Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1993. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin – SD OPN 1, stran 5571.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/16 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) župan Občine Tolmin sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin – SD OPN 1 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 1
Občinski prostorski načrt Občine Tolmin (v nadaljevanju OPN) je bil sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Tolmin dne 25. 9. 2012 in je začel veljati 30. 10. 2012. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 78/12.
Od začetka veljavnosti OPN je bila na podlagi sodbe (72/14 – UPRS sodba III) sprejeta obvezna razlaga OPN (37/15 – obv. razlaga).
Sprejet in objavljen je bil Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Čiginj (ČG 05) (Uradni list RS, št. 22/16), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska zazidava Modrej (MD 04) (Uradni list RS, št. 58/15), v pripravi je občinski podrobni prostorski načrt stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01).
Veljati je začela Uredba o državnem prostorskem načrtu za obvoznico Tolmin (Uradni list RS, št. 44/13).
V obdobju od uveljavitve OPN so nastale spremembe v geodetskih podlagah za prikaz OPN.
Pri uporabi OPN kot podlagi za izdajo gradbenih dovoljenj in izvedbo drugih posegov v prostor so bile ugotovljene posamezne napake, pomanjkljivosti, nejasnosti in neusklajenost v besedilnem delu oziroma med besedilnim in grafičnim delom OPN.
Od uveljavitve OPN so se spremenili predpisi in vsebine podlag, ki vplivajo na vsebino OPN in prikaz stanja prostora (PSP).
Občina je od obdobja priprave OPN, ko pobud ni bilo več možno vključevati v postopek do zaključka sprejemanja pobud na podlagi javnega poziva v letu 2014, prejela večje število predlogov za spremembe in dopolnitve prostorskega akta. Pobude, ki se pretežno nanašajo na spremembe namenske rabe zemljišč in določil izvedbenega dela OPN se v postopku priprave SD OPN 1 obravnavajo skladno z zakonom.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka priprave SD OPN 1
SD OPN 1 se nanašajo na celotno območje Občine Tolmin.
Predmet SD OPN 1 so predvsem sledeče vsebine:
a) spremembe osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora na podlagi razvojnih potreb občine ter prejetih in predhodno vrednotenih pobud;
b) spremembe splošnih, podrobnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi razvojnih potreb občine, predlogov strokovnih služb, načrtovalcev ter prejetih pobud;
c) spremembe vsebine OPN na podlagi ugotovljene neustreznosti ob uporabi akta;
d) spremembe, ki se nanašajo na meje, obseg in posebna določila za posamezne enote urejanja prostora (EUP);
e) spremembe in dopolnitve določil OPN, ki so se z uporabo izkazala kot nejasna oziroma dvoumna, uskladitve med besedilnim in grafičnim delom akta ter uskladitve znotraj teh vsebin;
f) uskladitev grafičnega dela OPN z novimi geodetskimi podlagami;
g) uskladitev vsebine OPN s predpisi, ki so bili sprejeti po uveljavitvi prostorskega akta;
h) vključevanje vsebin strokovnih podlag izdelanih po uveljavitvi OPN oziroma v okviru priprave SD OPN 1;
i) morebitne druge spremembe, ki se bodo v postopku priprave izkazale kot potrebne in smiselne.
Po potrebi se spremeni in dopolni strateški del OPN in priloge.
Razvojne potrebe in pobude občanov se strokovno ovrednoti v skladu s 6. točko 47. člena ZPNačrt. Pobude, ki izpolnjujejo pogoje bodo uvrščene v postopek priprave prostorskega akta.
Priprava SD OPN 1 bo potekala po rednem postopku, ki je z zakonom predpisan za pripravo OPN.
3. Način pridobivanja strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN se upošteva prikaz stanja prostora (PSP), splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine, usmeritve iz nadrejenih aktov, strokovne podlage (SP), izdelane v okviru priprave OPN in SD OPN 1.
Ob ugotovitvi, da podano pobudo oziroma predlog zaradi nezadostnih podatkov ni možno zadovoljivo obravnavati in ovrednotiti je predlagatelj dolžan na zahtevo pripravljavca predlog dopolniti s strokovno podlago. Dopolnitev pobude, ki izkazuje skladnost z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt služi izdelovalcu kot podlaga za izdelavo osnutka prostorskega akta.
Pobuda dopolnjena s strokovno podlago ni zagotovilo za vključitev le-te v prostorski akt.
4. Rok za pripravo SD OPN 1 oziroma njegovih posameznih faz
Priprava SD OPN 1 je predvidena v skladu s spodaj navedenimi roki:
Faza
Rok
Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN 
julij2017
Priprava osnutka prostorskega akta, objava na spletu, vloga NUP za prva mnenja, vloga za odločitev o obveznosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
45 dni od objave sklepa, prejema vseh pobud, SP in podpisa pogodbe z izdelovalcem sprememb in dopolnitev OPN
Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločitve o obveznosti izvedbe CPVO
30 dni 
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN 1, vloga za objavo dopolnjenega osnutka SD OPN 1
30 dni po pridobitvi prvih mnenj in priprave morebitnih strokovnih podlag
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD OPN 1 z javno razpravo
7 dni
Zaključek javne razgrnitve SD OPN 1 
30 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti
15 dni po zaključku javne razgrnitve
Priprava predloga prostorskega akta, vloga za pridobitev drugega mnenja NUP, vloga za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 1 na okolje 
15 dni po sprejemu sklepa o stališčih do pripomb 
in predlogov 
Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločitve o sprejemljivosti izvedbe SD OPN 1 na okolje
30 dni 
Usklajevanje mnenj in priprava končnega predloga SD OPN 1, sprejemanje odloka na seji občinskega sveta 
30 dni po pridobitvi vseh drugih mnenj
Izdelava končnega dokumenta
10 dni po objavi Odloka 
v Uradnem listu RS 
Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki ustrezno dopolnijo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave SD OPN 1:
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva);
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva);
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin (za področje gozdarstva);
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami);
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica;
7. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave);
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje ohranjanja narave);
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa);
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa);
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti);
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva);
15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike);
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
17. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);
18. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč);
19. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv);
20. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravstva);
21. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (za področje prenosa zemeljskega plina);
22. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana (za področje prenosa in distribucije električne energije);
23. Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (za področje lokalne GJI);
24. Telekom Slovenije, Sektor za dostopov na omrežja, Center za dostopov na omrežja Koper-Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica (za področje telekomunikacij);
25. Elektro Primorska d.d., DE Tolmin, Poljubinj 100, 5220 Tolmin (za področje oskrbe z električno energijo);
26. Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (za področje občinskih cest).
V postopek priprave SD OPN se vključi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči o obveznosti izvedbe CPVO, poda mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (OP) in odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN ugotovi, da je potrebno sodelovanje drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, ki niso navedeni oziroma se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje se jih vključi med postopkom priprave prostorskega akta.
6. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tolmin, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0014/2014
Tolmin, dne 5. julija 2017
 
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost