Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017

Kazalo

2383. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91, stran 6776.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (Uradni list RS, št. 61/05) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(pristojni organ) 
(1) Pristojni organ za izvajanje in nadzor nad izvajanjem te Uredbe in Uredbe 261/2004/ES je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki Evropsko komisijo in ministrstvo, pristojno za promet, tudi obvešča o njenem izvajanju.
(2) Za obravnavo pritožb potnikov glede kršitev Uredbe 261/2004/ES je pristojna agencija.«.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(odzivnost letalskega prevoznika) 
Dejanski letalski prevoznik, ki je pravna oseba, mora potniku na njegovo zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravic iz Uredbe 261/2004/ES odgovoriti v dveh mesecih.«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek dejanski letalski prevoznik, ki je pravna oseba, če:
– ne ponudi povračila stroškov ali spremembe poti v skladu z 8. členom Uredbe 261/2004/ES;
– ne zagotovi obveščanja potnikov o njihovih pravicah v skladu s 14. členom Uredbe 261/2004/ES;
– v določenem roku v upravičenih primerih ne povrne stroškov iz drugega odstavka 10. člena Uredbe 261/2004/ES na način, ki je določen v tretjem odstavku 7. člena Uredbe 261/2004/ES.
(2) Z globo od 1.000 do 35.000 eurov se kaznuje za prekršek dejanski letalski prevoznik, ki je pravna oseba, če:
– do potnika, ki mu je zavrnjeno vkrcanje proti njegovi volji, ne izpolni svojih obveznosti v skladu s 4. členom Uredbe 261/2004/ES;
– do potnika, katerega let je bil odpovedan, ne izpolni svojih obveznosti v skladu s 5. členom Uredbe 261/2004/ES;
– do potnika, katerega let zamuja, ne izpolni svojih obveznosti v skladu s 6. členom Uredbe 261/2004/ES;
– do potnika, katerega let zamuja tri ure ali več glede na predvideni čas prihoda, ne izpolni obveznosti v skladu s 7. členom Uredbe 261/2004/ES;
– do oseb z zmanjšano zmožnostjo gibanja in posebnimi potrebami ne izpolni svojih obveznosti v skladu z 11. členom Uredbe 261/2004/ES.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek dejanski letalski prevoznik, ki je pravna oseba, če potniku na njegovo zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravic iz te uredbe ne odgovori v dveh mesecih.
(4) Z globo od 400 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, če stori prekršek iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.«.
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Postopki, začeti pred začetkom veljavnosti te uredbe, se dokončajo v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (Uradni list RS, št. 61/05).
6. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-16/2017
Ljubljana, dne 14. septembra 2017
EVA 2017-2430-0034
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost