Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2246. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 6407.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12 in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, Marija Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, in dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
in
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka Mlakar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Zvonko Vukadinovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija Cevc,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine E3) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/08 in 107/11; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest spremenijo na naslednji način:
– delovno mesto pod zaporedno št. 10 »E035006 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA DISPEČER« se preimenuje tako, da se glasi: »E035006 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER«,
– črtata se delovni mesti pod zaporednima številkama 8 in 29:
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
8
E035004
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI
V
0
22
32
29
E035025
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNEM VOZILU
V
0
23
33
– uvrstitve delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 in 31 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
1
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
18
28
2
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
15
25
3
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
16
26
4
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
17
27
5
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - BABICA
V
0
26
36
6
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
25
35
7
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
V
0
25
35
9
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
23
33
10
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
21
31
11
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI 
V
0
22
32
12
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
22
32
13
E035009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI
V
0
21
31
14
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I
V
0
24
34
15
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
V
0
23
33
16
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI
V
0
23
33
17
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
24
34
18
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
25
35
19
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
26
36
20
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V MAVČARNI
V
0
22
32
21
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI
V
0
22
32
22
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI
V
0
23
33
23
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI
V
0
24
34
24
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
23
33
25
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
24
34
26
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
22
32
27
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI
V
0
21
31
28
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
23
33
30
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
24
34
31
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
23
33
«. 
– za zaporedno številko 31 se dodajo nova delovna mesta z uvrstitvijo v plačne razrede tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
32
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
26
36
33
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
25
35
34
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTEZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
V
0
25
35
35
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER V DISPEČERSKEM CENTRU
V
0
25
35
«. 
– delovna mesta pod zaporednimi številkami od 32 do 81 se preštevilčijo tako, da postanejo delovna mesta pod zaporednimi številkami od 36 do 85.
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne podskupine F2) 
V Aneksu se v prvem odstavku 4. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 3, 4, 12, 18 in 19 spremenijo tako, da se glasijo:
»
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
3
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
18
28
4
F024002
BOLNIČAR NEGOVALEC II
IV
0
17
27
12
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
25
35
18
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
24
34
19
F025010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II
V
0
23
33
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Pravica do izplačila višje plače iz prejšnjega odstavka ne velja za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu iz tega aneksa.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-37/2017
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-2711-0029
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister za javno upravo 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica za finance 
 
Marija Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica za zdravje 
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-4/2007-30 o tem, da je Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit)) pod zaporedno številko 25/6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti