Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2427. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje marine v Kopru, stran 6919.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje marine v Kopru 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje marine se ureja s Prostorskimi ureditvenimi pogoji na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga, 18/14 – spremembe in dopolnitve, 76/15 – obvezna razlaga). Območje se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, natančneje na območju za centralne dejavnosti, z oznako KC-43.
Na območju se nahajajo razne storitvene, gostinske in druge dejavnosti, del območja pa je namenjen delovanju marine in spremljajočim dejavnostim. Glede na dotrajanost objektov je potrebna temeljita prenova, ob upoštevanju varstvenih režimov starega mestnega jedra Kopra z vplivnim območjem in arhitekturno novejše oblikovanih bližnjih objektov. Pri prenovi območja je potrebno povzeti lastnosti spreminjanja obstoječih struktur in jih ovrednotiti ter navezati na načrtovano umestitvijo objektov ter zunanje ureditve. Zaradi kompleksnosti predvidene ureditve in programske obsežnosti je smotrna priprava OPPN, ki bo širše povzel značilnosti lokacije in predvidenih vplivov na obstoječe stanje prostora.
2. Območje obravnave
Območje se nahaja na severni strani mesta Koper, med ulico Kopališkega nabrežja in morjem, na zahodni strani ga omejuje zelenica mestne plaže, na vzhodni strani pa potniški terminal. Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel št. 1/1, 1/3, 1/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 9/4, 9/5, 10/2, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 17/1, 17/2 in 17/3 vse k.o. 2605-Koper. V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov. Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave OPPN poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). V postopku priprave je rok za predložitev smernic in mnenj 30 dni, prav tako traja javna razgrnitev 30 dni.
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– pomorski promet:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo OPPN
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik OPPN-ja je Grafist d.o.o., Sermina 7b, 6000 Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere mora izpolnjevati zakonske pogoje za načrtovanje prostora.
7. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-19/2017
Koper, avgust 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visti l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – rett.); 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO) e l'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03, e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per l'area del marina di Capodistria 
1. Valutazione dello stato e motivazioni per la predisposizione del PRPC 
L'area del marina è regolata con le Norme tecniche di attuazione nella zona del centro storico di Capodistria con la pertinente area d’influenza (Bollettino ufficiale n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 16/07 – interpretazione obbligatoria, 39/07 – interpretazione obbligatoria, 14/11 – interpretazione obbligatoria, 18/14 – modifiche e integrazioni, 76/15 – interpretazione obbligatoria). L’area si trova in una zona destinata all’insediamento urbano, precisamente sul territorio destinato alle funzioni urbane centrali, codice KC-43.
Nell’area sono presenti diverse attività e servizi di ristorazione ed altri, parte dell’area è destinata al funzionamento del marina e alle attività d’accompagnamento. Considerando il grado di deterioramento delle strutture risulta necessaria una ristrutturazione radicale, nel rispetto dei regimi di tutela del centro storico di Capodistria con la pertinente area d’influenza e delle costruzioni attigue di stile architettonico contemporaneo. Nella ristrutturazione dell’area è necessario riassumere le caratteristiche della modificazione delle attuali strutture, valorizzarle e connetterle con la pianificata disposizione delle costruzioni e la sistemazione delle aree esterne. Causa la complessità della prevista sistemazione e la vastità della programmazione, è opportuno procedere alla predisposizione di un PRPC che riassuma più ampiamente le caratteristiche dell’ubicazione e del previsto impatto sull’attuale stato del territorio.
2. Zona interessata
L’area è ubicata nella parte settentrionale di Capodistria, tra Riva dei bagni e il mare, limitata ad ovest dell’area verde della spiaggia cittadina e ad est dal terminal passeggeri. La zona di regolazione comprende le seguenti particelle o parti delle stesse: pp.cc. 1/1, 1/3, 1/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 9/4, 9/5, 10/2, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 17/1, 17/2 e 17/3, tutte parte del C.C. 2605-Capodistria. Possono venir incluse nella zona interessata anche le aree contermini, nel caso in cui nell'ambito dell'elaborazione degli approfondimenti tecnici o di definizione delle linee guida da parte degli enti preposti alla pianificazione del territorio venisse constatato che ciò sia necessario per una migliore soluzione ambientale o funzionale.
3. Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche
Ai fini di acquisizione delle soluzioni tecniche si applicano gli approfondimenti tecnici e gli studi elaborati per la predisposizione del piano regolatore comunale e degli altri strumenti urbanistici di riferimento. Se necessario, ovvero sulla base delle richieste presenti nelle linee guida degli enti preposti alla pianificazione del territorio, i precedentemente elaborati approfondimenti tecnici vengono integrati o elaborati a nuovo in quelle componenti che risultano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni riferite alle norme tecniche di attuazione.
4. Tempi di predisposizione del PRPC
La procedura di predisposizione del PRPC procede in ossequio alle norme della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 33/07, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza CC e 14/15 – ZUUJFO). Nell'ambito della procedura di predisposizione, il termine utile per la presentazione delle linee guida e dei pareri è di 30 giorni, così come il periodo di esposizione al pubblico.
5. Enti statali e locali preposti alla pianificazione del territorio che forniscono linee guida e pareri, e altri partecipanti alla predisposizione del PRPC
Gli enti preposti alla pianificazione del territorio che devono fornire le linee guida riferite alla bozza del PRPC sono:
– Recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ufficio gestione delle acque, Dipartimento per il bacino idrografico adriatico e il mare, Via del porto 12, Capodistria
– Conservazione dei beni naturali:
Istituto della RS per la tutela dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– Conservazione del patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UO di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano (per conoscenza)
– Settore della difesa:
Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Lubiana
– Rete stradale:
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria
– Traffico marittimo:
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per i trasporti aerei e marittimi, Langusova 4, 1000 Lubiana
– Approvvigionamento idrico:
Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13, Capodistria
– Smaltimento delle acque di scarico e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria
– Settore delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria
– Distribuzione dell’energia:
Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Settore per la valutazione strategica degli impatti ambientali, Dunajska 48, Lubiana.
Vengono coinvolti nella procedura anche altri enti preposti alla pianificazione del territorio qualora nel corso della predisposizione del documento risultasse siano gestori o responsabili per il singolo settore.
6. Obblighi relativi al finanziamento ed alla predisposizione del PRPC
L'ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, il procedimento di predisposizione e di approvazione dell'atto è condotto dall'Ufficio per l'ambiente e il territorio del Comune città Capodistria, via Giuseppe Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e committente del PRPC è la Grafist s.r.l., Sermino 7b, 6000 Capodistria che pure finanzia la predisposizione del documento.
L'esecutore del documento (pianificatore) selezionato dal committente deve adempiere alle condizioni di legge previste per la pianificazione territoriale.
7. Pubblicazione e decorrenza della validità
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; la delibera viene pubblicata pure sul sito internet del Comune città di Capodistria.
N. 3505-19/2017
Capodistria, agosto 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost