Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2416. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2017, stran 6905.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2017 
1. člen 
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2017 prevzemajo obveznosti do vključno četrtka, 5. oktobra 2017.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov,
5. za plačila iz 36. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17, v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718),
6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter ZIPRS1718,
7. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance ter pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2017.
2. člen 
Neposredni uporabniki lahko do petka, 29. decembra 2017, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS1718.
3. člen 
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do petka 6. oktobra 2017, do 16. ure za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno ponedeljka, 4. decembra 2017, najkasneje do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno srede, 6. decembra 2017, najkasneje do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno ponedeljka, 11. decembra 2017,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do petka, 22. decembra 2017.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 18. decembra 2017, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen 
Izplačila iz postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS1718 so mogoča do petka, 29. decembra 2017, pod pogojem, da so predložili odredbe za izplačilo novih obveznosti najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.
5. člen 
(1) Med prejemke proračuna leta 2017 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno petka, 29. decembra 2017.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2017, izplačani do vključno petka, 29. decembra 2017.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2017 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2018. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo datum predvidenega plačila.
6. člen 
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 29. december 2017 na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za finance.
7. člen 
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2017, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-553/2017/6
Ljubljana, dne 21. septembra 2017
EVA 2017-1611-0015
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost