Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017

Kazalo

2202. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan, stran 6305.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15) in 8. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 15. redni seji 15. 6. 2017 dne sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Škocjan.
Izraz »mikro komunalna čistilna naprava« v tem pravilniku označuje malo čistilno napravo za komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva velikosti do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE) in se nanaša na območja, kjer priključek na javno kanalizacijo ni tehnično mogoč ali ekonomsko upravičen in na območju ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
2. člen 
Občina, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, za namen sofinanciranja nakupa in gradnje MKČN velikosti do 50 PE na območjih razpršene gradnje ter na poselitvenih območjih brez javne kanalizacije kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen 
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, kjer ni zgrajena in se ne bo gradila javna kanalizacija ali pa je projektantsko nesmiselno in ekonomsko neupravičeno graditi hišni priključek do javnega kanalizacijskega omrežja zaradi prevelike oddaljenosti.
4. člen 
Sredstva za izgradnjo MKČN se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna občine objavi župan na spletni strani in na oglasni deski občine.
5. člen 
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN po tem pravilniku so lastniki ali solastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Škocjan, ki zaprošajo za sredstva po tem pravilniku, z dejanskim in prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši, in sicer za postavitev MKČN na zemljišču, ki pripada temu stanovanjskemu objektu in temu objektu tudi služi.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MKČN zgrajena; soinvestitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo, ki ni časovno omejena in v kateri mora biti navedena oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.
Upravičenec lahko pridobi proračunska sredstva za posamezen objekt le enkrat.
Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Škocjan.
6. člen 
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MKČN mora imeti kot gradbeni proizvod v primeru, da gre za tipsko MKČN, izjavo o lastnostih izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, iz katere mora biti razvidno, da dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za pripadajočo aglomeracijo oziroma pripadajoče območje, kot je predpisano v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti v skladu z določili predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in skladno z določili predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem programu vlagatelj pridobi osebno na občini ali na Komunali Novo mesto d. o. o.. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
– na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Komunala Novo mesto d. o. o. pogodbo o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave;
– lokacija objekta MKČN ali priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti potrebne pogodbe, overjene pri notarju;
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967; za stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967 pa v skladu z določili prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje ali veljavno gradbeno dovoljenje;
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajeni in evidentirani v uradnem zemljiškem katastru, če so stroški nastali od dneva uveljavitve tega pravilnika. Upravičenec lahko kandidira na razpis v obdobju največ do dveh let od dneva nakupa MKČN.
Upravičenec je dolžan izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno dokumentacijo, skladno s predpisi.
Upravičenec in lastnik MČKN mora v roku 3 do 9 mesecev po zagonu MKČN pri pooblaščenem izvajalcu (akreditiranem laboratoriju) naročiti »prve meritve«. Rezultate teh, iz katerih mora biti razvidno tudi, kje se MKČN nahaja, mora dostaviti najpozneje v roku enega meseca po pridobljenem analiznem izvidu upravljalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Škocjan, poleg tega pa mu mora dostaviti tudi »poročilo o prvih meritvah«. Upravljalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne upravičencu za potrebe predmetnega razpisa iz naslova tega pravilnika izda potrdilo oziroma izjavo, iz katerega je razvidno, kdo je upravičenec, kje je MKČN vgrajena in ali je predmetna vgrajena MKČN na podlagi analiznih izvidov ustrezna in v skladu s področno predpisano zakonodajo ali ne.
7. člen 
Razpis iz 4. člena tega pravilnika obsega najmanj:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog,
– ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa.
8. člen 
Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:
– osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),
– izjava o lastnostih izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, če gre za tipsko MKČN,
– račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala,
– dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
– izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
– izjava o zaključku naložbe,
– izjava izvajalca del oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi,
– kopija sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe za odvoz blata; v primeru MID-a kmetije je treba namesto tega podati izjavo skupaj s številko MID kmetije, da uporablja blato skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967, oziroma za stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967, veljavno uporabno dovoljenje, izdano na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 ali veljavno gradbeno dovoljenje;
– rezultat prvih meritev akreditiranega laboratorija;
– poročilo o prvih meritvah, potrjeno s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
– potrdilo oziroma izjavo izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode o ustreznosti MKČN;
– soglasje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji;
– v primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov pogodba, ki ni časovno omejena, v kateri mora biti navedena oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN in iz katere so razvidna medsebojna razmerja s soinvestitorji.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vlogo s sklepom zavrže.
9. člen 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa. Sofinancira se do 50 % oziroma do 1.000,00 EUR vrednosti investicije brez DDV. Sredstva se razdelijo med vlagatelje v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.
Vloge obravnava in ugotavlja njihovo upravičenost do sredstev na podlagi javnega razpisa komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog ni javno. Odločbo o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava. Zoper odločbo je možna pritožba, ki se v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan.
10. člen 
Po pravnomočnosti odločbe bo občina z vsakim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku 8 dni od njenega prejema, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
11. člen 
V kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora prejeta sredstva nemudoma vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
Strokovni in finančni nadzor izvaja občinska uprava Občine Škocjan, komisija in Komunala Novo mesto d. o. o..
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 86/11).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017
Škocjan, dne 15. junija 2017
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.