Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica, stran 5575.

  
Na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), 5. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 28. redni seji dne 21. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/16) se v 3. členu za zadnjo točko doda naslednje besedilo:
»j) Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v občini, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 107. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU C 202, 7. 6. 2016).
k) Pomoči po pravilu de minimis so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
l) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk 1 do 4 tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.«
2. člen 
Na koncu prvega odstavka 18. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Z odločbo se odloči tudi o morebitnih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka.«
3. člen 
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »se« doda besedilo »na zahtevo zavezanca za plačilo lahko«.
4. člen 
Za 23. členom se doda novo poglavje s pripadajočimi členi:
»VI. DRŽAVNE POMOČI 
24. člen 
(državna pomoč) 
(1) Oprostitev plačila komunalnega prispevka na podlagi drugega odstavka 23. člena tega odloka se odobri, v kolikor so izpolnjeni pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013).
(2) Državna pomoč se bo obravnavala v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo na področju državnih pomoči.
25. člen 
(vsebina in namen državne pomoči) 
Sredstva po tem odloku se dodelijo za pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Namen pomoči je spodbujanje gospodarske dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica.
26. člen 
(pogoji in omejitve pomoči de minimis) 
(1) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(5) Do pomoči niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki:
– so po veljavni zakonodaji v postopku zaradi insolventnosti ali v postopku prisilnega prenehanja,
– so kapitalsko neustrezna,
– so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v postopku zaradi insolventnosti ali v postopku prisilnega prenehanja,
– nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– redno ne izplačujejo plač,
– redno ne plačujejo socialnih prispevkov,
– so davčni dolžniki.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
27. člen 
(kumulacija) 
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje, navedene v šestem odstavku 26. člena tega odloka.
28. člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Občina Miren - Kostanjevica bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo:
– o izpolnjevanju pogojev iz 26. člena tega odloka,
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in tekočem proračunskem letu,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– o tem, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– o seznamu podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
(2) V primeru kršitev določb prejšnjega odstavka in drugih nepravilnosti se oprostitev plačila komunalnega prispevka ne odobri oziroma se odmeri v skladu z določbami tega odloka.
(3) V kolikor prejemnik pomoči projekta ne izvede, ni upravičen do oprostitve komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) Občina Miren - Kostanjevica bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 in o znesku de minimis pomoči.
(5) Prejemnik pomoči mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem odloku, 10 let od datuma prejema pomoči.
(6) Občina Miren - Kostanjevica bo hranila evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.«
Dosedanje VI. poglavje postane VII. poglavje, dosedanji 24., 25. in 26. člen se ustrezno preštevilčijo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo sprememb in dopolnitev tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-9
Miren, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.
 

AAA Zlata odličnost