Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1961. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju, stran 5520.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju (Uradni list RS, št. 54/10) se v 3. členu spremeni sedmi odstavek tako, da se glasi:
»7) G – ograja:
Območje zunanjih športnih igrišč in telovadnice I. gimnazije v Celju je mogoče ograditi v smislu rekonstrukcije ograje, ki je v preteklosti že ograjevala šolski kompleks in je delno še ohranjena kot oporni zidec z vmesnimi zidanimi oporniki. Ograja se lahko v takšni obliki ponovi, pri čemer se načeloma izpusti višinsko poudarjene vmesne opornike. Elementi ograje se izvedejo v vertikalni kovani ali pocinkani izvedbi s horizontalnimi pritrditvenimi podporniki, enostavne oblike in nevtralne barve. Celotna višina ograje, vključno z opornim zidcem, je lahko visoka do 2,2 m, odmik ograje od pločnikov mora biti praviloma 0,50 m. Prav tako je mogoče rekonstruirati in nadgraditi oporni zidec okoli obstoječega kompleksa gimnazije do skupne višine 2,2 m. V enaki izvedbi naj bodo tudi dvoriščna drsna vrata, ki bodo nadomestila sedanjo rampo. Zaradi poplavne varnosti je potrebno ograjo oblikovati tako, da bo možna propustnost le-te ob visokih vodah.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost