Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1984. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, stran 5559.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06, 1/17)
V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 24/17 z dne 12. 5. 2017), se spremenijo in dopolnijo naslednja določila.
1. člen 
V poglavju II. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg in njegovih posameznih faz se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06, 1/17). Veljavni prostorski akt območje deli na 6 prostorskih enot. Spremembe in dopolnitve OLN so načrtovane na južnem delu območja OLN, v prostorski enoti območje 5, v manjši meri pa tudi v prostorski enoti 6.
S spremembami in dopolnitvami OLN se predvidi:
1. sprememba prostorskih ureditev na območju stavb D v zahodnem delu prostorske enote območje 5: spremeni se funkcija stavbe, širina stavbe in notranja prometna ureditev;
2. sprememba načrta parcelacije in prilagoditev poteka nasipa z zidom (varovalnega pasu) spremembam parcelacije v prostorski enoti območje 5;
3. sprememba ureditve najjužnejšega odseka zelenega pasu ob poti vzdolž Suhodolnice (ažuriranje na podlagi SD OLN iz januarja 2017).
Obrazložitev sprememb in dopolnitev ter opis ureditev:
1. V zahodnem delu prostorske enote območja 5, kjer je načrtovana gradnja stavb tipa D, želi investitor umestiti stavbo za skladiščne, trgovske, storitvene, poslovne in gostinske dejavnosti. Zaradi skladiščenja je potrebno zagotoviti zadostne manipulativne površine za tovorna vozila, zaradi ostalih dejavnosti pa zadostno število parkirnih mest. Hkrati se dimenzije stavbe prilagajajo tehnologiji za nakladanje in skladiščenje. V stavbi bodo poleg skladiščnih prostorov tudi pisarniški poslovni prostori, trgovina in restavracija.
Poleg trgovske, storitvene in poslovne funkcije za stavbo D se s SD OLN opredelijo tudi skladiščenje, proizvodna (manjši obrati) in gostinstvo. Širina stavbe D se poveča za 4 m. Prometna ureditev na funkcionalnem zemljišču se prilagodi potrebam dejavnosti in dimenzijam stavbe. Na severni strani bo manipulativna površina za tovorna vozila, parkirne površine pa se uredijo ob robovih gradbene parcele. Parkirni pas ob južnem robu (ob reguliranem potoku Gmajnica) se uredi s tratnimi ploščami in funkcionira kot javna parkirna površina. Priključek na gradbeno parcelo se zamakne proti jugu. Zaradi lažjega vzdrževanja potoka Gmajnica se robnik na južni strani priključka vse do regulacije potoka poglobi.
Zaradi umestitve načrtovane stavbe ni treba spreminjati ureditev na drugih gradbenih parcelah ali prometnem omrežju.
2. Pri menjavi zemljišč v delu prostorske enote območje 5 je bila zahteva lastnika, da se opravi drugačna parcelacija kot jo predvideva veljavni OLN. Zaradi tega želi pobudnik spremeniti OLN tako, da se v južnem delu območja 5 spremeni načrt parcelacije. Drugačni parcelaciji je treba prilagoditi nasip z zidom, ki je načrtovan kot varovalni pas proti stanovanjskim stavbam južno od stavb trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti.
Z drugačnim potekom nasipa z zidom, se nekoliko zmanjšata gradbeni parceli dveh stavb F v območju 5, vendar ne do take mere, da načrtovano pozidavo v območju 5 ne bi bilo moč realizirati, sploh ob dejstvu, da se ob vzhodni strani ukinja dostopna pot do parka, katere površina je lahko postane del gradbene parcele, ob južni strani stavb pa je odmik od zidu zadosten za vzdrževalna dela.
3. S spremembami in dopolnitvami predmetnega OLN v letu 2017 je med drugim na prostorski enoti območje 6 namesto manjše parkovne površine načrtovana gradnja enostanovanjske stavbe, parkovna površina pa ni več načrtovana. S temi SD OLN se ukine dostopna pot do parkovne površine in poti, ki so vodile od poti vzdolž Suhodolnice do parka, čemur se prilagodi zasaditev južnega odseka zelena pasu ob poti vzdolž Suhodolnice; nasip z zidom pa se podaljša vse do zelenega pasu ob poti vzdolž Suhodolnice.«
2. člen 
V poglavju III. Območje sprememb in dopolnitev se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Območje SD OLN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami vse k.o. Slovenj Gradec (850): 251/11, 254/1, 261, 262, 289/4, 289/5, 289/9, 1008/34, 1057. Veljavni prostorski akt območje deli na 6 prostorskih enot. SD OLN so načrtovane predvsem v prostorski enoti območje 5, v manjši meri pa tudi v prostorski enoti območje 6.
Območje sprememb in dopolnitev OLN se v fazi izdelave lahko spremeni.«
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0003/2017
Slovenj Gradec, dne 5. julija 2017
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost