Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1955. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina, stran 5509.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 24. seji dne 29. 6. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/15 in 93/15), v nadaljevanju: pravilnik, se črta tretji odstavek 4. člena, četrti odstavek postane nov tretji odstavek.
2. člen 
7. člen pravilnika se dopolni z novim drugim odstavkom kot sledi:
»Ne glede na določila prejšnjega odstavka se sredstev za razvoj iz tretje alineje 3. člena pravilnika, dodeli v postopku odmere komunalnega prispevka.«
3. člen 
V pravilniku se v 8. členu spremeni besedilo ukrepa št. 3) spodbujanje neposrednih investicij v izgradnjo poslovnih objektov, tako, da se glasi:
»Namen ukrepa je spodbujanje gradnje poslovno-proizvodnih objektov v obstoječih in novih poslovnih conah ter spodbujati širitve poslovnih in proizvodnih objektov, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
– strošek odmerjenega komunalnega prispevka.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100 % upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do razvojnih sredstev niso upravičeni investitorji, ki investirajo v poslovno-proizvodne objekte za namene izvajanja dejavnosti, uvrščene po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (v nadaljevanju: SKD 2008), v naslednja področja in oddelke: A (kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo), B (rudarstvo), C18 (tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa), C33 (popravilo ter montaža strojev in naprav), D (oskrba z električno energijo, plinom in paro), E (oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja), F (gradbeništvo) razen F41 (gradnja stavb), F43.2 (inštaliranje pri gradnjah) ter F43.9 (krovske in druge specializirana gradbena dela), G (trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil) razen G45.2 (vzdrževanje in popravila motornih vozil), H (promet in skladiščenje), J (informacijske in komunikacijske dejavnosti), K (finančne in zavarovalniške dejavnosti), L (poslovanje z nepremičninami), M69 (pravne in računovodske dejavnosti), M70 (dejavnosti uprav podjetij, podjetništvo in poslovno svetovanje), M73 (oglaševanje in raziskovanje trga), M74 (druge strokovne in tehnične dejavnosti), M75 (veterinarstvo), N (druge raznovrstne poslovne dejavnosti), O (dejavnosti javne uprave in obrambe; dejavnosti obvezne socialne varnosti), P (izobraževanje), Q (zdravstvo in socialno varstvo), R (kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti), S (druge dejavnosti), T (dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo) in U (dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles),
– do razvojnih sredstev v višini do 100 % upravičenih stroškov so upravičena podjetja s statusom perspektivnega podjetja za občino Ajdovščino, razen podjetij za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov iz prejšnje alinee,
– do razvojnih sredstev v višini do 100 % upravičenih stroškov so v primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, upravičena vsa podjetja, razen podjetja po SKD 2008 s področja A (kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo),
– do razvojnih sredstev v višini do 75 % upravičenih stroškov so upravičena podjetja, za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov za namene izvajanja dejavnosti, iz naslednjih oddelkov: C10 (proizvodnja živil), C11 (proizvodnja pijač), C16 (obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva), C21 (proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov), C24 (proizvodnja kovin), C25 (proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav), C26 (proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov), C27 (proizvodnja električnih naprav), C28 (proizvodnja drugih strojev in naprav), C29 (proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), C30 (proizvodnja drugih vozil in plovil), C31 (proizvodnja pohištva), I (gostinstvo) in M72 (znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost),
– do razvojnih sredstev v višini do 50 % upravičenih stroškov so upravičena podjetja, za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov za namene izvajanja dejavnosti, iz naslednjih oddelkov: F41 (gradnja stavb), F43.2 (inštaliranje pri gradnjah), F43.9 (krovske in druge specializirana gradbena dela), G45.2 (vzdrževanje in popravila vozil), M71 (arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje) ter druge proizvodne dejavnosti po oddelkih SKD 2008.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prične uporabljati z uveljavitvijo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ajdovščina.
Št. 300-1/2015
Ajdovščina, dne 29. junija 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti