Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10, stran 5519.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10 
1. člen 
V 1. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10 (Uradni list RS, št. 66/16) se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembe in dopolnitve OPPN pa je izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Celje, pod številko projekta 151-2017, junij 2017.«.
2. člen 
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela OPPN obsegajo naslednje načrte:
– GRAFIČNI NAČRT 1: Izsek iz kartografskega dela Celjskega prostorskega plana,
– GRAFIČNI NAČRT 2: Situacija obstoječega stanja,
– GRAFIČNI NAČRT 3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– GRAFIČNI NAČRT 4: Območje sprememb in dopolnitev zazidalno ureditvene situacije iz OPPN,
– GRAFIČNI NAČRT 5: Zazidalna situacija,
– GRAFIČNI NAČRT 6: Geodetska kotirana situacija,
– GRAFIČNI NAČRT 7: Načrt parcelacije.«.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je:
– umestitev garažne hiše namesto gradnje objektov B1, B4 in B7,
– zmanjšanje odprtih površin za parkiranje iz 157 na 46 parkirnih mest,
– povečanje območja zelenih površin,
– povečanje razmika med večstanovanjskimi objekti B2, B3, B5, B6, B8 in B9,
– povečanje toleranc glede etažnosti objektov B2, B5 in B8,
– zagotovitev lastniškega parkiranja ob vrstnih hišah.«.
4. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Ostrožno: *79, *80/7, 587/22, 587/12, 587/13, 588, 589/2, 589/4, 589/7, 589/9, 589/10, 589/11, 589/12, 591/2, 592/7, 592/108, 592/109, 597/1, 597/3, 597/8, 597/10.«.
5. člen 
(1) V 8. členu se v prvem odstavku besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi: »– B2, B3, B5, B6, B8, B9 večstanovanjske stavbe,«.
(2) Besedilo sedme alineje se spremeni tako, da se glasi: »– GH in GH1 garažni hiši,«.
(3) Za osemnajsto alinejo se doda nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»– na območju vrstnih hiš od C1 – C9 je znotraj vsake parcele namenjene gradnji dovoljena postavitev zgolj enega nadstreška na severni strani objekta, ter ene vrtne ute v velikosti do največ 10 m² in enega popolnoma vkopanega bazena.«.
6. člen 
(1) V 11. členu se v tabeli v drugem odstavku v celoti črtata četrta vrstica z oznako »B1, B4, B7« in sedma vrstica z oznako »B8, B9«.
(2) V peti vrstici tabele se besedilo «B2, B5, B6« nadomesti z besedilom »B2, B5, B8«, v šesti vrstici tabele pa se beseda »B3« nadomesti z besedilom »B3, B6, B9«.
(3) Na koncu tabele se doda nova deveta vrstica, ki se glasi:
»
GH1
garažna hiša
21.00 x 110.00
P+1
«. 
7. člen 
(1) V 12. členu se na koncu besedila prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Fasada garažne stavbe GH1 mora biti oblikovno členjena in ozelenjena s plezalkami in/ali vertikalnimi zasaditvami, streha mora biti ravna oziroma v blagem naklonu. V fasadni ovoj se vključi tudi območje za ekološke otoke.«.
(2) Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov za večstanovanjske objekte in vrstne hiše mora biti enotno ter predmet projekta za gradbeno dovoljenje.«.
8. člen 
(1) V 13. členu se besedilo prvega stavka petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Pritličja večstanovanjskih stavb imajo skupen ograjen atrij, znotraj katerega je dovoljena postavitev enotnega nadstreška in ute v velikosti največ 10 % atrija.«.
(2) Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Sestavni del projekta za izdajo gradbenega dovoljenja večstanovanjskih objektov in garažne stavbe GH1 je tudi načrt krajinske arhitekture, v katerem se predvidi obvezna zasaditev ob prometnem omrežju.«.
9. člen 
V 16. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Parkiranje v območju ''A'' bo urejeno delno v podzemni garažni hiši GH (113 parkirnih mest, od tega 6 za invalide), delno pa na terenu na severni strani območja A (68 parkirnih mest, od tega 6 za invalide). Na območju ''B'' se parkiranje zagotovi prvenstveno v garaži hiši GH1, delno pa na terenu (46 parkirnih mest, od tega 3 za invalide). Na območju ''C'' se zagotovijo lastniška parkirna mesta (2 parkirni mesti za vsako hišo, skupaj 18 parkirnih mest).«.
10. člen 
V 39. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Gradnja vrstnih hiš C1-C9 mora potekati v eni fazi z enotnim gradbenim dovoljenjem za enote treh vrstnih hiš, in sicer C1-C9, C4-C6, C7-C9.«.
11. člen 
(1) V 42. členu se besedilo prve alineje prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– spremembe tlorisnih gabaritov objektov v območju B do +/-2.00 m na širino objektov (v smeri sever–jug) in do -8.00 m na dolžino objektov (v smeri vzhod–zahod) z obveznim upoštevanjem v OPPN določenega odmika med objekti ter od poti za manipulacijo smetarskih in intervencijskih vozil. Dopustna je izvedba balkonov, stopnišč, gankov, zunanjih hodnikov, jaškov za dvigala, prezračevanje ipd., ki lahko osnovni tlorisni gabarit presega do 3.50 m; glede na spremembe tlorisnih gabaritov se ustrezno prilagodi (zamakne) mreža poti za manipulacijo smetarskih in intervencijskih vozil,«.
(2) Besedilo tretje alineje prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– spremembe etažnosti objektov B2, B5 in B8 do največ P+4,«.
(3) V četrti alineji se besedilo »gradbenih parcel objektov B1, B4 in B7« nadomesti z besedilom »gradbene parcele objekta GH1«.
(4) Za deveto alinejo prvega odstavka se doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– dopustna so odstopanja od ureditev prometnega omrežja v smislu prilagajanja cestnemu omrežju izven območja OPPN. Na zahodnem robu ureditvenega območja je možna postavitev avtobusnega postajališča.«.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
Za območje sprememb in dopolnitev OPPN se grafični načrti iz tretjega odstavka 2. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10 (Uradni list RS, št. 66/16) nadomestijo z novimi grafičnimi načrti iz 2. člena tega odloka.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti