aplikacije Poročanje nadomestil za plačilne storitve(v nadaljevanju: vloga), ki ga obveznik poročanja pridobi na spletni strani Banke Slovenije, in hkrati (ii) po navadni pošti pošlje natisnjeno izpolnjeno vlogo podpisano s strani zakonitega zastopnika, na naslov:
Banka Slovenije
Plačilni in poravnalni sistemi
Slovenska 35
1505 Ljubljana.
Na podlagi prejete in pravilno izpolnjene elektronske in pisne vloge bo kvalificirano digitalno potrdilo obveznika poročanja aktivirano s strani Banke Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu pisne vloge. O uspešno opravljeni aktivaciji bo pošiljatelj obveščen s povratnim elektronskim sporočilom, hkrati bo odgovorni osebi, za katero je izdano kvalificirano digitalno potrdilo, omogočen vstop v Aplikacijo PNPS preko spletne povezave, dostopne obvezniku poročanja na spletnih straneh Banke Slovenije.
Za namene poročanja nadomestil za plačilne storitve in z njimi povezane dodatne in pomožne storitve mora obveznik poročanja pridobiti najmanj eno kvalificirano digitalno potrdilo, prav tako lahko prekliče uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila pred potekom obdobja njegove veljavnosti, v skladu z navodilom, ki ureja varno poslovanje poslovnih subjektov z Banko Slovenije.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Posamezni pojmi, uporabljeni v aplikaciji za poročanje po tem navodilu, imajo naslednji pomen:
1. »komitent« je imetnik transakcijskega računa pri ponudniku plačilnih storitev, ki zanj opravlja posamezno plačilno storitev;
2. »osnovni transakcijski račun« je transakcijski račun (ne glede na morebitno drugačno poimenovanje), ki vključuje debetno kartico;
3. »malo plačilo« pomeni vsako plačilo, ki se glasi na znesek plačila do vključno 50.000 eurov. V primeru plačil v tuji valuti se upošteva enak mejni znesek protivrednosti plačila v eurih;
4. »veliko plačilo« pomeni vsako plačilo, ki se glasi na znesek plačila nad 50.000 eurov. V primeru plačil v tuji valuti se upošteva enak mejni znesek protivrednosti plačila v eurih;
5. »interno plačilo« je plačilo na podlagi položene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev in v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri istem ponudniku plačilnih storitev;
6. »eksterno plačilo« je plačilo na podlagi položene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev in v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri drugem ponudniku plačilnih storitev;
7. »nujni nalog« je plačilni nalog, ki ga ponudnik plačilnih storitev obravnava prednostno in zanj zagotavlja takojšnjo izvršitev (ponudnik plačilnih storitev plačnika posreduje plačilni nalog ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila v roku ene ure od prejema plačilnega naloga);
8. »obvestilo o neizvršitvi plačila« je obvestilo, ki ga ponudnik plačilnih storitev pošlje komitentu v primeru, ko ta na dogovorjeni dan na svojem transakcijskem računu ne zagotovi zadostnih sredstev za izvedbo posameznega plačila v breme tega računa na podlagi trajnega naloga ali direktne obremenitve, zaradi česar ponudnik plačilnih storitev posameznega plačila ne izvede;
9. »papirni nalog« preko okenca pomeni papirni plačilni nalog, predložen preko bančnega okenca, s katerim plačnik odredi izvedbo plačila na podlagi položene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev;
10. »UPN z optično čitljivimi podatki« je univerzalni plačilni nalog, ki omogoča avtomatizirani zajem optično čitljivih podatkov;
11. »množično plačilo SEPA« je kreditno plačilo, s katerim plačnik poravna obveznosti do večjega števila prejemnikov plačila in je izvršeno v breme plačnikovega računa v skupnem znesku, v ločenih individualnih zneskih pa v dobro transakcijskih računov enega ali več prejemnikov plačila;
12. »trajni nalog« je plačilna storitev, ki jo komitentu oziroma plačniku omogoča ponudnik plačilnih storitev na podlagi posebnega pooblastila, s katerim plačnik odredi izvedbo plačil, za poravnavo ponavljajočih se obveznosti v fiksnem znesku, ponudnik pa plačilo izvede v formatu kreditnega plačila SEPA.
5. člen 
(nabor plačilnih storitev in z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, za katere se poroča višina nadomestil) 
(1) Nabor plačilnih storitev in z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, ki jih obveznik poročanja nudi komitentom, ki so potrošniki (rezidenti), v zvezi s katerimi so dolžni poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih, in povezava do spletne strani ponudnika plačilnih storitev, kjer so navedena nadomestila objavljena:
+ Povezava do spletne strani ponudnika plačilnih storitev
+ Osnovni transakcijski račun (prvi)
+ Odprtje 
+ Vodenje (mesečno) 
+ Zaprtje (pred potekom 12 mesecev) 
+ Sodobne tržne poti
+ Elektronska banka (osnovna rešitev) – pristop 
+ Elektronska banka (osnovna rešitev) – uporaba (mesečno) 
+ Telefonska banka (osnovna rešitev) – pristop 
+ Telefonska banka (osnovna rešitev) – uporaba (mesečno) 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (eksterna mala) v eurih – papirni nalog preko okenca
+ Interno – veliko 
+ Interno – malo 
+ Eksterno – veliko 
+ Eksterno – malo 
+ Nujni nalog – interno 
+ Nujni nalog – eksterno 
+ UPN z optično čitljivimi podatki – interno 
+ UPN z optično čitljivimi podatki – eksterno 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (eksterna mala) v eurih – elektronska banka
+ Interno – veliko 
+ Interno – malo 
+ Eksterno – veliko 
+ Eksterno – malo 
+ Nujni nalog – interno 
+ Nujni nalog – eksterno 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (eksterna mala) v eurih – telefonska banka
+ Interno – veliko 
+ Interno – malo 
+ Eksterno – veliko 
+ Eksterno – malo 
+ Nujni nalog – interno 
+ Nujni nalog – eksterno 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (mala) v eurih – trajni nalog
+ Interno 
+ Eksterno 
+ Obvestilo o neizvršitvi plačila 
+ Direktne obremenitve – v državi (velike in male) in čezmejne (male) v eurih
+ Interno 
+ Eksterno 
+ Obvestilo o neizvršitvi plačila 
+ Prilivi na račun – plačila v državi (velika in mala) in čezmejna plačila (mala) v eurih
+ Prilivi na račun 
+ Kreditna plačila – čezmejna (velika) v eurih – papirni nalog preko okenca
+ Nenujni nalog 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – čezmejna (velika) v eurih – elektronska banka
+ Nenujni nalog 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – čezmejna (velika) v eurih – telefonska banka
+ Nenujni nalog 
+ Nujni nalog 
+ Prilivi na račun – čezmejna plačila (velika) v eurih
+ Prilivi na račun 
+ Kreditna plačila – v tretje države – papirni nalog preko okenca
+ Veliko 
+ Malo 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – v tretje države – elektronska banka
+ Veliko 
+ Malo 
+ Nujni nalog 
+ Prilivi na račun – plačila iz tretjih držav
+ Prilivi na račun 
+ Dvig gotovine z debetno kartico
+ Lastni bankomat 
+ Bankomat drugega ponudnika plačilnih storitev – v državi in čezmejno v eurih 
+ Bankomat drugega ponudnika plačilnih storitev – v tretji državi 
+ Okence pri drugem ponudniku plačilnih storitev – v državi in čezmejno v eurih 
+ Okence pri drugem ponudniku plačilnih storitev – v tretji državi 
+ Gotovinsko poslovanje
+ Polog gotovine – bankovci 
+ Polog gotovine – kovanci 
+ Menjava kovancev v bankovce in obratno – komitenti 
+ Menjava kovancev v bankovce in obratno – nekomitenti. 
(2) Nabor plačilnih storitev in z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, ki jih obveznik poročanja nudi komitentom, ki niso potrošniki (rezidenti), v zvezi s katerimi so dolžni poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih, in povezava do spletne strani ponudnika plačilnih storitev, kjer so navedena nadomestila objavljena:
+ Povezava do spletne strani ponudnika plačilnih storitev
+ Osnovni transakcijski račun (prvi)
+ Odprtje 
+ Vodenje (mesečno) 
+ Zaprtje (pred potekom 12 mesecev) 
+ Sodobne tržne poti
+ Elektronska banka (osnovna rešitev) – pristop 
+ Elektronska banka (osnovna rešitev) – uporaba (mesečno) 
+ Telefonska banka (osnovna rešitev) – pristop 
+ Telefonska banka (osnovna rešitev) – uporaba (mesečno) 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (eksterna mala) v eurih – papirni nalog preko okenca
+ Interno – veliko 
+ Interno – malo 
+ Eksterno – veliko 
+ Eksterno – malo 
+ Nujni nalog – interno 
+ Nujni nalog – eksterno 
+ UPN z optično čitljivimi podatki – interno 
+ UPN z optično čitljivimi podatki – eksterno 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (eksterna mala) v eurih – elektronska banka
+ Interno – veliko 
+ Interno – malo 
+ Eksterno – veliko 
+ Eksterno – malo 
+ Nujni nalog – interno 
+ Nujni nalog – eksterno 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (eksterna mala) v eurih – telefonska banka
+ Interno – veliko 
+ Interno – malo 
+ Eksterno – veliko 
+ Eksterno – malo 
+ Nujni nalog – interno 
+ Nujni nalog – eksterno 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (eksterna mala) v eurih – na magnetnem ali podobnem mediju
+ Interno – veliko 
+ Interno – malo 
+ Eksterno – veliko 
+ Eksterno – malo 
+ Nujni nalog – interno 
+ Nujni nalog – eksterno 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (mala) v eurih – množično plačilo SEPA
+ Interno 
+ Eksterno 
+ Kreditna plačila – v državi (velika in mala) in čezmejna (mala) v eurih – trajni nalog
+ Interno 
+ Eksterno 
+ Obvestilo o neizvršitvi plačila 
+ Direktne obremenitve – v državi (velike in male) in čezmejne (male) v eurih
+ Pravna oseba v vlogi plačnika – interno 
+ Pravna oseba v vlogi plačnika – eksterno 
+ Pravna oseba v vlogi plačnika – obvestilo o neizvršitvi plačila 
+ Pravna oseba v vlogi prejemnika plačila 
+ Prilivi na račun – plačila v državi (velika in mala) in čezmejna plačila (mala) v eurih
+ Prilivi na račun 
+ Kreditna plačila – čezmejna (velika) v eurih – papirni nalog preko okenca
+ Nenujni nalog 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – čezmejna (velika) v eurih – elektronska banka
+ Nenujni nalog 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – čezmejna (velika) v eurih – telefonska banka
+ Nenujni nalog 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – čezmejna (velika) v eurih – na magnetnem ali podobnem mediju
+ Nenujni nalog 
+ Nujni nalog 
+ Prilivi na račun – čezmejna plačila (velika) v eurih
+ Prilivi na račun 
+ Kreditna plačila – v tretje države – papirni nalog preko okenca
+ Veliko 
+ Malo 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – v tretje države – elektronska banka
+ Veliko 
+ Malo 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – v tretje države – telefonska banka
+ Veliko 
+ Malo 
+ Nujni nalog 
+ Kreditna plačila – v tretje države – na magnetnem ali podobnem mediju
+ Veliko 
+ Malo 
+ Nujni nalog 
+ Prilivi na račun – plačila iz tretjih držav
+ Prilivi na račun 
+ Gotovinsko poslovanje – dnevno nočni trezor
+ Letna uporaba 
+ Polog gotovine – komitenti 
+ Polog gotovine – nekomitenti 
+ Gotovinsko poslovanje – polog gotovine
+ Polog gotovine (bankovci) – komitenti 
+ Polog gotovine (bankovci) – nekomitenti 
+ Polog gotovine (kovanci) – komitenti 
+ Polog gotovine (kovanci) – nekomitenti 
+ Gotovinsko poslovanje – menjava kovancev v bankovce in obratno
+ Menjava kovancev v bankovce in obratno – komitenti 
+ Menjava kovancev v bankovce in obratno – nekomitenti. 
6. člen 
(navodila za poročanje nadomestil z uporabo Aplikacije PNPS) 
(1) Odgovorna oseba v Aplikacijo PNPS vnaša (i) spremembe višin nadomestil oziroma nadomestila, ki jih obveznik poročanja zaračunava uporabnikom plačilnih storitev in (ii) datume pričetka veljavnosti nadomestil. Ustrezno shranjena nadomestila so na dan pričetka njihove veljavnosti neposredno objavljena na spletnih straneh Banke Slovenije.
(2) Odgovorna oseba poroča nadomestila, ki jih obveznik zaračunava uporabnikom za opravljanje plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev iz 5. člena tega navodila, pred ali najkasneje na dan pričetka njihove veljavnosti. To stori tako, da z izbiro ustrezne kategorije in nadaljnjo izbiro ene izmed podkategorij izbere tisto postavko plačilne storitve, pri kateri je prišlo do spremembe. S tem dobi vpogled v evidenco dotlej vnesenih višin nadomestil za izbrano plačilno storitev in datumov pričetka njihove veljavnosti ter povezavo do polj za vnos novega datuma in vrednosti. Povezava »dodaj« vodi do polj »vrednost« (za vnos nove višine nadomestila) in »začetni datum« (za vnos datuma pričetka veljavnosti nove višine nadomestila).
(3) Odgovorna oseba lahko novo višino nadomestila v polje »vrednost« vnese kadarkoli pred ali najkasneje na datum pričetka njegove veljavnosti, kasneje pa tega ne more storiti, saj vnos preteklega datuma v Aplikacijo PNPS ni mogoč. V primeru, da obveznik poročanja ugotovi, da je poročal nepravilne podatke, bodisi napačno višino nadomestila bodisi napačen datum pričetka veljavnosti nadomestila, mora o tem brez odlašanja obvestiti Banko Slovenije. Pisno obrazložitev se v tem primeru posreduje na elektronski naslov tarife@bsi.si.
(4) Odgovorna oseba vnaša podatke ob upoštevanju naslednjih pravil:
a) V polje »vrednost« se vpisujejo zneski v eurih, na dve decimalni mesti natančno, brez navedbe valute.
b) Če znotraj posameznih storitev, kot so razčlenjene v posameznem obrazcu, ponudnik plačilnih storitev razlikuje višine nadomestil, se vpiše najvišje nadomestilo, če s tem navodilom ni določeno drugače.
c) V primeru, da ponudnik plačilnih storitev za posamezno storitev razlikuje višine nadomestil za komitente in nekomitente, se vpiše nadomestilo za komitente, razen v primerih, kjer je ločitev v obrazcih predvidena.
d) Če ponudnik plačilnih storitev posamezno storitev ponuja brezplačno, se v posamezno polje obrazca vnese »0«. Če posamezne storitve ne ponuja, se vnese »―«.
e) V primeru, ko je nadomestilo izraženo v odstotkih od zneska plačila, se poleg odstotka vpiše najnižje in najvišje nadomestilo, če sta višini posebej določeni (primer: »1,00 % (min 1,00 in max 10,00)«).
f) V primeru, ko se višina nadomestila razlikuje glede na prejemnika plačila, ki je bodisi fizična bodisi pravna oseba, se v aplikacijo PNPS vpiše obe višini nadomestil (primer: »na TRR f.o. 0,00, na TRR p.o. 1,84«).
g) V primeru, da do določene višine plačila obveznik poročanja zaračunava drugačno nadomestilo, kot sicer, se poroča obe ali več višin nadomestila (primer: »do 960 EUR 1,45, sicer 0,15 % (max 4,00)«).
7. člen 
(končna določba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 107/11 in 62/12).
(2) To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. oktobra 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
Namestnik guvernerja 
Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost