Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2426. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kopališča Žusterna, stran 6917.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kopališča Žusterna 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje kopališča v Žusterni se ureja s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za obalno območje Žusterne (Uradne objave št. 34/2002 in Uradni list RS, št. 21/17 – spremembe in dopolnitve). Leta 2004 so bile sprejete spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper, s katerimi se je določil bodoči razvoj območja. Predviden je razvoj in širitev športno-rekreacijskih programov s povečanjem kopaliških površin.
Kopališče v Žusterni je potrebno preurediti, ga povezati z obalno promenado in mu dati bolj urbani značaj z neposrednimi prostorskimi povezavami ter s specifičnimi elementi urbane opreme. Trenutno stanje na območju kopališča ne sledi sprejetim programskim zasnovam, trenutno veljavi prostorski akt pa ne omogoča smotrne izvedbe predvidenih ureditev, zato je smiselno za obravnavano območje sprejeti nov občinski podrobni prostorski načrt.
2. Območje obravnave
Območje obsega obalno območje Žusterne, med obalno cesto Koper–Izola na jugu, parkiriščem in kolesarsko cesto Parenzana na vzhodu, morjem na severu in območjem Moleta na zahodu. Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel št. 4580/7, 4580/8 in 6530 vse k.o. 2606-Semedela in št. 3/8, 3/9 in 3/16 k.o. 2716-Morje. V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov. Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave OPPN poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). V postopku priprave je rok za predložitev smernic in mnenj 30 dni, prav tako traja javna razgrnitev 30 dni.
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev PUP-a, so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15,Koper
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo OPPN
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik OPPN je Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere mora izpolnjevati zakonske pogoje za načrtovanje prostora.
7. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-1/2016
Koper, avgust 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visti l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO) e l'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale RS n. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per l'area dello stabilimento balneare di Giusterna 
1. Valutazione dello stato e motivazioni per la predisposizione del PRPC 
L'area dello stabilimento balneare di Giusterna è regolata con le Norme tecniche di attuazione riferite alla zona costiera di Giusterna (Bollettino ufficiale n. 34/2002 e Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia n. 21/17 – modifiche e integrazioni). Nell'anno 2004 sono state approvate le modifiche e integrazioni degli elementi territoriali del Piano a lungo termine e del Piano sociale del Comune città di Capodistria, con le quali è stato stabilito lo sviluppo futuro della zona in oggetto. Sono previsti lo sviluppo e l'ampliamento dei programmi sportivo-ricreativi con estensione delle aree balneari.
Lo stabilimento balneare di Giusterna necessita di ristrutturazione e di collegamento con il lungomare, gli va conferito un carattere più urbano tramite collegamenti territoriali diretti nonché con elementi specifici di arredo urbano. Attualmente lo stato nell'area dello stabilimento balneare non segue le concezioni programmatiche adottate mentre il vigente strumento urbanistico non consente un'efficiente realizzazione delle sistemazioni previste, perciò è opportuno che per la zona interessata si proceda all'approvazione di un nuovo piano regolatore particolareggiato comunale.
2. Zona interessata
La zona interessata comprende l'area litoranea di Giusterna, racchiusa tra la strada costiera Capodistria–Isola a sud, il parcheggio e la pista ciclabile Parenzana ad est, il mare a nord e la zona di Moleto ad ovest. La zona di regolazione comprende le seguenti parcelle o parti delle stesse: pp.cc. 4580/7, 4580/8 e 6530, tutte parte del C.c. 2606-Semedella e pp.cc. 3/8, 3/9 e 3/16, tutte parte del C.c. 2716-Mare. Possono venir incluse nella zona interessata anche le aree contermini, nel caso in cui nell'ambito dell'elaborazione degli approfondimenti tecnici o di definizione delle linee guida da parte degli enti preposti alla pianificazione del territorio venisse constatato che ciò sia necessario per una migliore soluzione ambientale o funzionale.
3. Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche
Ai fini di acquisizione delle soluzioni tecniche si applicano gli approfondimenti tecnici e gli studi elaborati per la predisposizione del piano regolatore comunale e degli altri strumenti urbanistici di riferimento. Se necessario, ovvero sulla base delle richieste presenti nelle linee guida degli enti preposti alla pianificazione del territorio, i precedentemente elaborati approfondimenti tecnici vengono integrati o elaborati a nuovo in quelle componenti che risultano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni riferite alle norme tecniche di attuazione.
4. Tempi di predisposizione del PRPC
La procedura di predisposizione del PRPC procede in ossequio alle norme della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia n. 33/07, Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia, n. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza CC e 14/15 – ZUUJFO). Nell'ambito della procedura di predisposizione, il termine utile per la presentazione delle linee guida e dei pareri è di 30 giorni, così come il periodo di esposizione al pubblico.
5. Enti statali e locali preposti alla pianificazione del territorio che forniscono linee guida e pareri, e altri partecipanti alla predisposizione del PRPC
Gli enti preposti alla pianificazione del territorio che devono fornire le linee guida riferite alla bozza di modifiche e integrazioni alle NTA sono:
– Recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ufficio gestione delle acque, Dipartimento per il bacino idrografico adriatico e il mare, Via del porto 12, Capodistria
– Conservazione dei beni naturali:
Istituto della RS per la tutela dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– Conservazione del patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UO di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano (per conoscenza)
– Settore della difesa:
Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Lubiana
– Rete stradale:
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria
– Approvvigionamento idrico:
Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13, Capodistria
– Smaltimento delle acque di scarico e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria
– Settore delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria
– Distribuzione dell’energia:
Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Settore per la valutazione strategica degli impatti ambientali, Dunajska 48, Lubiana.
Vengono coinvolti nella procedura anche altri enti preposti alla pianificazione del territorio qualora nel corso della predisposizione del documento risultasse siano gestori o responsabili per il singolo settore.
6. Obblighi relativi al finanziamento ed alla predisposizione del PRPC
L'ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, il procedimento di predisposizione e di approvazione dell'atto è condotto dall'Ufficio per l'ambiente e il territorio del Comune città Capodistria, via Giuseppe Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e committente del PRPC è il Comune città di Capodistria che pure finanzia la predisposizione del documento.
L'esecutore del documento (pianificatore) selezionato dal committente deve adempiere alle condizioni di legge previste per la pianificazione territoriale.
7. Pubblicazione e decorrenza della validità
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; la delibera viene pubblicata pure sul sito internet del Comune città di Capodistria.
N. 3505-1/2016
Capodistria, agosto 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost