Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1974. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017, stran 5539.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 6. 7. 2017, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans 
proračuna 2017
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
38.130.397
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
31.878.293
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
19.089.673
700
Davki na dohodek in dobiček
15.638.943
703
Davki na premoženje
2.858.400
704
Domači davki na blago in storitve
590.300
706
Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
12.788.620
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.676.870
711
Takse in pristojbine
16.000
712
Globe in druge denarne kazni
57.080
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
74.720
714
Drugi nedavčni prihodki
9.963.949
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
541.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
535.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
49.500
730
Prejete donacije iz domačih virov
49.500
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.661.604
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.645.347
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
16.256
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
39.125.174
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.163.372
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.767.964
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
291.788
402
Izdatki za blago in storitve
5.519.871
403
Plačila domačih obresti
200.100
409
Rezerve
383.650
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
13.673.090
410
Subvencije
802.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
7.895.882
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.149.890
413
Drugi domači transferi
3.824.819
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
16.649.177
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
16.649.177
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
639.535
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
152.396
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
487.139
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–994.778
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
3.542
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
3.542
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.542
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
534.207
500
Domače zadolževanje
534.207
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.762.933
550
Odplačila domačega dolga
1.762.933
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.219.961
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.228.726
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
994.778
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.936.171
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka in glasi:
»15. člen
(obseg zadolževanja občine) 
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 534.207 EUR pri državnem proračunu.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.«.
3. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2017 sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-86/2017-O802
Krško, dne 6. julija 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti