Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2600. Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, stran 7300.

  
Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(namen) 
Ta pravilnik določa merila o določitvi javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu.
II. MERILA 
2. člen 
(javnoveljavni študijski programi) 
(1) Javnoveljavni študijski program daje kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, če diplomantom oziroma diplomantkam (v nadaljnjem besedilu: diplomantom) zagotavlja znanja s področja procesa športne vadbe na področju enega ali več športnih programov iz prvega odstavka 6. člena Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17).
(2) Vsebine, ki omogočajo pridobitev znanja s področja procesa športne vadbe iz prejšnjega odstavka so:
1. antropološko-kineziološki temelji športa,
2. psihosocialne značilnosti posameznih starostnih skupin in spolov v povezavi s športom oziroma gibalno dejavnostjo,
3. zdravstveni vidiki telesne obremenitve in fiziološki vidiki telesne obremenitve,
4. osnovne biomehanskih vidikov telesne obremenitve in biomehanskih značilnosti posameznih športnih panog,
5. zdravstvenih vidiki gibanja in športa,
6. problematika prostega časa v povezavi s športom,
7. biološki razvoj otroka, telesne, gibalne in zdravstvene značilnosti otrok ter mladine, ter biološko stanja odraslih, starostnikov in posebnih skupin ljudi,
8. principi gibalnega učenja,
9. osnove dela z osebami s posebnimi potrebami,
10. načrtovanje športno-vzgojnega procesa,
11. didaktika posameznih športih panog,
12. organizacija izvedbe športnih, rekreacijskih, programov za zdravje in zunajšolskih športnih programov,
13. načrtovanje procesa športne vadbe,
14. metodika posameznih športih panog,
15. vodenje športne vadbe,
16. pedagoški, etični in moralni standardi pri procesu športne vadbe za različne skupine ljudi,
17. učinki športne vadbe na posameznika glede na pripravljenost, starost in posebne potrebe,
18. načini vadbe z namenom ohranjanja oziroma izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti,
19. razvoj gibalnih sposobnosti posameznika,
20. vplivi specifičnih gibalnih spretnosti z namenom izboljšanja vsakdanjih telesnih aktivnosti, ki pogojujejo gibanje (šport, igra, delo, vsakodnevna opravila),
21. delovanje človekovega organizma v gibanju v interakciji z življenjskim in delovnim okoljem ter posledice interakcije okolja in človeka,
22. preventivno delovanje, oblikovanje in vodenje programov gibalnih oziroma športnih aktivnosti, gibalne terapije in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja,
23. vplivi neposrednega delovnega in bivalnega okolja na adaptacijo človeškega organizma,
24. posledice delovanja človeka pod vplivom gibalne oziroma športne aktivnosti, specifičnih poklicnih dejavnosti in delovanjem v ekstremnih okoljih,
25. principi varne vadbe,
26. diagnostični postopki na strokovnem področju športa,
27. analiza učinkov športne vadbe na različne skupine ljudi in
28. osnove statistike, informatike in metodoloških postopkov vezanih na šport in znanost v športu.
(3) Javnoveljavni višješolski študijski program daje kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, če v najmanj 70 odstotnem deležu študijskega programa, z ovrednotenjem študijskih obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljnjem besedilu: ECTS), omogoča diplomantu pridobitev znanja iz vsebin 1. do 25. točke prejšnjega odstavka.
(4) Javnoveljavni študijski program prve oziroma druge stopnje daje kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, če v najmanj 70 odstotnem deležu študijskega programa, z ovrednotenjem študijskih obveznosti po ECTS, omogoča diplomantu pridobitev znanja iz vsebin navedenih v drugem odstavku tega člena.
III. POSTOPEK 
3. člen 
(postopek uvrstitve javnoveljavnih študijskih programov na seznam) 
(1) Izvajalci javnoveljavnih študijskih programov, ki izvajajo programe v skladu z merili iz tretjega ali četrtega odstavka prejšnjega člena, lahko pri ministrstvu, pristojnem za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), podajo predlog za uvrstitev programa na seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu.
(2) Ministrstvo po prejemu predloga iz prejšnjega odstavka, pridobi podatke o vsebini javnoveljavnih študijskih programov, potrebne za ugotovitev kompetenc, iz javnih evidenc oziroma pri organih, pristojnih za odločanje o javni veljavnosti študijskih programov.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da javnoveljavni študijski program izpolnjuje merila iz tretjega oziroma četrtega odstavka prejšnjega člena, ga uvrsti na seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu.
(4) Ministrstvo lahko pridobi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport ali je posamezen javnoveljavni študijski program v skladu z merili iz tretjega oziroma četrtega odstavka prejšnjega člena.
4. člen 
(objava seznama) 
Seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu v skladu z merili iz 2. člena tega pravilnika in njihovih izvajalcev, se objavi na spletni strani ministrstva.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(pretekli programi) 
Minister na podlagi meril iz tretjega oziroma četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika in po predhodnem soglasju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport določi, kateri javnoveljavni študijski programi, ki se ne izvajajo več, dajejo pa najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja oziroma študijskem programu prve oziroma druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja oziroma po študijskem programu prve oziroma druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, in jih uvrsti na seznam iz prejšnjega člena.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-65/2017
Ljubljana, dne 6. oktobra 2017
EVA 2017-3330-0059
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost