Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1976. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 3 Loški Potok), stran 5542.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 7. in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je občinski svet na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 3 Loški Potok) 
1. člen 
(vsebina sklepa in vrsta postopka) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 3 Loški Potok), sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljevanju OPN) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 44/16, 83/16).
(2) SD OPN 3 Loški Potok bodo izvedene po rednem postopku.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev) 
(1) Konec leta 2010 je bil sprejet OPN Občine Loški Potok, leta 2016 pa so bile sprejete spremembe in dopolnitve, ki so se nanašale na novelacijo pretežnega dela besedila odloka ter na podlagi številnih neskladij med posameznimi deli OPN, novih pobud za spremembo namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, tudi na spremembe kartografskega dela ter spremenjeno poimenovanje enot urejanja prostora (v nadaljevanju EUP). Spremembe in dopolnitve OPN v letu 2016 so v celoti nadomestile OPN iz leta 2010.
(2) Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev (2016), so bile s strani občine dane razvojne potrebe za spremembo namenske rabe prostora in s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev, z namenom izboljšanja energetske oskrbe.
3. člen 
(območje in predmet postopka) 
(1) SD OPN 3 Loški Potok se izdelajo za celotno območje Občine Loški Potok.
(2) Predmet načrtovanja SD OPN 3 Loški Potok so vsebine, ki okvirno obsegajo:
– spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi razvojnih potreb in pobud,
– uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko podlago,
– posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med EUP, umeščanje objektov v prostor in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
– uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
– spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma njegovih vsebin,
– vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi sprememb in dopolnitve v letu 2016 ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP),
– spremembo posameznih rešitev, na podlagi ustreznosti in dosedanje uporabe OPN
– ter ostale vsebine, ki se bodo dodatno izkazale.
(3) V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 3 Loški Potok se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitev strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic NUP se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo obstoječe strokovne podlage, ki so se izdelale pri pripravi veljavnega OPN, prikaz stanje prostora, splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe, razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
(2) Zbrane razvojne potrebe in pobude za SD OPN 3 Loški Potok se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se le-te izdelajo v skladu s predpisi.
(3) Dodatno se izdelajo strokovne podlage, ki jih v fazi tega postopka zahtevajo posamezni NUP.
5. člen 
(okvirni roki za pripravo SD OPN 3 Loški Potok) 
(1) Okvirni roki posameznih postopkovnih faz priprave SD OPN 3 Loški Potok in izdelave prostorskega akta:
Delovna faza postopka 
Okvirni rok
priprava osnutka SD OPN 3 Loški Potok za pridobitev prvih mnenj 
in mnenja o obveznosti izvedbe CPVO
90 dni po prejemu gradiva
pridobivanje prvih mnenj NUP
70 dni po objavi osnutka prostorskega akta na spletu
priprava dopolnjenega osnutka 
SD OPN 3 Loški Potok
60 dni po prejemu zadnjega prvega mnenja
javna razgrnitev (JR) SD OPN 3 Loški Potok z javno obravnavo
30 dni
preučitev pripomb in predlogov javnosti iz JR, sprejem stališč do pripomb 
na seji občinskega sveta (OS)
30 dni po zaključku JR
priprava predloga SD OPN 3 Loški Potok
60 dni po prejemu stališč in pripomb 
na OS
usklajevanje z NUP in pridobivanje drugih mnenj NUP
120 dni po izdelavi predloga prostorskega akta
priprava usklajenega predloga SD OPN 3 Loški Potok
60 dni
sprejem usklajenega predloga SD OPN 3 Loški Potok na seji OS 
ter objava sprejetega prostorskega akta v uradnem listu
/
(2) Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.
(3) V primeru, da NUP v fazi pridobivanja prvih mnenj zahtevajo izvedbo celovite presoje vplivov na okolje ali izdelavo dodatnih strokovnih podlag, se okvirni roki, skladno z zahtevami, ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
(1) Nosilci urejanja prostora oziroma organizacije, ki skladno z ZPNačrt za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede predlaganih prostorskih ureditev, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPN 3 Loški Potok so:
– za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja,
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; Zavod za gozdove Slovenije,
– za področje rabe in upravljanja z vodami: MOP, Direkcija RS za vode,
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave,
– za področje strateških presoj vplivov na okolje: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– za področje učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
– za področje cestnega prometa in trajne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
– za cestno omrežje: Občina Loški Potok,
– za električno omrežje: Elektro Ljubljana, DE Kočevje,
– za področje oskrbe s pitno vodo: Hydrovod d.o.o.,
– za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Komunala Ribnica d.o.o.,
– za telekomunikacije: Telekom Slovenije d.d.
(2) V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(financiranje priprave SD OPN 3 Loški Potok) 
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN 3 Loški Potok bodo zagotovljena iz proračuna Občine Loški Potok.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Loški Potok, www.loski-potok.si.
Št. 350-0002/2014-05
Hrib - Loški Potok, dne 6. julija 2017
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost