Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2604. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, stran 7303.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in v povezavi z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol 
1. člen 
V Pravilniku o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/08, 90/12 in 104/15) se v 5. členu:
– v peti alineji število »VI« nadomesti s številom »II«,
– v osmi alineji pred besedo »vzdrževalec« doda besedilo »tehnični delavec –« in
– v enajsti alineji besedilo »poslovni sekretar VI« nadomesti z besedilom »tajnik VIZ VI«.
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obseg sredstev za plače se določi tako, da se študijski program ovrednoti ob upoštevanju obračunskih normativov iz 5. in 7. člena tega pravilnika ter višine plačnega razreda v nadaljevanju navedenih delovnih mest:
– predavatelj višje strokovne šole VII/2: 41. plačni razred,
– organizator praktičnega izobraževanja VII/2: 41. plačni razred,
– inštruktor VII/2: 40. plačni razred,
– knjižničar VII/2: 39. plačni razred,
– laborant II: 32. plačni razred,
– računovodja VI: 31. plačni razred,
– referent VI (za študijske in študentske zadeve): 29. plačni razred,
– tajnik VIZ VI: 30. plačni razred,
– tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V: 27. plačni razred,
– hišnik IV: 22. plačni razred in
– čistilka II: 17. plačni razred.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. decembra 2017.
Št. 0070-63/2017
Ljubljana, dne 11. oktobra 2017
EVA 2017-3330-0056
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost