Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče – Latkova vas, stran 5555.

  
Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 24. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče – Latkova vas
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče – Latkova vas (Uradni list RS, št. 76/08) se 2. člen dopolni tako, da se na koncu doda nova E točka, ki glasi:
»(E) vsebina sprememb in dopolnitev OPPN
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.«.
2. člen 
V 3. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Predmet sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče – Latkova vas je ureditveno območje, ki je na južnem delu omejeno z obstoječo stanovanjsko gradnjo, na vzhodu z nepozidanimi površinami ter na severu in zahodu z novozgrajenim krožiščem Latkova vas. Velikost območja sprememb in dopolnitev prostorske ureditve znaša cca 570,00 m2 in zajema zemljiški kompleks s parc. štev. 1164/8-del, 1161/4-del vse k.o. Latkova vas.«.
3. člen 
V 6. členu se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– manj zahtevni objekti, in sicer: stanovanjski objekti, poslovni objekti.«.
4. člen 
Doda se nov 7.a člen, ki glasi:
»7.a. člen
(funkcionalna in oblikovna merila in pogoji za gradnjo stavbe na parceli št. 1161/4 k.o. Latkova vas)
– lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji so določene gradbene meje znotraj katerih je možna pozidava objekta, pod pogojem, da se ne presega določene gradbene linije. Na južni strani je potrebno za odmik objekta od parcelne meje, če bo manjši od 4,00 m pridobiti soglasje lastnika parcele št. 1164/8 k.o. Latkova vas,
– horizontalni gabariti: Objekt ne sme presegati določene gradbene meje. Pri dimenzioniranju objekta se naj upošteva zadostna manipulativna površina za potrebe dejavnosti in ustrezno število parkirnih mest,
– vertikalni gabarit: max. višina objekta je do 10,00 m nad koto ± 0,00 m (kota pritličja), etažnost (K)+P+1+M,
– konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična zidana,
– streha: streha objekta je lahko ravna ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave, pri čemer je potrebno upoštevati splošno podobo naselja. Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov,
– fasada: je klasično ometana ali obložena s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz armiranega betona, vlaknasto cementnih plošč in stekla. Objekti se lahko obložijo s prefabriciranimi fasadnimi paneli iz jeklene profilirane pločevine. Možna je tudi kombinacija navedenih fasadnih oblog. Osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– zunanja ureditev parcele: parkirišče je lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovano, ali asfaltirano, manipulativne površine se asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi,
– faznost gradnje objekta: objekti kot etažnost objekta znotraj parcele se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota.«.
5. člen 
V 8. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prometno omrežje za stavbo na parceli 1161/4 k.o. Latkova vas: Prometno se bo območje navezovalo na občinsko cesto preko dovozne ceste, ki bo potekala po parcelah št. 1161/6, 1160/10 in 1160/9 vse k.o. Latkova vas na obstoječo cesto, ali pa variantno po parcelah št. 1161/5 in 1161/6 k.o. Latkova vas in se navezovalo na predvideno občinsko cesto za industrijsko cono. Objekt na območju urejanja mora imeti zadostno število parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti in zagotovljeno obračanje vozil na lastni parceli.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca ceste za priključevanje nanjo in gradnjo v varovalnem pasu regionalne ceste.«.
6. člen 
Doda se nov 9.a člen, ki glasi:
»9.a člen 
(komunalno omrežje stavbe na parceli št. 1161/4 k.o. Latkova vas)
Kanalizacijsko omrežje:
Fekalne vode iz objekta se bodo odvajale v javno kanalizacijo. Čiste meteorne vode lahko ponikajo v podtalje ali se vodijo v površinski odvodnik, onesnažene pa je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji upravljavca za priključek na kanalizacijsko omrežje.
Vodovodno omrežje:
Na območju bo možna priključitev na javno vodovodno omrežje, preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi NL DN 100 mm, ki poteka jugozahodno od obravnavanega območja.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja za priključek.
Odpadki:
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.«.
7. člen 
V 10. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Električno omrežje za stavbo na zemljišču parc. št. 1161/4 k.o. Latkova vas: Energija za napajanje objekta je na razpolago na prosti varovalčni letvi v razdelilni omarici Rp na parceli št. 1160/13 k.o. Latkova vas. Na parceli št. 1161/4 se na stalno dostopnem mestu predvidi nova prostostoječa priključno merilna omara v kateri se bosta nahajala dva merilna mesta predvidenega objekta. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Celje.«.
8. člen 
V 13. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Varstvo voda: Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.«.
9. člen 
V 16. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Tolerance za stavbo na parceli št. 1161/4 k.o. Latkova vas:
– za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na novi parceli po načrtu parcelacije z večjim odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih parcel in določena gradbena meja,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradi večjega ali manjšega tlorisnega gabarita, pod pogojem da je zagotovljena požarna varnost objekta in ustrezno število parkirnih mest,
– za vertikalni gabarit: maksimalna višina objektov je 10,00 m,
– za koto tal pritličja objekta je toleranca do ±50 cm, kote manipulativnih površin, ki se prilagajajo vozišču ceste,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev uvozov pod pogojem, navedenim v prejšnji alineji,
– dovoljena je združitev in delitev gradbenih parcel,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta izvedbenega načrta.«.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-18/2016
Prebold, dne 29. junija 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost