Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 6932.

  
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. izredni seji dne 20. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen
(vsebina in sestavine odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Šmartno pri Litiji. Spremeni in dopolni se besedilo odloka in Priloga 1.
2. člen 
V Prilogi 1 se v vrstici pod oznako enote urejanja prostora »ŠM_23« spremeni vsebina podrobno prostorsko izvedbenih pogojev, tako da se na novo glasi:
OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA
PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)
OPPN
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
ŠM_23
IG (E, F)
 
Na južnem robu EUP je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5 m od vodotoka Reka. 
Ne glede na določila 18. člena Odloka se število parkirnih mest določi v fazi izdelave projektne dokumentacije. Parkirna mesta so vezana na delovni proces. 
Določitev zemljišča namenjenega za gradnjo se določi le za novogradnjo stavbe in ne vključujejo seštevka obstoječih stavb in objektov. 
Faktor zazidanosti: največ 0,8. 
DBP: ni predpisan.
28.140 Proizvodnja pip in ventilov; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.200 Dejavnost sindikatov
3. člen
(dostopnost prostorskega akta) 
(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.
(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.
4. člen 
(veljavnost prostorskega načrta) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 352-3/2007-902
Šmartno pri Litiji, dne 20. septembra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost