Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1990. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016, stran 5565.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji občinskega sveta dne 28. 6. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2016 ter njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 v splošnem delu izkazuje:
Konto
Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
Realizacija 2016 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.663.217 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.230.532 
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
3.546.298 
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.130.461 
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
277.390 
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
136.035 
706
DRUGI DAVKI
2.412 
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
684.234 
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
549.865 
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.156 
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
9.900 
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
1.696 
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
119.617 
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
41.611 
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
38.845 
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
2.766 
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
391.073 
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
386.119 
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
4.954 
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.562.679 
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.512.636 
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
228.272 
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
32.431 
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.134.511 
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
76.892 
409
REZERVE
40.531 
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.913.447 
410
SUBVENCIJE
10.984 
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.302.278 
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
113.747 
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
486.438 
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.023.703 
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.023.703 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
112.893 
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
74.403 
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
38.489 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
100.537 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
127 
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
127 
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
127 
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
121.743 
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
121.743 
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
121.743 
5004
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
206.436 
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
206.436 
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
206.436 
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
5504
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
15.971 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.)
–84.693 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
–100.537 
 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
103.932 
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-002/2017
Šmartno pri Litiji, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost