Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1991. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017, stran 5568.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji občinskega sveta dne 28. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
Rebalans 2017 (v EUR)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.334.768
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.871.329
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
3.899.537
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.445.537
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
365.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
89.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
971.792
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
773.231
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.100
712
DENARNE KAZNI 
14.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
2.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
178.962
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
296.740
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
127.152
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
169.588
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
166.699
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
156.670
741
PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
10.029
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.407.961
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.681.649
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
283.016
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
42.562
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.256.322
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
43.450
409
REZERVE
56.300
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.002.041
410
SUBVENCIJE
21.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.355.700
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
127.708
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
497.633
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.575.247
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.575.247
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
149.023
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
75.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
74.023
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–73.193
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
150
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
150
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
150
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
150
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
166.221
50
ZADOLŽEVANJE (500)
166.221
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
166.221
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
212.825
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
212.825
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
212.825
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–119.647
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–46.604
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
73.193
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
119.903
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 166.221 eurov.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718; Uradni list RS, št. 80/16) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Občina Šmartno pri Litiji lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (investicije, predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 139.221 eurov. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1718 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1, prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance, iz šestega odstavka 10.a člena ZFO-1.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 30.000 eurov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-013/2016
Šmartno pri Litiji, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost