Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2418. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, stran 6910.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa namen, vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela (v nadaljnjem besedilu: prosto delovno mesto) Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), način javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu in postopek posredovanja zaposlitve.
2. člen 
(sporočanje podatkov) 
(1) Delodajalec zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu zaradi:
– javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu,
– izvedbe posredovanja zaposlitve ali
– pridobitve obvestila zavoda o tem, ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe, brez navedbe osebnih podatkov.
(2) Delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države zavodu sporočijo podatke o prostem delovnem mestu zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu, lahko pa tudi zaradi posredovanja zaposlitve.
(3) Delodajalci iz zasebnega sektorja zavodu sporočijo podatke o prostem delovnem mestu, če želijo izvedbo posredovanja zaposlitve, lahko pa tudi zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu.
(4) Če predpisi, ki urejajo zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, določajo obveznost kontrole trga dela, delodajalec na vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca, modre karte EU, enotnega dovoljenja, pisne odobritve, dovoljenja za sezonsko delo ali v primeru namere zaposlitve tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, če se ta tujec želi v Republiki Sloveniji zaposliti, zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu. Pred vložitvijo vloge lahko delodajalec na obrazcu »PDM – kontrola trga dela«, ki ga zavod objavi na svoji spletni strani www.ess.gov.si, zaprosi za pisno obvestilo o obstoju ustreznih kandidatov za zaposlitev v evidenci brezposelnih oseb.
3. člen 
(vrsta podatkov) 
(1) Sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje naslednje podatke:
– podatke o delodajalcu,
– podatke o prostem delovnem mestu,
– podatke o pogojih za opravljanje dela in
– opredelitev delodajalca o javni objavi prostega delovnega mesta.
(2) Če delodajalec želi objavo prostega delovnega mesta pri zavodu ali posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence iz 122. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), vsebuje sporočilo o prostem delovnem mestu tudi opredelitev roka za prijavo in načina prijave kandidatov.
(3) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov za zaposlitev, vpisanih v evidence iz prejšnjega odstavka, lahko sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje tudi:
– opredelitev načina posredovanja kandidatov za zaposlitev,
– dodatne podatke o prostem delovnem mestu,
– druge podatke, povezane s postopkom posredovanja zaposlitve.
(4) Če želi delodajalec pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca, modre karte EU, enotnega dovoljenja, pisne odobritve ali dovoljenja za sezonsko delo ter v primeru namere zaposlitve tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, pridobiti obvestilo zavoda o obstoju ustreznih oseb v evidenci brezposelnih oseb, zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu na obrazcu »PDM – kontrola trga dela«, ki vsebuje naslednje podatke:
– podatke o delodajalcu,
– podatke o prostem delovnem mestu,
– podatke o pogojih za opravljanje dela.
(5) V primeru namere zaposlitve tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, delodajalec poleg podatkov navedenih v prejšnjem odstavku zavodu na obrazcu »PDM – kontrola trga dela« sporoči tudi podatek o številki dovoljenja za prebivanje in upravni enoti, ki ga je izdala.
(6) Če delodajalec obvestila iz četrtega odstavka tega člena ne pridobi, mora zavod zaradi izvedbe kontrole trga dela uporabiti podatke, ki jih je vlagatelj navedel na vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca, modre karte EU, enotnega dovoljenja, pisne odobritve ali dovoljenja za sezonsko delo.
4. člen 
(način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu in o izvedbi kontrole trga dela zavodu) 
(1) Delodajalec zavodu sporoča podatke na obrazcu »Sporočilo o prostem delovnem mestu«. Obrazec z navodili za izpolnjevanje zavod objavi na svoji spletni strani www.ess.gov.si.
(2) Delodajalec lahko izpolnjen obrazec iz prejšnjega odstavka zavodu dostavi osebno, po pošti, z uporabo e-storitev, ki jih zagotavlja zavod (v nadaljnjem besedilu: e-storitve) ali na drug način, ki ga zavod objavi na svoji spletni strani.
(3) Zavod po prejemu sporočila o prostem delovnem mestu prejem potrdi, sporočilu dodeli registrsko številko ter ga vpiše v evidenco sporočil o prostih delovnih mestih.
(4) Na podlagi evidentiranega sporočila o prostem delovnem mestu za namen javne objave ali posredovanja zaposlitve lahko delodajalec tri mesece po prejemu sporočila s strani zavoda slednjemu naroči ponovitev javne objave ali posredovanja zaposlitve.
(5) Zaradi pridobitve obvestila iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika delodajalec zavodu sporoča podatke na obrazcu »PDM – kontrola trga dela«. Glede objave obrazca in njegove dostave zavodu se uporabljata prvi in drugi odstavek tega člena.
5. člen 
(vsebina in način objave prostega delovnega mesta) 
(1) Zavod zagotovi javno objavo prostega delovnega mesta ob prejemu sporočila, v katerem delodajalec naroči javno objavo prostega delovnega mesta. Kot javna objava se za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države šteje objava v prostorih zavoda in na spletni strani zavoda, za ostale delodajalce pa se kot javna objava šteje objava v prostorih zavoda oziroma na spletni strani zavoda.
(2) Objava prostega delovnega mesta vsebuje naslednje podatke:
– podatke o delodajalcu,
– podatke o delovnem mestu,
– podatke o pogojih za opravljanje dela in
– opredelitev roka za prijavo in načina prijave kandidatov.
(3) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, lahko objava vsebuje tudi podatke iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(4) Zavod lahko zavrne javno objavo prostega delovnega mesta, če ni v skladu s predpisi o urejanju trga dela, delovnih razmerjih ali preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ali ko ugotovi obstoj okoliščin, iz katerih izhaja, da ni namenjena zaposlitvi pri delodajalcu, ki jo je predlagal, in sicer zlasti v primerih, ko:
1. iz sporočila o prostem delovnem mestu ali iz pogojev za opravljanje dela izhaja:
– očitna neenaka obravnava kandidatov zaradi osebnih okoliščin v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,
– da se z javno objavo ne namerava pridobiti kandidatov za sklenitev delovnega razmerja, ampak za opravljanje dela na podlagi podjemne ali druge pogodbe civilnega prava, registracije samostojne dejavnosti ali druge oblike dela, ki ni delovno razmerje,
– da se delo nanaša na dejavnost, za katero delodajalec ni ustrezno registriran,
– potreba po zaposlitvi delavca, katerega delo bi delodajalec posredoval drugemu uporabniku, čeprav ni vpisan v register delodajalcev, ki zagotavljajo delo delavcev drugemu delodajalcu;
2. na podlagi podatkov spremljanja zaposlovanja in postopkov posredovanja na prosta delovna mesta ugotovi, da delodajalec z objavo prostih delovnih mest dejansko ne išče delavcev, ki bi jih zaposlil, ampak z namenom, da prijavljenim kandidatom ponudi izvedbo določene storitve ali da zbere njihove podatke z namenom njihove nadaljnje uporabe;
3. na podlagi podatkov Finančne uprave Republike Slovenije ugotovi, da delodajalec ne izplačuje plač in prispevkov za socialno varnost;
4. na podlagi podatkov Inšpektorata Republike Slovenije za delo, prijave delavca oziroma sodne odločbe ugotovi, da delodajalec ne spoštuje delovnopravne zakonodaje, in sicer, če odpušča v nasprotju s predpisi ali grobo krši pravice delavcev iz dela, zaradi česar ga zavod vodi v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami.
(5) Zavod o zavrnitvi objave pisno obvesti delodajalca.
6. člen 
(dejavnost zavoda pri posredovanju zaposlitve) 
(1) Zavod ob prejemu sporočila o prostem delovnem mestu, v katerem delodajalec naroči sodelovanje pri posredovanju kandidatov za zaposlitev, najprej ugotovi, ali so v evidencah iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika vpisane osebe, za katere bi zaposlitev na tem delovnem mestu predstavljala ustrezno ali primerno zaposlitev, nato pa:
– prosto delovno mesto ponudi brezposelnim osebam ali iskalcem zaposlitve, ki ustrezajo pogojem prostega delovnega mesta,
– preveri usposobljenost in pripravljenost oseb iz prejšnje alineje za opravljanje dela na prostem delovnem mestu,
– izvede napotitev dogovorjenega števila najustreznejših kandidatov na način, dogovorjen med zavodom in delodajalcem.
(2) Zavod najkasneje naslednji dan po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto delodajalcu posreduje podatke o osebnih imenih, telefonskih številkah ali elektronskih naslovih napotenih kandidatov ter ga zaprosi za povratno informacijo glede izida posredovanja.
(3) Zavod lahko zaradi povečanja uspešnosti posredovanja uporabi različne metode izbora kandidatov in sodelovanja z delodajalcem.
(4) Zavod lahko zavrne posredovanje zaposlitve kandidatu za zaposlitev iz razlogov, navedenih v četrtem odstavku prejšnjega člena in o zavrnitvi pisno obvesti delodajalca.
7. člen 
(dejavnost zavoda v zvezi z izdajo obvestila o izvedeni kontroli trga dela) 
(1) Zavod ob prejemu sporočila delodajalca iz 2. člena tega pravilnika z vpogledom v evidence iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ugotovi, ali so v njih vpisane osebe, za katere bi zaposlitev na tem delovnem mestu predstavljala ustrezno ali primerno zaposlitev.
(2) Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega odstavka zavod v petih delovnih dneh od prejema sporočila o prostem delovnem mestu izda obvestilo o tem, ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe, in ga posreduje delodajalcu.
(3) V primeru ugotovitve obstoja ustreznih brezposelnih oseb v evidenci brezposelnih oseb lahko delodajalec v skladu s prejšnjim členom naroči sodelovanje zavoda pri posredovanju kandidatov za zaposlitev.
8. člen 
(ponovitev, sprememba in preklic sporočila o prostem delovnem mestu) 
(1) Če delodajalec na podlagi objavljenega prostega delovnega mesta ne izbere nobenega kandidata za zaposlitev, lahko zavodu v roku treh mesecev po prejemu sporočila s strani zavoda, določenega v tretjem odstavku 4. člena tega pravilnika:
– sporoči, da želi ponovno objavo prostega delovnega mesta z enakimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali
– sporoči, da želi ponovno objavo prostega delovnega mesta s spremenjenimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
(2) V primeru, da se delodajalec pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka odloči, da ne bo zaposloval novih delavcev, lahko sporočilo o prostem delovnem mestu ali vrsti dela prekliče.
(3) Ponovitev, spremembo in preklic sporočila o prostem delovnem mestu delodajalec posreduje zavodu na obrazcu »Ponovitev, sprememba ali preklic sporočila o prostem delovnem mestu«, ki ga zavod objavi na svoji spletni strani www.ess.gov.si.
(4) Ponovitev, spremembo in preklic sporočila o prostem delovnem mestu delodajalec sporoči zavodu na način, določen v 4. členu tega pravilnika, zavod pa jo ponovno objavi z novim rokom za prijavo kandidatov ter na željo delodajalca izvede postopke posredovanja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Uradni list RS, št. 59/13 in 97/15), ki pa se uporablja do 31. decembra 2017.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 0072-4/2017
Ljubljana, dne 12. septembra 2017
EVA 2017-2611-0022
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti