Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1969. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017, stran 5528.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF IN 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06, Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.948.059
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.529.155
70
DAVČNI PRIHODKI
4.679.885
700 Davki na dohodek in dobiček
3.796.970
703 Davki na premoženje
748.615
704 Domači davki na blago in storitve
134.300
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.849.270
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.055.505
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
8.265
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
40.000
714 Drugi nedavčni prihodki
742.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
54.380
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.880
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
28.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
364.524
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
280.695
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
83.829
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.857.107
40
TEKOČI ODHODKI
2.146.552
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
506.842
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
74.595
402 Izdatki za blago in storitev
1.565.080
403 Plačila domačih obresti
35
41
TEKOČI TRANSFERI
3.030.978
410 Subvencije
418.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
604.967
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
588.653
413 Drugi tekoči domači transferi
1.419.358
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.477.505
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.477.505
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
202.072
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
161.632
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
40.440
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–909.048
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
22.042
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
657.085
50
ZADOLŽEVANJE
657.085
500 Domače zadolževanje
657.085
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
5.500
55
ODPLAČILO DOLGA
5.500
550 Odplačilo domačega dolga 
5.500
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
651.585
XI.
NETO FINANCIRANJE VI.+X.-IX.)
909.048
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
279.505
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«
2. člen 
S tem odlokom se spremeni tudi 10. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017 (Uradni list RS, št 86/16) in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 načrtuje zadolžiti do višine 657.084 EUR.«
3. člen 
Ostali členi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) ostanejo nespremenjeni.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0005/2017-11
Kanal ob Soči, dne 6. julija 2017
Župan 
Občina Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost