Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2243. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, stran 6383.

  
Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
1. člen 
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) se četrti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena so na avtocestah, hitrih in glavnih cestah napisi na vertikalni prometni signalizaciji poleg slovenskega lahko tudi v drugih tujih jezikih. V tujih jezikih so lahko tudi napisi na turistični signalizaciji.«.
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena se besedi »prometnih znakov« nadomestita z besedilom »vertikalne prometne signalizacije«.
3. člen 
V četrtem odstavku 9. člena se na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– ne glede na prejšnjo alinejo mora biti višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table nad voziščem na avtocestah in hitrih cestah najmanj 5,00 in največ 6,00 m nad najvišjo točko prečnega profila vozišča, nad katerim je prometni znak postavljen.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če je vozišče zavarovano z varnostno ograjo, mora biti vodoravna razdalja med ograjo in najbližjo točko oziroma projekcijo skrajne točke prometnega znaka najmanj 0,25 m, razen na avtocestah in hitrih cestah, kjer mora biti ta razdalja enaka delovni širini varnostne ograje, vendar ne sme biti večja od 2,20 m.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na prejšnji odstavek je minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov lahko tudi drugačen, če prometna ureditev posameznega krajšega dela ceste zahteva več različnih označitev (npr. ustavi, prehod za pešce).«.
Dosedanji deseti do sedemnajsti odstavek postanejo enajsti do osemnajsti odstavek.
4. člen 
Dvanajsti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Na državnih cestah se iz prometnovarnostnih razlogov velikostni razred 2 lahko nadomesti z velikostnim razredom 3.«.
5. člen 
V prvem odstavku 16. člena se v preglednici 5 pri oznaki:
– 2207 v vrstici A za besedilom »(2207-2)« dodata vejica in besedilo »kadar je skupina vozil sestavljena iz tovornega in priklopnega vozila ali iz sedlastega vlačilca in polpriklopnika«;
– 2303 besedilo v vrstici C tako spremeni tako, da se glasi:
»Znak velikostnega razreda 2 se postavlja na višino 0,60 m, velikostnega razreda 3 na 0,40 m in velikostnega razreda 4 na višino 1,00 m nad vrhom prometnega otoka oziroma nivojem drugega objekta na vozišču.«;
– 2412 v vrstici C za besedo »pasova« dodata vejica in besedilo »razen kadar razporeditev prometnih pasov odstopa od standardne označitve«;
– 2423 v vrstici A črtata besedi »v naselju«;
– 2424 v vrstici A črtata besedi »v naselju«;
– 2425 v vrstici A črtata besedi »v naselju«;
– 2426 v vrstici A črtata besedi »v naselju«;
– 2427 v vrstici A črtata besedi »v naselju«;
– 2428 v vrstici A črtata besedi »v naselju«.
Drugi odstavek, označen s »(3)«, se označi z »(2)«.
6. člen 
Četrti in peti odstavek 17. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Prepovedi in omejitve, označene z znaki za prepovedi in omejitve (2200) ter posameznimi znaki za urejanje cestnega prometa (2407, 2408, 2409, 2409-1 in 2409-2), veljajo od mesta, kjer so postavljeni znaki, do mesta, kjer je postavljen znak o njihovem preklicu, sicer pa do prvega naslednjega križišča ali krožnega križišča javnih oziroma nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet.
(5) Prepovedi in omejitve lahko veljajo tudi samo na določeni razdalji od mesta postavitve znaka, ki ne sme biti daljša od 1000 m. V tem primeru mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4103, ki označuje dolžino ceste, kjer velja omejitev oziroma prepoved, če znotraj tega dela ceste ni nobenega križišča ali krožnega križišča iz prejšnjega odstavka.«.
Dvanajsti odstavek, označen z »(11)«, se označi z »(12)«.
7. člen 
V prvem odstavku 19. člena se v preglednici 6:
– pri oznaki 3117 v vrstici B besedilo spremeni tako, da se glasi: »Če ponudba postaje poleg klasičnih goriv zajema le eno vrsto alternativnega goriva, se postaja označi z različico znaka, ki označuje ponudbo alternativnega goriva. Pri ponudbi dveh ali več alternativnih goriv se ponudba razpoložljivih goriv označi na dopolnilni tabli znaka 3117.«;
– pri oznaki 3209 v vrstici B doda besedilo: »Na avtocestah in hitrih cestah se označijo le vodotoki, katerih struga na mestu prečkanja presega širino 10 m, na preostalih cestah pa 5 m. Če vodotok cesto prečka večkrat zaporedno, se označi le prvo prečkanje.«;
– pri oznaki 3212 črta besedilo v vrstici B, v vrstici C pa doda besedilo: »Znak se lahko postavlja le za označevanje radijskih postaj, ki oddajajo programe v Republiki Sloveniji, ki celodnevno zagotavljajo prometne informacije za celotno območje države.«;
– pri oznaki 3213 v stolpcu 2 se oblika znaka »Omejitve in obveznosti na cesti« nadomesti z znakom:
Slika 1
– pri oznaki 3214 v vrstici B doda besedilo: »Če se odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje dovoljene hitrosti z napravo ne izvaja ne enem mestu, ampak na delu ceste, mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4103-1.«;
– za oznako 3220 doda nova oznaka 3221, ki se glasi:
Slika 2
– pri oznaki 3304 v vrstici B črta celotno besedilo, v vrstici C pa se za številko »1200« dodata vejica in besedilo »1200 x 1500«;
– oznaka 3313 nadomesti z novo oznako, ki se glasi:
Slika 3
– 3417 v vrstici C besedilo »1000 x 1600 mm« nadomesti z besedilom »1000 x 1800 mm«;
– 3502 besedilo v vrstici B spremeni tako, da se glasi: »Izvedba znaka je dopustna tudi kot troznak, katerega višina pravilne piramide mora biti najmanj 900 mm.«.
8. člen 
V prvem odstavku 23. člena se v preglednici 8 pri oznaki:
– 4103 v vrstici B doda besedilo, ki se glasi: »Razdalje do 1000 m se označujejo v metrih, nad 1000 m pa v kilometrih.«;
– 4221 oznaka »4221« nadomesti z oznako »4201«, v vrstici C pa se doda besedilo, ki se glasi: »Največja velikost dopolnilne table je 600 x 600 mm.«;
– 4222 oznaka »4222« nadomesti z oznako »4202«;
– 4223 oznaka »4223« nadomesti z oznako »4203«;
– 4224 oznaka »4224« nadomesti z oznako »4204«;
– 4301 v vrstici C za številko »2436« doda besedilo », 2437«;
– 4305 v stolpcu 2 oblika dopolnilne table nadomesti z novo obliko:
Slika 4
– 4306 v stolpcu 2 oblika dopolnilne table nadomesti z novo obliko:
Slika 5
– 4503 v vrstici B »4603-1« nadomesti z »4503-1« in se za »4503-4« doda nova dopolnilna tabla 4503-5:
Slika 6
– 4713 v vrstici B »4713-2« nadomesti z novo obliko različice:
Slika 7
– 4806 nadomesti z novo dopolnilno tablo, ki se glasi
Slika 8
– 4810 nadomesti z novo dopolnilno tablo, ki se glasi
Slika 9
9. člen 
Za sedmim odstavkom 29. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Z minimalno širino iz četrtega odstavka tega člena se označujejo tudi robne črte odstavnih pasov na avtocestah, ki se občasno uporabljajo za vožnjo, v skladu s predpisi o pravilih cestnega prometa.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
10. člen 
V četrtem odstavku 32. člena se v preglednici 13 pri oznaki 5112 vrstica A spremeni tako, da se glasi:
»Zunanji rob prometnega ali odstavnega pasu.«.
11. člen 
V tretjem odstavku 33. člena se v preglednici 14 pri oznaki:
– 5212 v vrstici B besedilo »30 x 30 cm« nadomesti z besedilom »60 x 30 cm«;
– 5232 označba 5232-2 nadomesti z novo označbo:
Slika 10
12. člen 
V šestem odstavku 35. člena se v preglednici 15 pri oznaki:
– 5333 označba 5333-3 nadomesti z novo označbo:
Slika 11
 
– 5354 v vrstici C za številko »3118« doda besedilo »in 2438-8«.
13. člen 
V petem odstavku 36. člena se v preglednici 16 pri oznakah 5431, 5432 in 5443 v stolpcu 3 v prvih vrsticah doda črka »A«, v drugih vrsticah pa črka »B«.
14. člen 
V tretjem odstavku 45. člena se v preglednici 21 pri oznaki:
– 7101 v vrstici B številka »7« nadomesti s številko »7201.«, v vrstici C« pa se besedilo »1500 x 250 mm..« nadomesti z besedilom »1500 x 250 ali 500 mm.«;
– 7202, 7203 in 7204 črta besedilo v vrstici C;
– 7302 besedilo v vrstici B spremeni tako, da se glasi: »Na znaku je dopusten prikaz znakov za nevarnost, izrecnih odredb in obvestil v okviru dopolnilnih tabel, ki so sestavni del stranice znaka, pa tudi napisov služb, ki ga uporabljajo (npr. FINANČNA UPRAVA, POLICIJA, GASILCI), ali označitev namena, za katerega se znak uporablja (npr. ŠOLA VOŽNJE). Oblika znaka je prilagojena ploskvi stranice troznaka, osnovna barva znaka pa ostane nespremenjena.«.
15. člen 
V prvem odstavku 48. člena se besedilo »s tribarvnimi« nadomesti z besedilom »z eno-, dvo- ali trobarvnimi«.
V petem odstavku se v preglednici 22 pri oznaki:
– 8102 v stolpcu 2 znak »Utripajoča rumena luč« nadomesti z znakom:
– 8103 v stolpcu 2 znak »Zelena luč v obliki puščice ali napisa« nadomesti z znakom:
Slika 12
v vrstici A pa se za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Zaradi optimizacije krmilnih faz se znak lahko uporablja kot dvobarvni svetlobni prometni znak v kombinaciji z rdečo lučjo.«;
Slika 13
 
v vrstici A pa se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Pri krmiljenju prometnih tokov, kjer se posebna faza nadaljuje z rdečim znakom (lučjo) za vse smeri, mora biti znak kombiniran z znakom 8104.«.
16. člen 
V drugem odstavku 50. člena se v preglednici 23:
– za vrstico z oznako 8221 oznaka »8221« nadomesti z oznako »8222«;
– pri oznaki 8231 v vrstici B za številko »210« doda besedilo, ki se glasi »ali 300«.
17. člen 
Osmi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Spremenljivi prometni znaki s kontinuirano in nekontinuirano vsebino prikaza imajo enak pomen kot prometni znak s stalno vsebino prikaza.«.
Deveti odstavek se črta.
18. člen 
V 61. členu se v preglednici 25 pri oznaki 9503 v vrstici C doda besedilo, ki se glasi: »Velikost znaka: 1000 do 1600 x 250 do 300 mm.«.
19. člen 
Za osmim odstavkom 66. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na drugi odstavek tega člena je na avtocestah in hitrih cestah na znakih za vodenje prometa ob vozišču za hitrost 110 km/h dopustna tudi višina pisave 280 mm, za hitrost 130 km/h pa tudi 350 mm, na znakih nad voziščem je za hitrost 110 in 130 km/h lahko višina pisave tudi 420 mm.«.
20. člen 
V 68. členu se v preglednici 28 pri pomenu za:
– muzej/galerijo oznaka »10233« nadomesti z oznako »10203«;
– kegljišče oznaka »1318« nadomesti z oznako »10318«;
– avtocesto simbol nadomesti z novim simbolom:
 
Slika 14
 
21. člen 
V drugem odstavku 70. člena se v preglednici 29 za oznako 11111 doda nova oznaka 11112, ki se glasi:
Slika 15
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen
(1) Prometno signalizacijo in prometno opremo, postavljeno na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15), je treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje do 6. julija 2026.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se:
– dopolnilne table z oznako 4806, postavljene na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15), odstranijo najpozneje v roku tridesetih dni po začetku veljavnosti tega pravilnika,
– z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja cestninjenje, določi minister, pristojen za promet, začnejo uporabljati znaki 3213, 3221, 3221-1, 4810 in 4810-1, ki so določeni s tem pravilnikom, ter odstranijo znaki 3213, 3421, 3422, 3424, 3425 in 4810, postavljeni na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15).
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-156/2017/21
Ljubljana, dne 11. avgusta 2017
EVA 2017-2430-0030
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost