Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017

Kazalo

2200. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan, stran 6298.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 216. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in 8., 76. in 79. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 15. redni seji dne 15. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan 
1. člen 
V 3. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (v nadaljevanju Odlok, Uradni list RS, št. 40/97) se v prvem odstavku doda točka 12, ki se glasi:
»12. dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina«.
2. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Škocjan, dne 15. junija 2017
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.