Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1975. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lendava, stran 5541.

  
Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 – popr. in 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo – Statut UPB) župan Občine Lendava izdaja
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lendava 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom, se začne priprava Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lendava (v nadaljevanju: SD PUP mesto Lendava), in sicer:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 87/01, 66/02).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD PUP je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – (106/10 – popr.) – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Ob uveljavitvi SD PUP mesta Lendava bodo nova določila vključena v določila sedaj veljavnih odlokov, zaradi sprememb prostorsko ureditvenih pogojev glede oblikovanja objektov, korekcije meje predmetnega akta ter razmestitve dejavnosti in drugih sprememb, če se v postopku priprave izkaže potreba.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
V veljavi so za mesto Lendava prostorsko ureditveni pogoji, ki so sprejeti z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 87/01 in 66/02) (PUP mesto Lendava). PUP za mesto Lendava v nekaterih členih sicer določa podrobno ureditvene pogoje za oblikovanje objektov, vendar drugačno oblikovanje streh (ravnih in enokapnih), odlok ne vključuje. Zaradi širitve strnjene pozidave naselja Lendava v območje Lendavskih goric, ki pa gravitacijsko, funkcionalno in oblikovno bolj pripadajo k mestu Lendava, se v ta namen meja PUP mesto Lendava korigira oziroma razširi. Prav tako se spremeni razmestitev dejavnosti na območju, kjer so stavbna zemljišča, namenjena turizmu in rekreaciji, že vrsto let nepozidana in neizkoriščena. Na podlagi navedenega se območje nameni intenzivni kmetijski proizvodnji – rastlinjakom. Za vključitev novih pogojev urejanja prostora je potrebno veljavni PUP mesta Lendava spremeni in dopolni.
3. člen
(območje prostorskega načrta) 
Območje SD PUP mesta Lendava zajema območje kot je določeno v odloku PUP mesto Lendava in grafičnih prikazih.
4. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
(1) Predmet izdelave SD PUP mesto Lendava je vključitev določil v tekstualni del odloka za možnost gradnje drugačno oblikovanih streh, sprememba dejavnosti na nekaterih območjih ter sprememba meje območja PUP mesta Lendava. Zaradi spremembe meje območja PUP mesta Lendava se spreminja tudi grafični del.
(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov bo predal pripravljavcu, to je Občini Lendava, tri izvode akta v analogni obliki in tri izvode v digitalni obliki.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri SD PUP mesto Lendava pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena. Izdane bodo smernice nosilcev urejanja prostora, ki bodo služile kot podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka.
6. člen 
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov) 
V skladu z 18. členom ZPNačrt-a se za SD PUP mesto Lendava izvede postopek, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev najmanj 30 dni in javna obravnava
– priprava in sprejem stališč do podanih pripomb
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– objava odloka v uradnem glasilu.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Glede na predvidene SD PUP mesto Lendava so pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog SD PUP mesta Lendava le:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor ter
– na podlagi pristojnosti po Zakonu o varstvu okolja; Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za Strateško presojo vplivov na okolje, ki v skladu z določili 58. člena ZPNačrt-a in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) odloči, ali je za predmetni akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD PUP mesto Lendava) 
Finančna sredstva za izdelavo SD PUP mesto Lendava zagotovi Občina Lendava.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati osmi dan po njegovi objavi.
Št. 032-0069/2016
Lendava, dne 4. julija 2017
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost