Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017, stran 5521.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 22. redni seji dne 4. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 
1. člen 
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17 in 20/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,930.710,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,664.545,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2,267.913,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2,120.953,00
703 Davki na premoženje
135.960,00
704 Domači davki na blago in storitve
11.000,00
706 Drugi davki
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI
396.632,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
144.982,00
711 Takse in pristojbine
4.000,00
712 Denarne kazni
950,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki
246.700,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
85.800,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
85.800,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
180.365,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
180.365,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3,203.696,74
40
TEKOČI ODHODKI
1,169.659,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
246.130,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.578,00
402 Izdatki za blago in storitve
823.384,00
403 Plačila domačih obresti
3.950,00
409 Rezerve
56.617,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1,194.023,00
410 Subvencije
20.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
759.358,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
60.883,00
413 Drugi tekoči domači transferi
358.782,00
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
714.815,74
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
714.815,74
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
125.199,00
430 Investicijski transferi
125.199,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–272.986,74
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
65.888,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
65.888,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
38.050,00
550 Odplačila domačega dolga
38.050,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–245.148,74
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
27.838,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.) – IX. = –III.
272.986,74
XII.
Stanje sredstev na računih 
dne 31. 12. 2016
245.148,74
2. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-22/2017-152
Črenšovci, dne 4. julija 2017
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost