Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2244. Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 6387.

  
Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15 in 21/17)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S  š t.  10 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(določitev plačnih razredov orientacijskih delovnih mest) 
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15 in 21/17) se besedilo 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s to pogodbo se določajo orientacijska delovna mesta plačnih skupin C do J, in sicer:
Plačna skupina C:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
C025003
Referent 
V
20
C026002
Višji referent 
VI
23
C027005
Svetovalec 
VII/1
28
C027010
Višji svetovalec 
VII/2
33
C027001
Podsekretar
VII/2
41
C035003
Policist
V
23
C035001
Kriminalist
V
23
C045001
Vojak 
V
23
C055001
Carinik 
V
23
C065006
Pravosodni policist
V
23
C055005
Finančni izterjevalec
V
23
C055008
Finančni kontrolor
V
21
C067002
Inšpektor
VII/2
36
C067016
Notranji revizor svetovalec
VII/1
28
C067017
Notranji revizor višji svetovalec
VII/2
34
C067014
Notranji revizor podsekretar
VII/2
41
Plačna skupina D:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
D010001
Asistent z doktoratom
IX
40
D019001
Visokošolski učitelj docent
IX
43
D027021
Predavatelj višje strokovne šole
VII/2
31
D027030
Učitelj
VII/2
30
D035001
Pomočnik vzgojitelja
V
21
D037007
Vzgojitelj
VII/1
30
Plačna skupina E:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
E017005
Zdravnik sekundarij
VII/2
31
E017022
Zobozdravnik
VII/2
35
E017001
Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu
VII/2
35
E018001
Zdravnik specialist II 
VIII
41
E025005
Farmacevtski tehnik III 
V
21
E027005
Farmacevt III 
VII/2
32
E028005
Farmacevt specialist II 
VIII
39
E035009
Srednja medicinska sestra v ambulanti 
V
21
E037001
Diplomirana babica dispanzerska dejavnost 
VII/1
29
E037011
Diplomirana medicinska sestra dispanzerska dejavnost 
VII/1
29
E037038
Profesor zdravstvene vzgoje 
VII/2
30
E045007
Laboratorijski tehnik III 
V
21
E047024
Fizioterapevt III (ambulanta) 
VII/1
29
E047056
Radiološki inženir III 
VII/1
31
E048001
Klinični psiholog specialist 
VIII
39
E048007
Medicinski biokemik specialist III
VIII
39
Plačna skupina F:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
F017012
Strokovni delavec storitve 
VII/2
30
F017008
Skupinski habilitator 
VII/2
31
F024002
Bolničar negovalec II 
IV
17
F024005
Socialna oskrbovalka II
IV
18
F025012
Varuhinja I
V
21
F025010
Srednja medicinska sestra II 
V
23
F027010
Medicinska sestra vodja tima 
VII/1
31
F027001
Delovni terapevt
VII/1
29
Plačna skupina G:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
G026020
Tajnica režije skript
VI
24
G016007
Zborist
VI
24
G027005
Bibliotekar
VII/2
30
G027029
Snemalec
VII/2
29
G027017
Napovedovalec
VII/2
30
G027016
Montažer
VII/2
29
G027006
Kamerman
VII/2
29
G027015
Mojster zvoka
VII/2
32
G027020
Novinar specialist
VII/2
34
G017008
Dramski igralec 
VII/2
30
G017041
Scenarist
VII/2
34
G027021
Novinar urednik
VII/2
36
G017007
Dramaturg
VII/2
33
G017044
Solist v simfoničnem ali operno simfoničnem orkestru
VII/2
37
G027013
Mojster mešalec slike
VII/2
32
G027027
Producent 
VII/2
33
G017010
Glasbeni urednik
VII/2
35
G017040
Režiser
VII/2
41
G027014
Mojster osvetljave
VII/2
32
G017014
Koncertni mojster 
VII/2
43
G025033
Šepetalec v dramskem gledališču 
V
19
G025002
Arhivski tehnik
V
20
G026003
Inspicient 
VI
24
G027019
Novinar poročevalec 
VII/2
31
G027012
Kustos 
VII/2
30
G027018
Novinar komentator
VII/2
41
G028005
Kustos z magisterijem 
VIII
33
G029010
Kustos z doktoratom 
IX
39
Plačna skupina H:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
H018001
Asistent z magisterijem 
VIII
32
H019001
Asistent z doktoratom 
IX
40
H019007
Znanstveni sodelavec 
IX
43
Plačna skupina I:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
I015038
Revirni lovec II 
V
21
I015003
Gasilec 
V
23
I016025
Revirni gozdar V 
VI
24
I016015
Namestnik vodje gasilske izmene II
VI
27
I017008
Gozdar načrtovalec 
VII/2
30
I017165
Vodja gasilske izmene I
VII/1
32
Plačna skupina J:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
J015013
Knjigovodja V
V
19
J015001
Analitik V
V
18
J015008
Finančnik V
V
19
J016001
Analitik VI
VI
22
J016027
Računovodja VI
VI
24
J016005
Finančnik VI
VI
23
J017141
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1
VII/1
28
J017016
Finančnik VII/1
VII/1
28
J017025
Informatik VII/1
VII/1
28
J017036
Kadrovik VII/1
VII/1
28
J017093
Računovodja VII/2 – III
VII/2
29
J017026
Informatik VII/2
VII/2
30
J025019
Tajnica V
V
17
J025013
Sodni zapisnikar V
V
20
J026004
Poslovni sekretar VI
VI
22
J027005
Poslovni sekretar VII/1
VII/1
26
J032013
Perica II
II
11
J032001
Čistilka II
II
10
J033027
Vratar III
III
12
J033023
Telefonist III 
III
12
J034030
Kuhar IV
IV
16
J034089
Voznik IV
IV
14
J035025
Hišnik V
V
18
J035035
Kuhar V
V
18
J035005
Delovni inštruktor (UIKS) V
V
22
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
4. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017. Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pa pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. oktobrom 2017.
V rokih iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Pravica do izplačila višje plače iz prejšnjega odstavka ne velja za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu iz tega aneksa.
5. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-471/2017/2
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-3130-0034
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
 
SINDIKAT VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA, 
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV 
SLOVENIJE – PERGAM
Nataša Ajdič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV 
V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI 
IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Ana Jakopič l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT
KULTURE 
IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT 
SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV 
SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT 
ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI 
SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA 
SINDIKATOV 90 
SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT POKLICNEGA 
GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek 
NI PODPISAL 
 
NEODVISNI SINDIKAT 
DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH 
IN UMETNIŠKIH 
USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV 
SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA SKRBSTVA 
SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU 
SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE 
AGENCIJE SLOVENIJE 
Andreja Škoflek 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT SLOVENSKIH 
DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV 
RADIODIFUZIJE 
SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček 
Po pooblastilu 
Nataša Kůs l.r.
 
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE 
MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT NOVINARJEV 
SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV 
V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV 
ZA SOCIALNO DELO –
SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV 
SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE 
SLOVENIJE 
Loredano Cetin l.r.
 
SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš l.r.
 
DENS – SINDIKAT
ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
 
SINDIR-SINDIKAT 
DIREKTORJEV 
IN RAVNATELJEV 
SLOVENIJE 
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT
OBČINSKIH REDARJEV 
SLOVENIJE 
Boris Fedran 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT JAVNIH 
USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV 
STATISTIČNEGA 
URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
 
ZVEZA DELAVSKIH 
SINDIKATOV SLOVENIJE –
SOLIDARNOST 
Roman Šuen 
NI PODPISAL 
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT 
SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič 
Po pooblastilu 
dr. Gorazd Kovačič l.r.
 
SINDIKAT VOJAKOV 
SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
KONFEDERACIJA 
SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
SPUKC –
Sindikat zdravstva Slovenije 
Damir Janekovič 
NI PODPISAL
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-42 o tem, da je Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 30/12.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti