Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2424. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču, stran 6916.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je župan Občine Idrija dne 19. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču
1. člen 
(predmet sklepa in programska izhodišča) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Žabja vas za enoto urejanja prostora GO_2/2_SSe (v nadaljnjem besedilu OPPN).
(2) V okviru priprave izvedbenega akta se povzame določila zakonodaje, da so možni posegi in razvoj območja v okviru predpisanih dejavnosti, kot so:
– rekonstrukcija obstoječih stavb,
– obnova obstoječega stavbnega fonda,
– možnost nadvišanja in razširitev stavb,
– možnost odstranitve starih objektov z nadomestitvijo novih in
– novogradnja.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo akta) 
(1) Območje OPPN se nahaja na jugovzhodnem robu naselja Godovič in predstavlja razvoj naselja kot širitev na nove površine, ki je namenjeno stanovanjski dejavnosti.
(2) Območje ureditve izvedbenega akta OPPN je v OPN Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 70/16, 40/17) opredeljeno z enoto urejanja prostora GO_2/2_SSe.
(3) Na območju trenutno veljajo naslednji predpisi oziroma odloki.
– Občinski prostorski načrt OPN Občine Idrija; Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 70/16, 40/17) – v nadaljnjem besedilu OPN Občine Idrija.
(4) Namen spremembe in izdelave sprememb prostorskega akta so:
– Za namen realizacije stanovanjske gradnje je potrebno za enoto EUP GO_2/2_SSe sprejeti OPPN,
– Na Občino Idrija se je obrnil del lastnikov zemljišč območja EUP GO_2/2_SSe z realnimi investicijskimi potrebami po gradnji.
(5) Osnova za izdelavo OPPN Žabja vas – GO_2/2_SSe so posebni prostorsko izvedbeni pogoji 194. člena OPN Občine Idrija.
(6) Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO. V skladu s 55. členom ZPNačrt je OPPN prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve iz 3. točke tretjega odstavka 39. člena ZPNačrta.
(7) V OPPN se določi faznost izvedbe prostorske ureditve OPPN tako, da bo skladna z usmeritvami 53. člena OPN.
3. člen 
(podatki o varovanjih in omejitvah) 
Posegi v območju OPPN posegajo v režime varstva narave (ekološko pomembno območje, Natura 2000).
4. člen 
(ureditveno območje OPPN) 
(1) Območje celotnega OPPN (EUP GO_2/2_SSe) obsega površino v velikosti približno 8 ha in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami v katastrski občini k.o. Godovič.
(2) Območje OPPN 1. faze obsega del EUP GO_2/2_SSe in zajema naslednja zemljišča s parc. št.: *10, 102/1, 102/2, 104, 107/3 – del, 107/4, 107/5 – del, 107/6 – del, 107/7 – del, 106, 111/1 – del, 111/2, 113, 114/3 – del, 832/1, 832/3, 832/4, 832/85, 832/92, 899, 900/2, 900/3, 900/4, 901, 902/6, 902/8 – del, 902/9, 902/10 – del, 902/11, 902/12, 904, 907, 1087/6, 1087/7, 1087/8, 1092/1 – del, 1092/2 – del, 1526/8 – del, 1544/2 – del, 1544/54 – del 1548 – del, vse k.o. Godovič.
(3) V ureditveno območje OPPN se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev oziroma če nastanejo drugačne investicijske potrebe po gradnji.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Za pridobitev smernic in mnenj poskrbi izdelovalec akta.
6. člen 
(seznam strokovnih podlag) 
(1) Pri izdelavi strokovnih podlag OPPN se upošteva vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(2) V postopku izdelave prostorskega akta OPPN se izdelajo oziroma upoštevajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt območja OPPN;
– podatki katastra komunalne infrastrukture;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– strokovne podlage za OPPN GO_2/2:SSe Žabja vas z variantnimi rešitvami pozidave, Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak, s.p., Idrija, februar 2017;
– druge potrebne strokovne podlage;
– smernice pristojnih soglasodajalcev.
(3) Dodatne strokovne podlage se bodo izdelale, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora ali bo to potrebno zaradi nadaljevanja postopka akta.
(4) Geodetske podlage in druge potrebne strokovne podlage za izdelavo akta priskrbi pobudnik akta.
7. člen 
(pristojni nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja) 
(1) Pristojni NUP:
Za področje upravljanja z gozdovi:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Za področje upravljanja z vodami:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5101 Nova Gorica;
Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana;
Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija;
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
(3) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(5) Ministrstvo pristojno za varstvo okolja, v roku 58. člena ZPNačrta pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
8. člen 
(postopek in roki za pripravo občinskega podrobnega načrta) 
(1) S pripravo akta OPPN Žabja Vas se prične s sklepom župana.
(2) Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal po terminskem planu skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
(3) Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem OPPN je predviden 15 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
(4) Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku in nosilcev urejanja prostora na katere občina nima vpliva, spremenijo.
9. člen 
(obveznost financiranja priprave akta) 
Pobudnik za pripravo podrobnega prostorskega akta za območje OPPN Žabja vas – GO_2/2_SSe je Občina Idrija. Pobudnik v celoti financira pripravo podrobnega prostorskega načrta.
10. člen 
(objava in uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Po uveljavitvi akta po bo le-ta na vpogled tudi na Upravni enoti Idrija. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 3500-0009/2017-81
Idrija, dne 19. septembra 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost