Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2429. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM_40, stran 6923.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. izredni seji dne 20. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM_40 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja ŠM_40 (v nadaljevanju OPPN).
(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:
– Geodetski načrt (Geodetski biro Jože Cestnik s.p., Obrtniška cesta 11B, 1420 Trbovlje),
– Prikaz stanja prostora za območje OPPN (Jukum d.o.o., Črni potok 39c, 1275 Šmartno pri Litiji),
– Hidrotehnično poročilo št. 091/08 (Higra d.o.o., Pod Pohorjem 37, 2000 Maribor),
– Dopolnitve hidrotehničnega poročila št. 15/17 (Higra d.o.o., Pod Pohorjem 37, 2000 Maribor),
– Pogoji in smernice soglasodajalcev ter ostala gradiva, ki so jih v postopku sprejemanja OPPN zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
2. člen 
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN) 
(1) V izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju OPN) je enota urejanja prostora ŠM_40 opredeljena kot IG – območje za gospodarske cone.
(2) Po stečaju Industrije usnje Vrhnika so nekdanji proizvodnji objekti končali v privatnem lastništvu. Območje se tako transformira v območje za podjetniško in obrtno delovanje. Z OPPN-jem se znotraj ureditvenega območja predvidi celostno ureditev območja s prometno in infrastrukturno ureditvijo z navezavo na obstoječo infrastrukturo. Stavbe ostanejo v obstoječih gabaritih, doda se možnost, da se jih pregradi in s tem omogoči čim večjo izrabo različnim gospodarskim družbam, da v njih opravljajo svojo dejavnost.
(3) Dovoljene so naslednje dejavnosti: trgovske in storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne.
(4) Izključujoče dejavnosti so: bivanje in proizvodne dejavnosti izhajajoče iz kmetijstva in gozdarstva.
3. člen 
(sestavni deli OPPN) 
I. Tekstualni del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM_40
II. Grafični del
List 1 Lega prostorske ureditve (foto)
List 2 Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana Občine Šmartno pri Litiji
List 3 Geodetski načrt
List 4 Vplivno območje
List 5 Prometna ureditev
List 6 Regulacijska karta
List 7 Komunalna ureditev območja – obstoječe
List 8 Komunalna ureditev območja – predvideno
List 9 Načrt požarne varnosti
List 10 Parcelacija
III. Priloge OPPN
– Povzetek za javnost
– Geodetski načrt
– Hidrotehnično poročilo
– Dopolnitev hidrotehničnega poročila
– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(izdelovalec OPPN) 
OPPN je izdelalo podjetje Jukum d.o.o., Črni potok 39c, 1275 Šmartno pri Litiji, pod številko projekta 19/2016.
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
5. člen
(ureditveno območje OPPN) 
(1) OPPN je izdelan skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – teh. popr.).
(2) Ureditveno območje OPPN zajema enoto urejanja ŠM_40, in sicer nepremičnine s parcelnimi številkami: ureditvena enota ŠM_40: 102/2, 102/3, 102/4, 102/7, 102/8, 102/11, 102/13, 102/17, 102/18, 102/20, 102/21, 102/22, 102/23, 1102/24, 102/25, 102/26, 102/27, 102/28, 102/29, 102/30, 102/31, 102/32, 102/33, 102/34, 102/35, 102/36, 102/37, 102/38, 102/40-del, 102/42, 102/43, 102/44, 102/45, 102/46, 102/47, 102/48, 102/49, 102/52, 102/55, 102/56, 102/57, 102/58, 102/60, 102/61, 102/62, 102/63, 102/64, 102/65, 102/66, 102/67, 102/69, 102/70, 102/71, 102/72, 102/73, 102/74, 102/76, 102/78, 102/79, 102/82, 102/83, 102/85, 102/84, 102/86, 102/87, 102/88, 102/89, 102/90, 102/91, 102/92, 102/3, 102/94, 102/95, 102/96, 102/97, 102/98, 102/99, 102/100, 136/12, 136/13, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18, 136/21, 136/22, 1058/11-del, 1058/3 vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(3) Površina ureditvenega območja OPPN znaša 39871 m2.
6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi zemljišči) 
Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja; zemljišča s parcelnimi številkami 102/2, 102/3, 102/4, 102/7, 102/8, 102/11, 102/13, 102/17, 102/18, 102/20, 102/21, 102/22, 102/23, 1102/24, 102/25, 102/26, 102/27, 102/28, 102/29, 102/30, 102/31, 102/32, 102/33, 102/34, 102/35, 102/36, 102/37, 102/38, 102/40-del, 102/42, 102/43, 102/44, 102/45, 102/46, 102/47, 102/48, 102/49, 102/52, 102/55, 102/56, 102/57, 102/58, 102/60, 102/61, 102/62, 102/63, 102/64, 102/65, 102/66, 102/67, 102/69, 102/70, 102/71, 102/72, 102/73, 102/74, 102/76, 102/78, 102/79, 102/82, 102/83, 102/85, 102/84, 102/86, 102/87, 102/88, 102/89, 102/90, 102/91, 102/92, 102/3, 102/94, 102/95, 102/96, 102/97, 102/98, 102/99, 102/100, 136/12, 136/13, 136/14-del, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18, 136/21, 136/22, 1058/11-del, 1058/3 vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in prav tako bo zajemalo tudi zemljišče izven območja OPPN, to je zemljišče s parcelnimi številkami 118/33, 118/34, 118/36-del, 118/38-del, 1047/13-del, 1056/10, 1056/11-del, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
7. člen
(opisi vplivov in povezav s sosednjimi območji) 
(1) Območje urejanja OPPN meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:
– na severni strani meji s površinami centralnih dejavnosti (CU), cestnimi površinami (PC),
– na vzhodni strani meji s cestnimi površinami (PC), s površinami drugih kmetijskih zemljišč (K2) in z območjem gozdnih zemljišč (G),
– na južni strani meji s površinami drugih kmetijskih zemljišč (K2) in z območjem gozdnih zemljišč (G),
– na zahodni strani pa meji z območjem celinskih voda (VC) in cestnimi površinami (PC).
(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo regionalno cesto R2 417/1190, katera poteka po zemljišču parcelna številka 1047/13 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847),
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo regionalno cesto R2 416/1347, katera poteka po zemljišču parcelne številke 103/1, 118/11, 118/28,118/30 in 136/36 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– minimalni hrup z dostopnih cest,
– občasno delo na okoliških kmetijskih in gozdnih površinah.
8. člen 
(vrsta dopustnih gradenj) 
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– rušitev,
– legalizacija,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcija,
– sprememba namembnosti,
– dozidava,
– nadzidava,
– vzdrževanje objektov,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so dovoljeni naslednji zahtevni in manj zahtevni objekti:
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Poslovne in upravne stavbe,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 125 Industrijske stavbe in skladišča,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 21410 Mostovi in viadukti,
– 21520 Pregrade in jezovi,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(2) Na območju OPPN so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– vsi objekti za lastne potrebe,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje, višine do 2,2 metra,
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m,
– samostojno parkirišče,
– športna igrišča na prostem,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, od tega le bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
– vodnjak, vodomet,
– začasni objekti,
– spominska obeležja,
– urbana oprema,
– oziroma tudi vsi nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v predpisu o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
10. člen 
(lega objektov na zemljišču in odmiki) 
(1) Dopustne objekte je dovoljeno postavljati le znotraj gradbene meje. Regulacijska linija predstavlja linijo območja ureditve OPPN.
(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
– Gradbena meja (GM) je črta, ki je dopustni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjeni gradnji.
– Gradbeno mejo (GM), ki se nahaja ob Črnem potoku in poteka prav tako po isti liniji kot 5-metrski priobalni pas Črnega potoka, pa lahko presegata samo obstoječa objekta z oznakama »A« in »B«.
– Gradbene meje (GM) lahko presega komunalna in prometna infrastruktura (pomožni komunalni objekti, dovozne poti, parkirišče, dvorišče), ograje, škarpe in podporni zidovi ter napušči streh.
– Gradbeno mejo (GM), ki se nahaja ob Črnem potoku in poteka prav tako po isti liniji kot 5-metrski priobalni pas Črnega potoka, pa ne smejo presegati ograje.
– Gradnja v 5-metrskem priobalnem pasu Črnega potoka mora biti v skladu z Zakonom o vodah.
– Gradbeno mejo (GM), ki se nahaja ob Črnem potoku in poteka prav tako po isti liniji kot 5-metrski priobalni pas Črnega potoka, pa lahko presegata poleg obstoječih dveh objektov z oznakama »A« in »B« tudi njune dopustne nadzidave do višine obstoječih gabaritov, njune rekonstrukcije, njune spremembe namembnosti in njuna vzdrževanja.
– Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v zasebni lasti in sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin ter z linijo grajenega javnega dobra.
(3) Za objekte, ki se bodo nahajali znotraj gradbene meje kot je le ta določena v OPPN, niso potrebna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč za oddaljenost manj kot 4 metre.
(4) Ograje in podporni zidovi so lahko postavljeni do meje zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednja zemljišča. Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč niso potrebna. Ograje se lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo. Izjema so ograje in podporni zidovi ob predvideni novi dovozni poti znotraj območja OPPN, kateri smejo biti postavljeni od roba cestišča nove dovozne poti minimalno 0,50 m in od roba pločnika minimalno 0,20 m.
(5) Gradnja komunalne infrastrukture v 5-metrskem priobalnem pasu Črnega potoka mora biti skladna z določili Zakona o vodah in je potrebno pred gradnjo le-te pridobiti vodno soglasje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode.
11. člen 
(oblikovanje in zunanja podoba objektov) 
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, določene v 10. členu tega odloka.
Oblika in višina objektov:
– Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine določene z gradbeno mejo (GM). Tloris ima lahko različne oblike. Razmerje stranic ni določeno.
– Etažnost objektov je lahko do max (K)+P+1N+M oziroma (K)+P+2N. Gradnja podzemnih kletnih etaž je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.
– Objekti so lahko zidani ali montažni.
– Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki v območju znotraj gradbene meje.
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.
Strehe:
– Strehe so lahko simetrične dvokapnice z naklonom od 15 do 45 stopinj, ravne strehe in enokapnice.
– Na strehah je dovoljena izvedba čopov, frčad in strešnih oken. Frčade se lahko izvedejo v drugačnem naklonu ali obliki glede na osnovni naklon strehe, vendar morajo biti poenotene po vsej strehi.
– Strehe so lahko krite s kritino rdeče, rjave ali sive barve. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
– Dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic.
– Za nezahtevne oziroma enostavne objekte so poleg simetričnih dvokapnic z naklonom od 15 do 45 stopinj dopustne tudi izvedbe streh enokapnic in ravnih streh.
Fasade:
– Fasade se izvede glede na funkcijo objekta.
– Na fasadah so dovoljene svetle barve ter barve v spektru različnih zemeljskih barv. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 40 % fasadne površine.
12. člen 
(zunanja ureditev) 
(1) Vse zelene površine na območju OPPN je potrebno urediti in zatraviti.
(2) Na prostih površinah ob objektih se uredijo tlakovana dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.
(3) Ograje so lahko žive meje, lahke kovinske ograje na nizkem parapetnem zidu ali ograje lesene izvedbe.
(4) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi, katere se ozeleni. Na oporne zidove se lahko postavi ograja.
13. člen 
(velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo) 
(1) Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo mora biti prilagojena namembnosti in velikosti objekta. V območju urejanja OPPN mora biti usklajena z lego sosednjih objektov in mora upoštevati posestno mejo.
(2) Do vsake parcele stavbe mora biti zagotovljen dostop z javne ceste ali internega omrežja.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
14. člen 
(stopnja izkoriščenosti zemljišča) 
(1) FZ – Faktor zazidanosti se v območju urejanja OPPN ne upošteva.
(2) DBP – Faktor odprtih bivalnih površin se v območju urejanja OPPN ne upošteva.
(3) FI – Faktor izrabe ni določen.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
15. člen
(prometna ureditev in splošni pogoji glede priključevanja na komunalno in energetsko infrastrukturo) 
(1) Na območje OPPN bosta omogočena dva dostopa in dovoza iz javne ceste in sicer: eden iz regionalne ceste R2 417, odsek 1190, katera poteka po zemljišču parcelna številka 1047/13 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in eden iz regionalne ceste R2 416, odsek 1347, katera poteka po zemljišču parcelne številke 103/1, 118/11, 118/28,118/30 in 136/36 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Vsi dopustni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste. Dovozi in priključki na javno cesto v pristojnosti občine se izvedejo na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet. Dovozi in priključki na državno cesto se izvedejo na podlagi pogojev in soglasja državnega organa, pristojnega za promet.
(3) Na območje OPPN bo omogočen še en dostop, in sicer preko obstoječega mostu, ki poteka čez vodotok Črni potok. Obstoječ most se bo tako ohranil, vendar ga je v sklopu gradnje komunalne infrastrukture potrebno preurediti tako, da bo dostop na območje OPPN preko obstoječega mostu omogočen samo pešcem. Na obstoječ most je potrebno postaviti stebričke, tako da bo preprečen prehod vsem motornim vozilom. Obstoječ most bo del javne prometne infrastrukture, katerega bo vzdrževala Občina Šmartno pri Litiji.
(4) Podrobni načrti prometnih ureditev (dovoznih cest s priključki) se izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
(5) Mirujoči promet se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest. V skladu z določili občinskega prostorskega načrta (OPN) je potrebno projektirati in urediti parkirna mesta ter prostor za manipulacijo vozil. Parkirna mesta ni potrebno ozeleniti in zasaditi z drevesi.
(6) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdala Občina Šmartno pri Litiji pod številko 347-75/2016-2 z dne 1. 12. 2016.
(7) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo pod številko 350-147/2016/18-00721215 z dne 30. 5. 2017.
16. člen 
(vodovod) 
(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na vodovod v območju ali izven območja OPPN, z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje.
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.
(3) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. pod številko SM-0811-2016-118-0867 z dne 20. 12. 2016.
(4) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35001-657/2016-3 z dne 1. 12. 2016.
17. člen 
(kanalizacija) 
(1) Obstoječe javne odpadne in fekalne kanalizacije na tem območju ni. Vsi obstoječi kot tudi novi objekti v območju OPPN bodo priključeni na obstoječo čistilno napravo Litija izven območja OPPN.
(2) Obstoječe javne kanalizacije za meteorne vode na tem območju ni. Meteorna voda iz strešnih površin vseh obstoječih kot tudi novih objektov bo speljana preko interne meteorne kanalizacije v vodotok ali v ponikovalnice.
Vse meteorne vode z utrjenih površin vseh obstoječih kot tudi novih objektov, kjer se bo odvijal motorni promet, bodo odvedene preko interne meteorne kanalizacije, preko lovilcev olj v vodotok ali v ponikovalnice.
(3) Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj (PGD) je potrebno za izvedbo ponikovalnic preveriti ponikovalno sposobnost tal na območju OPPN.
(4) Meteorna kanalizacija mora biti predimenzionirana (povečane cevi in jaški), da bo omogočala zadrževanje vode pred izlivom v potok. Na iztoku v potok mora biti izliv meteornih voda z dušilko.
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. pod številko SM-0811-2016-118-0867 z dne 20. 12. 2016.
(6) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35001-657/2016-3 z dne 1. 12. 2016.
18. člen 
(oskrba z elektriko) 
(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje v območju ali izven območja OPPN, z navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdal Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje pod številko 1606 z dne 28. 11. 2016.
19. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij) 
(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje v območju ali izven območja OPPN, z navezavo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdal Telekom Slovenije d.d. pod številko 48602-LJ/200-BS z dne 31. 1. 2017.
20. člen 
(potrebna raba energije) 
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb odloka o OPN Šmartno pri Litiji.
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
21. člen 
(ogrevanje) 
Znotraj območja OPPN je predviden individualni način ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko usmeritvijo občine.
22. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.
(2) Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani v skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnimi komunalnimi vozili.
(3) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v namenskih posodah za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije komunalnih odpadkov, posodah oziroma zabojnikih. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih novogradnjah v objektu ali na nepremičnini, namenjeni za gradnjo, h kateremu pripada, ob javni kategorizirani cesti oziroma ob hodniku za pešce (približno en meter od skrajnega zunanjega roba cestnega sveta).
(4) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno v skladu s predpisi in praviloma zaščiteno z nadstrešnico, na utrjeni površini z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje, dobro prometno dostopno in zunaj prometnih površin.
(5) Zbirno mesto za komunalne odpadke ne sme biti locirano na priobalnem ali vodnem zemljišču.
(6) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. pod številko SM-0811-2016-118-0867 z dne 20. 12. 2016.
(7) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35001-657/2016-3 z dne 1. 12. 2016.
23. člen 
(odstopanja) 
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih, energetskih vodov in naprav ter cestnih povezav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov ter cestnega sveta zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve.
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče predvideti.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
24. člen
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Območje OPPN ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.
(2) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni.
(3) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheološki ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča oziroma investitor oziroma odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Ljubljana vsaj 10 dni pred začetkom zemeljskih del.
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
25. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 
(1) Območje OPPN se nahaja ob vodotoku Črni potok. Vodotok Kostrevniški potok pa prečka območje OPPN. Po delu OPPN poteka tako vodno kot priobalno zemljišče.
(2) Območje OPPN se ne nahaja na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.
(3) 5-metrski pas priobalnega zemljišča v območju OPPN je potrebno označiti in kotirati in mora biti odraz dejanskega stanja v naravi. 5-metrski priobalni pas je tudi ob betonskih ploščah nad potokom na območju OPPN ŠM_40.
(4) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da se ne ogroža stabilnosti vodnih in priobalnih zemljišč, da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, da se ne ovira normalnega pretoka vode, plavin in plavja ter da se ne onemogoči obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov, kar mora biti v projektni dokumentaciji PGD ustrezno prikazano in dokazano.
(5) Morebitni objekti komunalne in prometne infrastrukture, ki bi potekali vzporedno z vodotoki morajo biti v takšni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost brežin in struge in zagotovljena varnost objektov – vodov v primeru poškodovanja vodotoka in vodnogospodarskih objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa morebitne komunalne infrastrukture poteka po vodnem ali priobalnem zemljišču, je potrebno upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe. Gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka ni dovoljena.
(6) Na območju OPPN ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča.
(7) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse potrebne gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
(8) Za območje OPPN je bilo v sklopu obvoznice Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 odsek 1345 in 1347 izdelano Hidrotehnično poročilo projektanta Higra d.o.o., Pod Pohorjem 37, 2000 Maribor, pod številko 091/08 kot je bila izdelana tudi njegova dopolnitev projektanta Higra d.o.o., Pod Pohorjem 37, 2000 Maribor, pod številko elaborata 15/17 z grafično prilogo z dne 22. 5. 2017.
(9) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v sklopu projektne dokumentacije PGD pridobiti vodno soglasje.
(10) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35001-657/2016-3 z dne 1. 12. 2016.
26. člen 
(varstvo zraka) 
Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
27. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) V območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.
(2) Območje OPPN je opredeljeno s IV. stopnjo varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat Zaščite pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.
28. člen 
(ohranjanje naravne dediščine) 
Območje OPPN ne leži v območju naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
29. člen 
(varstvo gozdov) 
(1) Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih mora ostati neovirano. Do njih je potrebno zagotoviti neoviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo. Ohraniti je potrebno stare ali zgraditi nove vlake, gozdne ceste, prostore za skladiščenje lesa.
(2) Odvečni odkopani material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip.
(3) Pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve ob objektu naj bo upoštevan izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Upoštevati je treba omejitve vnosov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti in funkcij gozda na sosednjih zemljiščih, je z gradnjo prizadete gozdne površine po posegu potrebno sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Potrebna je sanacija novonastalega gozdnega roba, razgaljenih tal, novonastalih brežin, vkopov, nasipov …, z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonim drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pod številko 3401-122/2008/53 z dne 7. 12. 2016.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
30. člen
(splošne določbe) 
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
31. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.
(4) Za objekte, ki bodo požarno manj zahtevni objekti, je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati zasnovo požarne varnosti.
Za objekte, ki bodo požarno zahtevni objekti, je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati študijo požarne varnosti.
(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 0,175 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
(6) Razredi poplavnih nevarnosti za celotno območje OPPN ŠM 40 so določeni v Hidrotehničnem poročilu št. 091/08, datum marec 2009 in oktober 2010, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Higra d.o.o. in dopolnitvi Hidrotehničnega poročila št. 15/17 z grafično prilogo, z dne 22. 5. 17, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Higra d.o.o.
V točki 3.1 Hidrotehničnega poročila št. 091/08, datum marec 2009 in oktober 2010, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Higra d.o.o., so našteti omilitveni ukrepi, ki morajo biti v celoti izvedeni, da se lahko (v meji veljavnosti karte) upoštevajo situacije projektirane poplavne nevarnosti in situacija projektiranih razredov poplavne nevarnosti.
V skladu z dopolnitvijo Hidrotehničnega poročila št. 15/17 z grafično prilogo, z dne 22. 5. 17, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Higra d.o.o., je potrebno izvesti tudi rušitev dveh sklopov betonskih plošč nad potokom Črni potok.
Projektirane situacije poplavne nevarnosti in situacije projektiranih razredov poplavne nevarnosti veljajo šele po odstranitvi teh dveh betonskih sklopov plošč nad potokom Črni potok. Odstranitve omenjenih dveh betonskih sklopov plošč nad Črnim potokom, se morajo izvesti v sklopu gradnje komunalne infrastrukture na območju OPPN ŠM_40.
Do odstranitve plošč veljajo za območje OPPN ŠM_40 situacije obstoječe poplavne nevarnosti in situacije obstoječih razredov poplavne nevarnosti iz Hidrotehničnega poročila št. 091/08, datum marec 2009 in oktober 2010, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Higra d.o.o.
Vse objekte in vhode v objekte, ki so locirani ob in na območju poplavne nevarnosti, je potrebno v primeru nevarnosti poplav zaščititi s protipoplavnimi vrečami.
VIII. PARCELACIJA 
32. člen
(1) Območje OPPN vključuje naslednje parcele 102/2, 102/3, 102/4, 102/7, 102/8, 102/11, 102/13, 102/17, 102/18, 102/20, 102/21, 102/22, 102/23, 1102/24, 102/25, 102/26, 102/27, 102/28, 102/29, 102/30, 102/31, 102/32, 102/33, 102/34, 102/35, 102/36, 102/37, 102/38, 102/40-del, 102/42, 102/43, 102/44, 102/45, 102/46, 102/47, 102/48, 102/49, 102/52, 102/55, 102/56, 102/57, 102/58, 102/60, 102/61, 102/62, 102/63, 102/64, 102/65, 102/66, 102/67, 102/69, 102/70, 102/71, 102/72, 102/73, 102/74, 102/76, 102/78, 102/79, 102/82, 102/83, 102/85, 102/84, 102/86, 102/87, 102/88, 102/89, 102/90, 102/91, 102/92, 102/3, 102/94, 102/95, 102/96, 102/97, 102/98, 102/99, 102/100, 136/12, 136/13, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18, 136/21, 136/22, 1058/11-del, 1058/3 vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Na ureditvenem območju OPPN, kjer so predvideni posegi v prostor, parcelacija ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Skupek večjih parcel ni potrebno združevati v eno samo parcelo. Gradbeno parcelo oziroma zemljišče, kjer so predvideni posegi v prostor lahko sestavlja več parcel hkrati, prav tako skupek delnih parcel.
(4) Gradbene parcele se določi v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
33. člen
(etapnost izvedbe) 
(1) Izvajanje posegov v območju OPPN se izvaja etapno:
– ureditev komunalne in energetske infrastrukture ter prometne infrastrukture,
– gradnja objektov,
– hortikulturna ureditev območja OPPN.
(2) Etape so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje in se lahko izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju.
(3) Vsak investitor lahko izvaja svoje posege samostojno, samo za svoje parcele, ločeno od drugega investitorja in tako ni odvisen od posegov drugega investitorja.
(4) Izgradnja komunalne in energetske ter prometne infrastrukture ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte.
(5) Projektno dokumentacijo se lahko odda na upravno enoto istočasno, tako za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo, kot tudi za gradnjo objektov.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
34. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani.
(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte.
XI. PROGRAM OPREMLJANJA IN KOMUNALNI PRISPEVEK 
35. člen
(komunalni prispevek) 
Komunalni prispevek za obravnavano območje se lahko odmerja po določilih veljavnega Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 49/15) ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoto urejanja ŠM_40.
XII. KONČNE DOLOČBE 
36. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.
37. člen 
(vpogled v prostorski akt) 
Ta OPPN je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
38. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/2015-82
Šmartno pri Litiji, dne 20. septembra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost