Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2252. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del, stran 6448.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 4. člena Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, in mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Frančišek Verk,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S  š t.  2 
h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I) 
V Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni 
razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
I014008
SAMOSTOJNI REFERENT 
ZA GEODEZIJO II
IV
0
14
24
2
I015035
REVIRNI LOVEC I
V
0
23
33
3
I015038
REVIRNI LOVEC II
V
0
21
31
4
I015041
SAMOSTOJNI REFERENT ZA PRENOSE ZEMLJIŠČ
V
0
18
28
5
I015050
STROKOVNI SODELAVEC NAČRTOVALEC II
V
0
17
27
6
I016024
REVIRNI GOZDAR IV
VI
0
26
36
7
I016025
REVIRNI GOZDAR V
VI
0
24
34
8
I016033
STROKOVNI SODELAVEC NAČRTOVALEC I
VI
0
25
35
9
I017008
GOZDAR NAČRTOVALEC
VII/2
0
30
40
10
I017009
GOZDAR SVETOVALEC I
VII/2
0
35
45
11
I017010
GOZDAR SVETOVALEC II
VII/2
0
33
43
12
I017011
GOZDAR SVETOVALEC III
VII/2
0
30
40
13
I017063
REVIRNI GOZDAR I
VII/2
0
32
42
14
I017064
REVIRNI GOZDAR II
VII/1
0
29
39
15
I017065
REVIRNI GOZDAR III
VII/1
0
27
37
16
I017087
SODELAVEC ZA GOZDARSTVO
VII/1
0
27
37
17
I017088
SODELAVEC ZA PROMET Z GOZDOVI
VII/1
0
27
37
18
I017133
TERENSKI GOZDAR SVETOVALEC I
VII/2
0
31
41
19
I017134
TERENSKI GOZDARSKI SVETOVALEC II
VII/1
0
28
38
20
I017135
TERENSKI GOZDARSKI SVETOVALEC III
VII/1
0
27
37
21
I017142
VIŠJI KOORDINATOR ZA PODROČJE GOZDARSTVA
VII/2
0
38
48
22
I017149
VIŠJI SODELAVEC I
VII/2
0
37
47
23
I017150
VIŠJI SODELAVEC II
VII/2
0
35
45
24
I017151
VIŠJI SODELAVEC III
VII/2
0
32
42
25
I017152
VIŠJI SODELAVEC ZA ANALITIKO V GOZDARSTVU
VII/2
0
34
44
26
I017153
VIŠJI SODELAVEC ZA PODROČJE GOZDARSTVA
VII/2
0
34
44
27
I017154
VIŠJI SODELAVEC ZA PODROČJE PROMETA Z GOZDOVI
VII/2
0
34
44
28
I017923
VODJA OBMOČNE ENOTE I
VII/2
0
45
55
29
I017924
VODJA OBMOČNE ENOTE II
VII/2
0
44
54
30
I017925
VODJA OBMOČNE ENOTE III
VII/2
0
43
53
31
I017927
VODJA ODDELKA I
VII/2
0
43
53
32
I017928
VODJA ODDELKA II
VII/2
0
42
52
33
I017929
VODJA ODDELKA III
VII/2
0
41
51
34
I017930
VODJA ODDELKA IV
VII/2
0
40
50
35
I017939
VODJA SEKTORJA I
VII/2
0
45
55
36
I017940
VODJA SEKTORJA II
VII/2
0
44
54
37
I017941
VODJA SEKTORJA III
VII/2
0
43
53
38
I017944
VODJA SLUŽBE I
VII/2
0
40
50
39
I017945
VODJA SLUŽBE II
VII/2
0
39
49
40
I017946
VODJA SLUŽBE III
VII/2
0
38
48
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
19
29
2
J015030
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V
V
0
19
29
3
J015036
SODELAVEC V
V
0
18
28
4
J015038
STROKOVNI DELAVEC V
V
0
20
30
5
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
23
33
6
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
22
32
7
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
24
34
8
J016030
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI
VI
0
23
33
9
J017004
ANALITIK VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
10
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
11
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
28
38
12
J017110
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2
VII/2
0
34
44
13
J017145
SVETOVALEC VII/1 (I)
VII/1
0
28
38
14
J017146
SVETOVALEC VII/1 (II)
VII/1
0
27
37
15
J017147
SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
32
42
16
J017165
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
33
43
17
J017166
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (II)
VII/2
0
32
42
18
J017167
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
19
J025008
PISARNIŠKI REFERENT V (II)
V
0
18
28
20
J025010
POSLOVNI SEKRETAR V
V
0
19
29
21
J025019
TAJNICA V
V
0
17
27
22
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
22
32
23
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
26
36
24
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
30
40
25
J031003
FAZANERIST
I
0
10
20
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih iz 2. in 3. člena tega aneksa pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-10/2017/1
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-2330-0065
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister za javno upravo 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica za finance 
 
mag. Dejan Židan l.r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Reprezentativni 
sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-9/2008-7 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 41/2.