Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017

Kazalo

2387. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe, stran 6791.

  
Številka:Up-49/17-11
Datum:7. 9. 2017
S K L E P 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil dr. Jurij Toplak, Maribor, ki ga zastopa Robert Pungerl, odvetnik v Mariboru, na seji 7. septembra 2017
s k l e n i l: 
Ustavna pritožba zoper sklep, ki ga je po pooblastilu podpredsednice Vrhovnega sodišča izdal sodnik Vrhovnega sodišča, št. RoP 10/2016 z dne 30. 12. 2016 v zvezi s sklepom predsednice Upravnega sodišča št. SuNp 7/2016 z dne 6. 12. 2016 se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v 
1. Predsednica Upravnega sodišča je zavrnila nadzorstveno pritožbo v zadevi št. I U 1878/2015, ker je glede na zakonska merila ugotovila, da sodišče ne odlaša nepotrebno z odločanjem v zadevi. Pritožnik je vložil rokovni predlog, ki ga je po pooblastilu podpredsednice Vrhovnega sodišča zavrnil vrhovni sodnik. Sprejel je stališče, da je namen, ki ga zasledujejo pospešitvena sredstva, zagotoviti sojenje brez nepotrebnega odlašanja. V konkretnem primeru je Upravno sodišče o tožbi že odločilo in je bila odločba že odposlana strankam. Zato naj bi bil rokovni predlog očitno neutemeljen.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) in svobode izražanja iz 10. člena EKČP.
3. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je ustavno pritožbo dopustno vložiti šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev. Ustavna pritožba, vložena zoper sklep o rokovnem predlogu, ni dopustna. Ustavno pritožbo je v skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo v takih primerih namreč dopustno vložiti šele zoper sodne odločbe, v katerih se odloča o pravičnem zadoščenju zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Pritožnik ni izkazal, da bi izčrpal ta pravna sredstva. Zato je senat njegovo ustavno pritožbo zavrgel.
4. Senat je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejel soglasno.
dr. Špelca Mežnar l.r.
Predsednica senata 

AAA Zlata odličnost