Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1967. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Gornji Petrovci, stran 5524.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 26. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – odl. US, 17/08, (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS, 108/09 in 109/09 – odl. US, 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 29/14), 3., 4. in 9. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 86/11) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 30. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o urejanju javnih in drugih površin v Občini Gornji Petrovci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja:
1. načine urejanja javnih in drugih površin na območju Občine Gornji Petrovci,
2. zunanji videz naselij v Občine Gornji Petrovci in
3. urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.
2. člen 
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, trgi in ceste, mostovi, obrežja potokov, varovalni pas ceste, gozdne ceste, turistične poti in ceste ter vinske ceste,
2. avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. obrežja melioracijskih jarkov.
Varovalni pas ceste iz 1. točke tega člena obsega največ 2 m preko zunanjega roba odvodnih jarkov, nožice napisa, robove useka in cestnih objektov, kot to določa zakon.
3. člen 
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih blokih in podobno),
2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
4. člen 
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 2. in 3. člena tega odloka urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih, ki vplivajo na varstvo okolja, kazijo videz naselja in negativno vplivajo na širšo okolico.
5. člen 
Izvajalec javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Gornji Petrovci je Režijski obrat Občine Gornji Petrovci – v nadaljevanju izvajalec (četrta alineja 9. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci, Uradni list RS, št. 29/14 z dne, 25. 4. 2014, št. 20/17 z dne, 21. 4. 2017).
II. JAVNA SNAGA 
Vzdrževanje javne snage 
6. člen 
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah iz 2. člena tega odloka skrbi pooblaščeni izvajalec.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena tega odloka skrbijo lastniki.
7. člen 
Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni material, embalažo, dotrajana vozila, tehnične predmete in kosovni material ipd.,
4. prati motorna in druga vozila,
5. odvajati fekalije v cestne odtočne jaške in na javne površine,
6. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na njej,
8. opravljati dela, ki kvarno vplivajo na varstvo okolja,
9. sežigati oziroma kuriti odpadke, kmetijske pridelke, travo in slamo.
8. člen 
Na površinah iz 4. člena tega odloka je prepovedano predvsem:
1. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
2. odvajati fekalije in druge odpadne vode,
3. opravljati dela, ki kvarno vplivajo na varstvo okolja.
9. člen 
Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
10. člen 
Prepovedana je uporaba gozdnih cest, vinskih cest in poti ter turističnih cest in poti s težkimi vozili in kmetijskimi stroji v času, ko so tla močno razmočena.
Prepovedana je uporaba javnih poti v času, ko so tla močno razmočena, razen za dovoz stanovalcev, za potrebe dnevne oskrbe živine in spravila kmetijskih pridelkov.
11. člen 
Uporabniki motornih vozil so dolžni poskrbeti za vzdrževanje vozila tako, da iz njih med vožnjo in delom ne iztekajo goriva, olja in druge nevarne snovi.
12. člen 
Prevozniki (pravne ali fizične osebe) so dolžni pri prevozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takih snovi na javne površine.
Pri prevozu gramoza, peska oziroma drugega tovora morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in ne stresa tovor na javne površine.
13. člen 
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so dolžni le-te takoj po končani prireditvi oziroma najkasneje naslednjega dne očistiti, in sicer tako, da po čiščenju javne površine vzpostavijo v prvotno stanje in da te ustrezajo higienskim predpisom.
14. člen 
Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 9., 11. in 12. člena tega odloka ne očisti, mora po naročilu občinskega redarja to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja.
15. člen 
Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz 3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj odstraniti.
Čiščenje javnih in drugih površin 
16. člen 
Stalno odprte javne površine (kot npr. avtobusne postaje, pokopališča, telefonske govorilnice ipd.) morajo čistiti lastniki teh površin.
Če lastnik javne površine ne čisti redno, jo na njegove stroške in po naročilu občinskega redarja očisti pooblaščeni izvajalec.
17. člen 
Pločnike v strnjenem naselju čisti pooblaščeni izvajalec. Po sneženju morata biti sneg in led sproti odstranjena s pločnikov, ob poledici pa je potrebno te površine tudi posipati s soljo oziroma peskom.
V zimskem času so lastniki oziroma uporabniki objektov dolžni odstraniti ledene sveče s streh.
Če lastnik oziroma uporabnik objektov te ne odstrani, jih na njegove stroške in po naročilu občinskega redarja očisti pooblaščen izvajalec.
18. člen 
Cestne odtočne jaške v Občini Gornji Petrovci čisti in vzdržuje pooblaščen vzdrževalec cest.
19. člen 
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih se mora z javnih površin takoj odstraniti kadavre, oljne madeže in druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa po potrebi razkužiti.
Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške znanega povzročitelja.
Odvoz in odlaganje odpadkov 
20. člen 
Na območju občine je odvoz komunalnih odpadkov obvezen. Odpadke odvaža pooblaščen izvajalec.
Nekatere vrste komunalnih odpadkov lahko odvažajo na javno odlagališče tudi lastniki odpadkov sami.
21. člen 
Odpadke se sme odlagati samo v tipizirane posode za odpadke ali tipizirane namenske vreče (v nadaljevanju vreče) in na javna odlagališča komunalnih odpadkov v tipizirane smetnjake (kontejnerje).
Kdor odloži komunalne odpadke ali drug odpadni material izven posod za odpadke, vreče oziroma na odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti, v nasprotnem primeru jih na njegove stroške in na zahtevo občinskega redarja odstrani pooblaščen izvajalec.
Če storilec ni znan, odstrani odpadke pooblaščen izvajalec na zahtevo občinskega redarja in na stroške lastnika zemljišča.
22. člen 
Odpadke morajo lastniki le-teh odlagati v tipizirane smetnjake ali vreče. Lastniki komunalnih odpadkov so dolžni tipizirane posode ali vreče za odpadke na dan odvoza, pred uro odvoza postaviti na rob ceste oziroma dovozne poti.
Posebna odjemna mesta za komunalne odpadke določijo pooblaščeni izvajalci v soglasju z lastniki odpadkov tam, kjer dostop prevzemnika (izvajalca odvoza) ni mogoč.
Lastniki odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo tipiziranih posod za odpadke ter tipiziranih smetnjakov na zbirnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta, sicer naj te očisti tisti, ki odpadke odvaža na stroške lastnika odpadka.
Pooblaščeni izvajalci so dolžni tipizirane posode za odpadke, ki so dotrajale, nadomestiti z novimi.
Pooblaščeni izvajalci odvoza smeti so dolžni počistiti zbirno mesto po praznjenju smetnjakov, kolikor pride pri tem do onesnaženja.
Smetnjake, ki jih izvajalci poškodujejo zaradi grobega ravnanja oziroma poškodovanih naprav za stresanje na vozilih, je izvajalec dolžan zamenjati na svoje stroške.
23. člen 
Na območjih, kjer je odvoz odpadkov obvezen, morajo biti na javnih površinah nameščeni koši za odpadke.
Koše za odpadke izpraznjuje pooblaščeni izvajalec.
III. VIDEZ NASELIJ 
a) Vzdrževanje objektov
24. člen 
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videza naselja.
b) Plakatiranje
25. člen 
Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v skladu z Odlokom o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 20/17, 24. 4. 2017).
c) Drugo
26. člen 
Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij.
27. člen 
Na območju občine je prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival, brez soglasja lastnika.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in so za to dejavnost pridobili ustrezna dovoljenja.
IV. JAVNE IN DRUGE ZELENE POVRŠINE 
a) Vzdrževanje javnih zelenih površin
28. člen 
Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine.
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in 3. člena tega odloka obsega:
– negovanje in obnavljanje zelenic, gozda, okrasnega drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge opreme in
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
29. člen 
Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik dolžan odpadni material odstraniti na primerno deponijo.
30. člen 
Na javnih in drugih zelenih površinah (2. in 3. člen) je prepovedano sekanje, obrezovanje in odstranjevanje drevja ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovoljenja občinskega organa.
31. člen 
Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v prostor na površinah iz 2. in 3. člena zavarovati pred poškodbami drevje in okrasno grmičevje.
Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.
32. člen 
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitne ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
– voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
– prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
– odlagati odpadke in smeti in
– spuščati odpadno vodo.
33. člen 
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega odloka, mora v najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti, v kolikor je to mogoče. V nasprotnem primeru je dolžan plačati ustrezno odškodnino.
V primeru, ko se škoda lahko odpravi, pa tega povzročitelj ne stori ali ne želi, odpravi škodo po naročilu občinskega redarja in na stroške povzročitelja, pooblaščeni izvajalec.
b) Druge površine
34. člen 
Lastniki nezazidanih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati (košnja in podobno), tako da so urejenega videza in na njih ni odpadnega materiala.
Lastniki nenaseljenih stavb (stanovanjske hiše, vikendi, vinske kleti, opuščena gospodarska poslopja) so dolžni te skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem redno vzdrževati in čistiti tako, da so urejenega videza in ne kvarijo zunanjega videza naselja in okolice.
35. člen 
Lastniki govejih, prašičjih, kokošjih in drugih kmetijskih farm so dolžni primerno urediti okolico teh farm.
V. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ 
36. člen 
Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani ipd.) in
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.
37. člen 
Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih živali na otroška igrišča.
VI. NADZOR 
38. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
39. člen 
Z globo od 1.500 EUR se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, z globo 500,00 EUR pa njena odgovorna oseba oziroma fizična oseba, ki krši: 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 29., 30., 34., 31., 32. in 37. člen.
40. člen 
Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 400,00 EUR njena odgovorna oseba in globo 300,00 EUR fizična oseba, ki krši: 7., 17. in 34. člen.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 300,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 500,00 EUR pa fizična oseba, ki krši 33. člen.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Gornji Petrovci z dne, 2. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 54/08).
42. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-22
Gornji Petrovci, dne 3. julija 2017
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost