Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017, stran 5557.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 27. redni seji dne 28. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
1. REBALANS 2017
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.766.680,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.104.160,51
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
11.915.050,39
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.166.096,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.501.854,39
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
247.100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.189.110,12
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.045.257,02
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
29.045,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
1.800,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.108.008,10
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.643.821,73
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
51.590,71
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.592.231,02
73
PREJETE DONACIJE (730)
25.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
25.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
993.698,55
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
885.748,55
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
107.950,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.448.938,75
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.484.704,61
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.522.223,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
230.580,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.529.492,41
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
68.953,00
409
REZERVE
133.456,20
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
6.562.018,81
410
SUBVENCIJE
69.669,55
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.135.811,26
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
696.878,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.641.094,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
18.566,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.367.215,33
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.367.215,33
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
35.000,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, 
KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
35.000,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
–1.682.257,96
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
50.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
50.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
50.000,00
440
DANA POSOJILA
50.000,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
682.002,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
682.002,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
682.002,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
682.002,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.682.257,96
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.682.257,96
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.682.257,96
2. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
V 3. členu odloka se črta šesti odstavek in se prenese v novi 3.a člen, ki se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah1, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse, ki se uporabijo za sofinanciranje nalog varstva pred požarom;
– transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo;
– prejeta sredstva iz EU in drugih tujih institucij za investicije in tekočo porabo;
– prejeta sredstva za odpravljanje posledic naravnih nesreč;
– kupnine in najemnine za stanovanja, ki se uporabijo za nakup, izgradnjo in vzdrževanje stanovanj;
– koncesijske dajatve;
– prihodki od najemnin za upravljanje javne komunalne infrastrukture (parkirnine, čistilna naprava, javna infrastruktura, Kocerod), ki se uporabijo za namene glavnega programa:
– 1302 – cestni promet in infrastruktura, 
– 1603 – komunalna dejavnost, 
– 1502 – zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor; 
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni za vzdrževanje gozdnih cest;
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo;
– prihodki od komunalnega prispevka, ki se namenijo za gradnjo komunalne opreme;
– prihodki od turistične takse, ki se uporabijo za spodbujanje razvoja turizma;
– vnovčene garancije in drugi instrumenti zavarovanja;
– drugi prihodki, ki jih občina prejme namensko za financiranje določenih nalog.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.«
3. člen 
(obseg zadolževanja mestne občine) 
Spremeni se prvi odstavek 12. člen Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 in se glasi:
»Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2017 dolgoročno zadolžila do višine 682.002,00 EUR za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
4. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Spremeni se 13. člen Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 in se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se mestna občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 250.000,00 EUR.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0038/2017
Slovenj Gradec, dne 29. junija 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.
1 Prvi odstavek 43. člena ZJF: Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Z zakonom, ki se nanaša na izvrševanje državnega proračuna, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, se lahko določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti