Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017

Kazalo

2241. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, stran 6373.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede 
1. člen 
V Uredbi o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08 in 6/11) se v prvem odstavku 4. člena vrstice v tabeli pod zaporednimi številkami 1, 8, 9, 20, 21 in 22 nadomestijo z vrsticami, ki se glasijo:
»
1
I014006
REŠEVALEC IZ VODE II
IV
0
15
25
8
I015033
PODROČNI REFERENT
V
0
20
30
9
I015034
REŠEVALEC IZ VODE I
V
0
19
29
20
I016061
VIŠJI PODROČNI REFERENT I
VI
0
23
33
21
I016062
VIŠJI PODROČNI REFERENT II
VI
0
22
32
22
I016043
VIŠJI PODROČNI REFERENT III
VI
0
21
31
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s to uredbo uskladi najpozneje v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
3. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih iz 1. člena te uredbe pridobijo pravico do izplačila višje plače 1. julija 2017.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-19/2017
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-3130-0032
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik