Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2605. Pravilnik o spremembah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih, stran 7303.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih 
1. člen 
V Pravilniku o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 96/09, 17/11 – ZTZPUS-1 in 21/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa zahteve za aerosolne razpršilnike, opredeljene v 2. členu tega pravilnika, razen za tiste, katerih največja prostornina je manjša od 50 ml, in za tiste, katerih največja prostornina je večja od vrednosti, določenih v točkah 3.1., 4.1.1., 4.2.1., 5.1. in 5.2. Priloge 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, v skladu z Direktivo Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih (UL L št. 147 z dne 9. 6. 1975, str. 40), nazadnje spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/2037 z dne 21. novembra 2016 (UL L št. 314 z dne 22. 11. 2016, str. 11).«.
2. člen 
V Prilogi 1 se besedilo točke 2.2. Označevanje spremeni tako, da se glasi:
»Aerosolni razpršilnik mora imeti vidno pritrjeno naslednjo čitljivo in neizbrisno oznako:
a) kadar je aerosol razvrščen kot »nevnetljiv« v skladu z merili iz 1.9 točke, besedo »opozorilo« in druge elemente etikete za aerosole kategorije 3 iz tabele 2.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;
b) kadar je aerosol razvrščen kot »vnetljiv« v skladu z merili iz 1.9 točke, besedo »opozorilo« in druge elemente etikete za aerosole kategorije 2 iz tabele 2.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;
c) kadar je aerosol razvrščen kot »zelo lahko vnetljiv« v skladu z merili iz 1.9 točke, besedo »opozorilo« in druge elemente etikete za aerosole kategorije 1 iz tabele 2.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;
č) kadar je aerosolni razpršilnik potrošniški proizvod, previdnostni stavek P102 iz dela 1 tabele 6.1 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1272/2008;
d) katera koli dodatna opozorila o delovanju, ki opozarjajo uporabnike na posebne nevarnosti proizvoda; če so aerosolnemu razpršilniku priložena ločena navodila za uporabo, morajo tudi ta odražati takšna opozorila o delovanju.«.
Besedilo točke 3.1.2. Polnjenje se spremeni tako, da se glasi:
»Pri 50 °C tlak v aerosolnem razpršilniku ne sme presegati vrednosti iz naslednje tabele, ki so odvisne od vsebnosti plinov v aerosolnem razpršilniku:
Vsebnost plinov
Tlak 
pri 50 °C
Tekoč plin ali plinska zmes, ki ima območje vnetljivosti z zrakom pri 20 °C in pri standardnem tlaku 1,013 bara
12 barov
Tekoč plin ali plinska zmes, ki nima območja vnetljivosti z zrakom pri 20 °C in pri standardnem tlaku 1,013 bara
13,2 bara
Stisnjeni plini ali plini, raztopljeni pod tlakom, ki nimajo območja vnetljivosti z zrakom pri 20 °C in pri standardnem tlaku 1,013 bara
15 barov
.«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 12. februarja 2018.
Št. 007-215/2017-6
Ljubljana, dne 5. oktobra 2017
EVA 2017-2130-0022
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo