Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2420. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke, stran 6912.

  
Na podlagi osmega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 15. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke 
1. člen 
V Pravilniku o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 23/17) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik določa tudi telefonsko številko svetovalne službe za opuščanje kajenja (v nadaljnjem besedilu: svetovalna služba) ter vsebino in način delovanja svetovalne službe.«.
2. člen 
Za 9. členom se dodajo novi 9.a., 9.b, 9.c in 9.č člen, ki se glasijo:
»9.a člen 
(telefonska številka) 
Telefonska številka svetovalne službe je 080 2777.
9.b člen 
(upravitelj telefonske številke) 
Svetovalno službo organizira in vodi upravitelj telefonske številke, ki opravlja dejavnost svetovanja odvajanja od kajenja.
9.c člen 
(dejavnost svetovalne službe) 
Svetovalna služba zagotavlja pomoč in svetuje osebam, ki:
– iščejo strokovne informacije v zvezi z opuščanjem kajenja;
– želijo začeti ali so v procesu opuščanja kajenja;
– potrebujejo podporo v času vzdrževanja abstinence.
9.č člen 
(obveznosti izvajalcev svetovanja) 
Izvajalci storitev svetovanja iz prejšnjega člena zagotovijo:
1. obratovalni čas prejemanja klicev in aktivnega svetovanja najmanj ob delavnikih med 17. in 20. uro;
2. avtomatski odzivnik, ki sporoča obratovalni čas telefonske številke izven obratovalnega časa;
3. gradivo za samopomoč, ki ga na željo klicatelja pošljejo po pošti;
4. poročilo upravitelja telefonske številke o izvedenih svetovanjih enkrat letno (do 1. marca za predhodno leto);
5. usposobljene svetovalce;
6. enoten pristop k svetovanju.«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(določitev upravitelja telefonske številke) 
Minister, pristojen za zdravje, v 60 dneh od uveljavitve tega pravilnika določi upravitelja telefonske številke iz 9.b člena pravilnika.
4. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja (Uradni list RS, št. 80/07 in 9/17 – ZOUTPI).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-81/2017
Ljubljana, dne 11. septembra 2017
EVA 2017-2711-0055
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost