Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2428. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2017, stran 6921.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.863.714,83
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.449.422,58
70
DAVČNI PRIHODKI
2.918.254
700 Davki na dohodek na dobiček
2.630.984
703 Davki na premoženje
201.860
704 Domači davki na blago in storitve
85.400
706 Drugi davki
10
71
NEDAVČNI PRIHODKI
531.168,58
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
378.232
711 Takse in pristojbine
5.500
712 Globe in druge denarne kazni
6.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
350
714 Drugi nedavčni prihodki
140.486,58
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.881
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
38.905
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
111.976
73
PREJETE DONACIJE
250
730 Prejete donacije iz domačih virov
250
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
263.161,25
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
263.161,25
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
/
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.335.000
40
TEKOČI ODHODKI
1.007.354
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
256.529
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.638
402 Izdatki za blago in storitve
690.787
403 Plačila domačih obresti
7.350
409 Rezerve
15.050
41
TEKOČI TRANSFERI
1.671.661
410 Subvencije
276.597
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
774.828
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
172.045
413 Drugi tekoči domači transferi
448.191
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.547.135
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.547.135
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
108.850
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
35.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
73.350
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–471.285,17
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
201.478
50
ZADOLŽEVANJE
201.478
500 Domače zadolževanje
201.478
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
120.000
55
ODPLAČILA DOLGA
120.000
550 Odplačila domačega dolga
120.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–389.807,17
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
81.478
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
471.285,17
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
389.807,17
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se na novo glasi: 
»9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2017 je oblikovana v višini 9.050,00 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«
3. člen 
Enajsti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 201.478 eurov.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.«
4. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) ostanejo nespremenjena.
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2016-49
Semič, dne 21. septembra 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost