Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1988. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice, stran 5561.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 26. seji dne 29. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice, ki ga je aprila 2017 izdelalo podjetje ZaVita d.o.o. in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Slovenske Konjice;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Slovenske Konjice;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Slovenske Konjice:
– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– toplovod (oznaka obračunskih območij T);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se hrani v prostorih Občine Slovenske Konjice.
4. člen 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo ali;
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali;
– spreminja njegovo namembnost.
II. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KP(i) = ((A(p)*C(pi)*D(pi)) + (K*A(t)*C(ti)*D(ti)))
pri čemer je:
– KP(i) …
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
– A(p) …
površina parcele (m2)
– A(t) …
neto tlorisna površina objekta (m2)
– K …
faktor dejavnosti
– D(pi) …
delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka
– D(ti) …
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
– C(pi) …
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju
– C(ti) …
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
 
KP = ∑KP(i) * i
pri čemer je:
KP(i) …
izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
KP …
celotni izračunani komunalni prispevek
I …
indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
6. člen 
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
KP(i) = (A(tN) – A(tO)) * C(ti) * D(ti) * K
pri čemer je:
– KP(i)
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
– A(tO)
neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
– A(tN)
neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– K 
faktor dejavnosti
– D(ti)
delež neto tlorisne površine objekta 
pri izračunu komunalnega prispevka
– C(ti)
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:
a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po naslednji formuli:
KP(iO) = (A(tN) – A(tO)) * C(ti) * D(ti) * K
pri čemer je:
– KP(iO)
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti
– A(tO)
neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
– A(tN)
neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– K 
faktor dejavnosti
– D(ti)
delež neto tlorisne površine objekta 
pri izračunu komunalnega prispevka
– C(ti)
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli:
 
KP(iN) = ((A(p)*C(pi)*D(pi)) + (K*A(t)*C(ti)*D(ti)))
pri čemer je:
– KP(iN)
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje na novo
– A(p)
površina parcele (m2)
– A(t)
neto tlorisna površina objekta (m2)
– K
faktor dejavnosti
– D(pi)
delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka
– D(ti)
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
– C(pi)
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju
– C(ti)
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
KP(i) = (K(N)-K(O)) * C(ti)*D(ti)*A(t)
pri čemer je:
– KP(i)
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
– A(t)
neto tlorisna površina stavbe (m2)
– K(N)
faktor dejavnosti novega objekta
– K(O)
faktor dejavnosti obstoječega objekta
– D(ti)
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
– C(ti)
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
(8) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč, se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
C(piS) = C(piO) * 0,2 + C(piN) oziroma C(tiS) = C(tiO) * 0,2 + C(tiN)
pri čemer je:
– C(piS)
skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
– C(tiS)
skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
– C(piN)
stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
– C(tiN)
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
– C(piO)
obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom
– C(tiO)
obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom.
7. člen 
(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oznaka obračunskega območja
Vrednost [€]
Ceste
OBO_C_1
23.104.678,19
Kanalizacijski sistem 1
OBO_K_1
4.547.455,94
Kanalizacijski sistem 2
OBO_K_2
689.162,27
Kanalizacijski sistem 3
OBO_K_3
627.395,04
Kanalizacijski sistem 4
OBO_K_4
489.342,17
Vodovod
OBO_V_1
11.832.865,83
Toplovod Slovenske Konjice
OBO_T_1
447.568,01
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
2.967.754,84
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površine parcel [m2]
Vrednost [€]
Cena na enoto [€/m2]
Ceste
OBO_C_1
7.348.971,75
23.104.678,19
3,144
Kanalizacijski sistem 1
OBO_K_1
2.598.657,30
4.547.455,94
1,750
Kanalizacijski sistem 2
OBO_K_2
396.287,74
689.162,27
1,739
Kanalizacijski sistem 3
OBO_K_3
290.084,07
627.395,04
2,163
Kanalizacijski sistem 4
OBO_K_4
292.365,72
489.342,17
1,674
Vodovod
OBO_V_1
6.848.518,17
11.832.865,83
1,728
Toplovod Slovenske Konjice
OBO_T_1
307.180,01
447.568,01
1,457
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
7.348.971,75
2.967.754,84
0,404
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Neto tlorisne površine objektov [m2]
Vrednost [€]
Cena ne enoto [€/m2]
Ceste
OBO_C_1
1.846.441,13
23.104.678,19
12,513
Kanalizacijski sistem 1
OBO_K_1
725.441,01
4.547.455,94
6,269
Kanalizacijski sistem 2
OBO_K_2
70.920,24
689.162,27
9,717
Kanalizacijski sistem 3
OBO_K_3
64.912,72
627.395,04
9,665
Kanalizacijski sistem 4
OBO_K_4
54.118,20
489.342,17
9,042
Vodovod
OBO_V_1
1.545.068,01
11.832.865,83
7,658
Toplovod Slovenske Konjice
OBO_T_1
138.917,80
447.568,01
3,222
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
1.846.441,13
2.967.754,84
1,607
8. člen 
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen 
Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti = 0,3:0,7. Tako je delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,3, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,7.
10. člen 
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
Klas. št.
Klasifikacija
Faktor K
111
Enostanovanjske stavbe
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,1
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
1,1
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,7
121
Gostinske stavbe
1,2
122
Poslovne in upravne stavbe
1,2
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,2
12303
Bencinski servisi
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,3
125
Industrijske stavbe in skladišča
0,8
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
1265
Stavbe za šport
0,7
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,7
12712
Stavbe za rejo živali
0,7
12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0,7
2411
Športna igrišča
0,7
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti 
za šport, rekreacijo in prosti čas
0,7
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
11. člen 
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se nanaša na vodovod in kanalizacijo, ne pa za javno infrastrukturo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v zavezančevem imenu;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper odločbo iz prve alineje tretjega odstavka je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva prejema pritožbe.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
13. člen 
(1) Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
(2) Občina Slovenske Konjice lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku, lahko pa se z Občino Slovenske Konjice dogovori tudi o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Slovenske Konjice sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plača v največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih, vendar višina posameznega obroka ne sme biti nižja od 200 €.
(3) Kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja preko e-izvršbe, oziroma se takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
(4) V primeru plačila na obroke, zavezanec plačilo dolga zavaruje z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri zavarovalnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroški ipd.) bremenijo zavezanca.
(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ali mu to ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v višini nerevaloriziranega zneska.
15. člen 
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
16. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Slovenske Konjice za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
17. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
18. člen 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti občine ali države.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 104/13).
(2) Postopki za odmero komunalnega prispevka začeti pred uveljavitvijo tega odloka se končajo po do sedaj veljavnih predpisih samo v kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši. V nasprotnem primeru se uporabljajo določbe tega odloka.
20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017(134)
Slovenske Konjice, dne 29. junija 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost